Tirsdag får politikerne følgende sak på bordet:

Etablering av sykkeltilbud i Mellomila mellom Koefoedgeilan og Østre Ila.

Gaten er enveiskjørt mot vest mellom Hans Nissens gate og Koefoedgeilan, og mot øst mellom Hans Nissens gate og Østre Ila. Det er ikke skiltet unntak for sykkel på enveiskjøringene, noe som betyr at det er ulovlig å sykle mot kjøreretning på denne strekningen av hovednettet for sykkel.

«Det sykles i dag ulovlig mot enveiskjøringene i Mellomila, noe som bidrar til at trafikanter venner seg til å ha lavere respekt for trafikkskilt», skriver kommunedirektøren.

I saksframlegget heter det videre at Mellomila mangler gjennomgående fortau, men at det på sørsiden og deler av nordsiden har en asfaltert skulder adskilt fra kjørebanen med en renne.

«Denne skulderen oppfattes av mange som et fortau, samtidig som det er lav terskel for kjørende å stanse der, mens syklende bruker skulderen for å komme forbi når de møter kjøretøy. Fartsnivået på kjørende i gaten er målt til 25 km/t ved Ila skole», skriver kommunedirektøren videre.

Parkering forbudt

Bystyret tidligere har vedtatt sykkelstrategien for Trondheim, som omfatter tiltak for å stimulere til økt sykling. Mellomila er en del av vedtatte hovednettet og en prioritert strekning. Bystyret har også vedtatt at trygge sykkelveier skal prioriteres foran bilparkering. Samtidig ble det det i fjor regulert inn 32 parkeringsplasser for bil mellom Koefoedgeilan og Østre Ila.

Kommunedirektøren foreslår nå å redusere antall parkeringsplasser i Ila boligsone med 32.

I tillegg foreslås det:

  • At formannskapet ber kommunedirektøren søke politiet om skilting av parkeringsforbud i Mellomila mellom Koefoedgeilan og Østre Ila.
  • At formannskapet ber kommunedirektøren søke politiet om skilting av unntak for sykkel på de enveisregulerte strekningene av Mellomila.

Søknad avslått

Den 25. januar 2022 sendte kommunedirektøren en såkalt fravikssøknad til Vegdirektoratet, for å tillate unntak for sykling mot enveiskjørte skilt med bakgrunn i at veibredden er under tre meter flere steder. Den ble avslått og i stedet foreslo sistnevnte å fjerne gateparkeringen.

«Hvis gateparkering forbys i Mellomila mellom Koefoedgeilan og Østre Ila, vil breddekravene i skiltnormalen være oppfylt, og det vil ikke bli nødvendig å søke fravik for å tillate sykling mot enveiskjøring», skriver kommunedirektøren.

De vurderer at det er rom for å kutte i bilparkeringen.

I boligsonen er det til sammen 274 parkeringstillatelser, mens det er solgt 167 tillatelser. Kommunen mener det er mulig for beboere i Mellomila å ta i bruk andre ledige plasser i parkeringssonen dersom den aktuelle strekningen blir skiltet med parkering forbudt.

« ... men dette vil innebære å gå lenger, noe som kan føre til at enkelte velger bort bilen og slutter å kjøpe parkeringstillatelse».

«Bruk av boligsonens plasser omfatter også besøksparkering, og om alle besøkende som ville parkert i Mellomila velger å ikke parkere i sonen i det hele tatt, vil dette føre til et estimert tap på inntil 12 000 kroner i måneden».

Hindring

Kommunedirektøren vurderer det som trygt og oversiktlig å sykle i Ila i dag, men mener enveiskjøringen oppleves som en hindring hos syklende med høy respekt for skiltingen.

«Så lenge toveis sykling i Mellomila er forbudt, kan ikke vedtak om hovedsykkelnettet sies å være oppfylt.»