(Trønderdebatt)


Circa 85 prosent
av norske arbeidstakere jobber i det som klassifiseres som et kvinne- eller mannsdominert yrke. Selv om Norge er blant verdens mest likestilte land er dette langt dårligere enn mange land vi liker å sammenligne oss med. Delingen kan i stor grad forklares av de utdanningsvalgene ungdom tar på videregående. De yrkesfaglige studieretningene er på samme måte som yrkeslivet svært kjønnsdelt.

De elevene som tar utradisjonelle studievalg har også høyere sannsynlighet for å droppe ut. Arbeiderpartiet mener det er helt avgjørende at vi får flest mulig gjennom videregående utdanning. Først og fremst for hver enkelt elevs skyld og deres mulighet til et godt liv, men også fordi Norge er helt avhengig av kvalifisert arbeidskraft. Om vi skal klare å utdanne alle de fagarbeiderne arbeidslivet etterspør er vi helt nødt til å også utdanne kvinnelige tømrere og mannlige helsefagarbeidere.

Trøndelag fylkeskommune, med Arbeiderpartiet i spissen, har allerede begynt denne jobben. Gjennom yrkesfagløftet skal vi ikke bare styrke yrkesfagene generelt, men også sørge for at en større andel av elevene tar utradisjonelle studievalg basert på kjønn. Av søkertallene til videregående opplæring ser vi at dette arbeidet går sakte, men det går fremover. Denne jobben må fortsette og den må intensiveres. Ikke bare fordi vi trenger arbeidskraften, men også fordi kjønnsdelingen er en av faktorene som gjør at vi i Norge fremdeles har store lønnsforskjeller mellom kjønnene.

I 2019 tjente kvinner i gjennomsnitt 12,4 prosent mindre enn menn og allerede. En av hovedårsakene til lønnsforskjellen er den høye andelen av kvinner som jobber deltid. Ifølge SSBs tall fra 2019 jobber hele 47,6 prosent av kvinner deltid, mot 26,4 prosent av menn. Den høye andelen deltidsstillinger i helse, pleie- og omsorgsyrker, hvor kvinner er kraftig overrepresentert, er den største driveren av denne trenden. De siste månedene har i tillegg vist oss at dette er en yrkesgruppe som er kraftig underlønnet med tanke på den avgjørende samfunnsoppgaven de utfører.

Det har gått over hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Siden den gang har Norge tatt stadige steg i likestillingskampen. Likevel er vi langt i fra å være i mål. Det er ikke et politisk mål i seg selv at alle studieretninger og yrker skal være helt i kjønnsbalanse. Målet er at hvert enkelt menneske skal stå fritt til å ta de valgene de selv ønsker. At valgene blir tatt uten at individet føler at det må leve opp til forventninger foreldre eller samfunnet har til en med bakgrunn i kjønn. Der kan jeg med sikkerhet si at vi ikke er i dag. Skal vi komme i mål med likestillingskampen er vi nødt til å komme oss vekk fra de definerte kjønnsrollene som fremdeles lever i beste velgående også her i Norge. Det er en svært komplisert oppgave og kommer til å ta tid.

Frem til da skal Arbeiderpartiet jobbe for en heltidskultur innen helse og omsorg og for å redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn. Steg nummer én burde vært å gi sykepleiere og andre helse- og omsorgsarbeidere ei skikkelig lønnsøkning, men ble med meningsløse, om enn så rørende, applausen fra tidligere i år.

Dessverre virker det ikke som det er politisk vilje fra Høyre- regjeringen til å ta skikkelige tak i likestillingspolitikken. De siste 7 årene har tvert i mot likestillingspolitikken gått bakover. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp blir innskrenka, samtidig som lønnsgapet og det kjønnsdelte arbeidslivet blir oversett. Heldigvis er det under ett år igjen til stortingsvalg. Om Norge igjen skal ta en ledende rolle i likestillingspolitikken trenger vi ei ny Arbeiderparti- styrt regjering som tar Norge fremover, ikke bakover.