(Trønderdebatt)

Med bakgrunn som vegleder for Knut Botten, som har skrevet en master om Roan vindkraftverk, har jeg lyst til å kommentere det NVE sier om at Roan vindkraftverk ikke har gått ut over konsesjonsvilkårene i en artikkel i Trønder-Avisa 1. oktober.

Det springende punktet i en diskusjon om utbyggingen av Roan vindkraftverk har skjedd i henhold til konsesjonen eller ikke er hva som omfattes av vegarealet og hvor store endringer som kan forsvares med et utsagn om at det kan bli «eventuelle» (detaljplan (MTA) for Roan vindkraftverk, side 29) endringer i planen.

Hva som skal regnes som vegareal kan variere etter hvilken lov det er snakk om. Ifølge forarbeidet til veglova så omfatter vegarealet også skjæringer og fyllinger, mens plan- og bygningsloven opererer med begrepet «annet vegareal» som er litt mer diffust. Plan og byggningsloven er likevel helt klar på at skjæringer og vegfyllinger er terrenginngrep og derfor å regne som tiltak, i dette tilfellet altså et inngrep. I konsesjonsøknaden er det søkt om å få bygge ut 730 dekar veg internt i utbyggingsområdet og dette skal inkludere grøft og vegskulder, og slik sett kan en jo diskutere hva det er utbyggeren har søkt om.

Les også

Og der er jeg så sint at jeg koker! Vindturbiner, dobbelt så høye som Domkirka, inklusive spiret, 180 meter.

Hvis utbygger i konsesjonssøknaden har ment at vegarealet ikke omfatter skjæringer og fyllinger så er det en mangel ved konsesjonsøknaden at det største terrenginngrepet som blir gjennomført i utbyggingsområdet ikke er tatt med i søknaden. Utbygger kan å lese kart, og utbygger har vært på befaring, så når konsesjonssøknaden skrives, da vet utbyggeren at det kommer til å bli store skjæringer og fyllinger. Det kan ikke være hensikten med regelverket at de største inngrepene kan utelates i søknaden.

Hvis utbygger derimot har ment at vegarealet omfatter skjæringer og fyllinger, da er konsesjonsvilkårene brutt ved at vegene er bygget fire ganger bredere enn det var søkt om.

Når utbyggeren tallfester hvor store inngrep det kommer til å bli brukes begrepet «permanent arealbruk». Skjæringer og fyllinger er terrenginngrep som fører til permanent endret arealbruk. Det er det ingen tvil om. Selv om det etter hvert vil vokse noen planter i en steinfylling, i vegskjæringen eller i vegbanen, så er det fortsatt en fylling, en skjæring eller en vegbane. Du vil i ingen andre sammenhenger få medhold i at arealer som er fylt med stein og pukk fortsatt kan betegnes som natur og at et terrenginngrep ikke har skjedd.

Årsaken til at Knut Botten kommer til en helt annen konklusjon enn utbyggeren og NVE om hva det riktige tallet for permanent arelbruk i Roan vindkraftverk er, er at utbygger, trolig mot bedre vitende, utelater over halvparten av inngrepene. Det er dette underestimat som presenteres for offentligheten og som utbyggeren får konsesjon for, og når kraftverket endelig er utbygd kan folk konstatere at dette ble mye verre enn vi hadde forestilt oss. Og det har folk rett i, for det går ikke fram noen steder i konsesjonssøknaden eller detaljplanen at utbyggingen skulle bli så omfattende.

Les også

Støtt reindriftas kamp for fjellnaturen

Konsesjonsvilkårene sier selvsagt at utbyggingen skal skje i henhold til konsesjonen, og at vesentlige endringer i forhold til konsesjonssøknaden skal vurderes i detaljplanen. Den vesentlige endringen at vegbredden skal firedobles er i detaljplanen omtalt slik: «I tillegg kommer eventuelle skjæringer og fyllinger». Jeg mener at utvidelsen av vegarealet som er gjennomført ikke kan forsvares innenfor rammen av en formulering om «eventuelt», og at utbygger og NVE tar seg friheter i forhold til konsesjonen. Hvis NVE har gjennomført tilsyn og ikke funnet noen avvik når arealinngrepet totalt er mer enn dobbelt så stort som det er gitt konsesjon for, da vil jeg stille spørsmål ved hvordan tilsyn gjennomføres.

Med utgangspunkt i Roan vindkraftverk ser det ut som at utbygger og NVE har lagt seg til en praksis hvor en plan kan bli godkjent selv om de største arealinngrepene ikke er med i planen, og en ferdig utbygging kan godkjennes selv om arealinngrepene langt overstiger det som var synlig i planene. Det skal bli interessant å undersøke om situasjonen er den samme i andre vindkraftverk.