Fredag morgen legger kommunedirektør Morten Wolden fram sitt budsjettforslag for 2022 og handlings- og økonomiplan for perioden 2022 til 2025.

Her gir han utrykk for at koronapandemien fortsatt vil kreve mye av kommunen i tiden framover, selv om man forventer at man ved inngangen av 2022 i stor grad vil være tilbake til normalen.

«Konsekvensene av den vil prege vår oppmerksomhet og legge beslag på ressurser i lang tid fremover,» heter det i budsjettdokumentet.

Det foreslåtte budsjettet er også preget av den forventede befolkningsendringen, der man ser stadig flere eldre i samfunnet, og samtidig relativt færre i arbeidsdyktig alder.

«Flere eldre betyr både et økt finansieringsbehov av både stat og kommune, og at kommunen får en økt ansvarsbyrde siden en større andel av befolkningen vil ha behov for kommunale tjenester. For å opprettholde standarden på tjenestene medfører den demografiske endringen både behov for økt finansiering, flere ansatte og evne til å produsere tjenester mer effektivt,» heter det i budsjettet.

Andre utfordringer som nevnes, er behovet for å styrke levekårene til deler av befolkningen gjennom bedre og mer koordinerte kommunale tjenester, og utvikling av samfunnet i bærekraftig regning.

Nedbemanning på Nav

Blant de store endringene i budsjettet er det som omtales som omfattende nedbemanning av Nav-kontorene, noe som vil gi kutt på 16,3 millioner kroner i 2022, og deretter årlig besparelse på 24,6 millioner kroner.

«Som følge av nedgangen i bosetting av flyktninger og lavere inntekter fra staten er det nødvendig å redusere bemanningen på Nav-kontorene,» heter det i budsjettet.

Konkret ønsker man å kutte 30 årsverk ved Nav-kontorene, og dette er fordelt slik:

 • 5 årsverk KVP (kvalifiseringsprogrammet) Lerkendal
 • 3 årsverk SBK Lerkendal
 • 5 årsverk grunnbemanning Lerkendal
 • 4 årsverk ungdom, kartlegging, sosial faglig
 • 11 årsverk, Nav flyktninger
 • 2 årsverk Nav KVP
 • Redusert bemanning Nav-kontorene grunnbemanning, ikke spesifisert antall årsverk

Kommunedirektøren presiserer at han er usikker på hvilke effekter en slik nedbemanning vil få for utviklingen av sosialhjelp og kvalifiseringsstønad.

«Andelen innvandrere i Trondheim har økt mye og denne gruppen mottar sosialhjelp i mye større grad enn resten av befolkningen. Det vil være nødvendig å evaluere og justere planene regelmessig og se dette opp mot utviklingen i stønadsutbetalingene,» heter det i budsjettet.

Tilpasser drift til eldre befolkning

Budsjettet for helse- og omsorgstjenester ser den største økningen i driftstramme, der man foreslår å bruke 145,3 millioner kroner mer. 26,3 millioner er knyttet til styrking av tjenester til hjemmeboende eldre, 25,9 millioner kroner til nye plasser for sykehjem og heldøgnsomsorg og 25,7 millioner kroner til tjenester til hjemmeboende fordi man blir flere eldre.

Slik ser det overordnede budsjettet ut for de ulike sektorene:

 • Barnehage: Kutt på 21,2 millioner kroner i driftsramme
 • Skole: Økning på 18,2 millioner kroner i driftsramme
 • Barne- og familietjenesten: Økning på 68,2 millioner kroner i driftsramme
 • Kvalifisering og velferd: Kutt på 58,5 millioner kroner i driftsramme
 • Psykisk helse og rus: Økning på 2,8 millioner kroner i driftsramme
 • Bo- og aktivitetstilbud: Økning på 10,5 millioner kroner i driftsramme
 • Helse og omsorgstjenester: Økning på 145,3 millioner kroner i driftsramme
 • Flyktninger: Kutt på 0,5 millioner kroner i driftsramme
 • Plan- og bygningstjenester: Kutt på 0,4 millioner kroner i driftsramme
 • Eiendomstjenester: Økning på 4,8 millioner kroner i driftsramme
 • Kunst og kultur: Økning på 0,7 millioner kroner i driftsramme
 • Kirke og gravlunder: Kutt på 0,1 millioner kroner i driftsramme
 • Idrett og friluftsliv: Økning på 6,4 millioner kroner i driftsramme
 • Næring og innkjøp: Økning på 0,4 millioner kroner i driftsramme
 • Miljø, landbruk- og laboratorietjenester: Økning på 0,1 millioner kroner i driftsramme
 • Samferdsel: Kutt på 2,2 ,millioner kroner i driftsramme
 • Bystyresekretariatet, folkevalgte, kontrollkomiteen og revisjonen: Kutt på 0,1 millioner kroner i driftsramme
 • Kommunedirektøren og strategisk ledelse: Økning 5,1 millioner kroner i driftsramme
 • Utvikling og støttetjenester: Økning 6,7 millioner kroner i driftsramme

Investerer for milliarder

Blant de sentrale investeringsprosjekt i perioden, er nye Granåsen til 534 millioner kroner i 2022-2024 (og totalt 1.170 millioner), helseplattformen til 183 millioner kroner i 2022 (totalt 418 millioner), Nidarvoll og Sunnland skole til 682 millioner kroner i planperioden (totalt 824 millioner) og Nidarvoll rehabiliteringssenter til 408 millioner kroner (totalt 517 millioner). I tillegg kommer klimatiltak for 64 millioner hvert år.

Den største foreslåtte enkeltinvesteringen i planperioden er fornyelse og rehabilitering av vann- og avløpsnettet for 1,087 milliarder kroner.

Dette er de foreslåtte investeringene innenfor de ulike sektorene:

Oppvekst og utdanning

 • Risvollan barnehage, 102 millioner (totalt 119 millioner)
 • Nye Voldsminde barnehage med familieavdeling, 5 millioner (totalt 120 millioner)
 • Mindre investeringer barnehage, 55 millioner kroner
 • Nidarvoll og Sunnland skoler med hall, 682 millioner (totalt 825 millioner)
 • Stabbursmoen skole, 289 millioner (totalt 299 millioner)
 • Granåsen ungdomsskole, 12 millioner (totalt 397 millioner)
 • Åsheim barneskole, 5 millioner (totalt 243 millioner)
 • Mindre investeringer skole, 135 millioner
 • Heggstad botilbud for barn og unge med særskilte behov, 38 millioner kroner
 • Mindre investeringer BFT, 16 millioner kroner

Helse og velferd og bolig

 • Nidarvoll rehabiliteringssenter, 408 millioner (totalt 517 millioner)
 • Klæbu HVS, 4 millioner (totalt 285 millioner)
 • Dragvoll HVS, 493 millioner (totalt 500 millioner)
 • Søbstad helsehus, 260 millioner (totalt 500 millioner)
 • Heimdal HVS, 225 millioner (totalt 500 millioner)
 • Kystad HVS, utvidelse, 2 millioner (totalt 190 millioner)
 • Ilevollen HVS, rehabilitering, 2 millioner (totalt 80 millioner)
 • Produksjonskjøkkenet, 65 millioner (totalt 70 millioner)
 • Helseplattformen, 183 millioner (totalt 418 millioner)
 • Krisesenteret, 51 millioner (totalt 55 millioner)
 • Småhus, 24 millioner
 • Forsterket botilbud (ROP), 65 millioner
 • Tre bofellesskap BOA, 157 millioner (totalt 160 millioner)
 • Stavne aktivitetstilbud, 128 millioner (totalt 140 millioner)

Byutvikling

 • Formålstomter, 220 millioner
 • Anleggsbidragsmodellen, 480 millioner
 • Lov og forskriftskrav formålsbygg, 75 millioner
 • Opprustning og nyetablering lekeplasser og parker, 41 milloner
 • Marinen park og lekeplass, 17 millioner
 • Fornyelse og rehabilitering vann- og avløpsnettet, 1 087 millioner kroner
 • Utvikling og fornyelse av gatelysnettet
 • Energieffektivt maskinkjøp, 37,5 millioner kroner
 • Administrasjonsbygg (leiealternativ investering), 90 millioner
 • Ordinære utleieboliger, 500 millioner kroner

Næring, samferdsel, klima og miljø

 • Miljøpakken, 800 millioner
 • Mindre investeringer klima, 180 millioner
 • Utslippsfrie byggeplasser, 40 millioner
 • Trondheim parkering, 13 millioner

Kultur og idrett

 • Granåsen, 534 millioner (totalt 1 170 millioner)
 • Tursti langs Nidelva til Klæbu, 34 millioner (totalt 41 millioner)
 • Østmarkneset kaianlegg, 10 millioner (totalt 14 millioner)
 • Nærmiljøanlegg, 15 millioner
 • Friluftsliv og grønne områder, 37 millioner
 • Utendørs skateanlegg, 23 millioner (totalt 24 millioner)
 • Kunstnerisk utsmykking, 45 millioner
 • Kattem fritidsklubb, 5 millioner
 • Seminarplassen Klæbu, 22 millioner (totalt 24 millioner)
 • Øvre Bakklandet 52, 13 millioner (totalt 15 millioner)
 • Kirkebygg, 77 millioner
 • Gravplasser, 141 millioner
 • Kattem ny kirkegård, 158 millioner

Utvikling og støttetjenester

 • Digibarnevern, 46 millioner (totalt 125 millioner)
 • Samspill, bygge laget rundt barnet, 6 millioner (totalt 7 millioner)
 • Aktivitetsportal for eldre, 2,4 millioner (totalt 3,4 millioner)
 • Robotisering og automatisering og datadreven kommune, 11 millioner (totalt 13 millioner)
 • Digitale planprosesser, 19,2 millioner (totalt 29,4 millioner)
 • Ny generell saksbehandling, 13,4 millioner (totalt 23,6 millioner)
 • Velferdsteknologi, 10 millioner (totalt 47 millioner)

Formannskapet skal behandle budsjettet 30. november, og kommer her med sin innstilling til bystyret. Budsjettmøtet i bystyret der de endelige vedtakene fattes, er 16. desember.