Kjære Trondheim kommune, I FNs barnekonvensjon kapittel 3 presiseres det hvordan hensynet til barnets beste er regulert i nasjonal lovgivning.

Ved Grunnlovsreformen i 2014 vedtok Stortinget en egen bestemmelse gjeldende barns rettigheter i Grunnloven § 104. Nedfelt i annet ledd, er kravet for barnets beste: Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Dette står også tydelig i Barnehageloven § 3, at avgjørelser som innbefatter barn, skal barnets beste vurderes særskilt og være et grunnleggende hensyn (Barnekonvensjonen, 1989, s. 66; Barnehageloven, 2006).

Det offentlige er forpliktet til å vurdere om en handling påvirker og kan gi konsekvenser for barna og må deretter vurdere barnas rettigheter etter blant annet barnekonvensjonen og Grunnloven. Den som har ansvaret for handlingen, er den som må sørge for at dette følges (Barnekonvensjonen, 1989, s. 55).

Vi, foreldre til barna ved Lunderhaugen barnehage, stiller oss undrende til hvordan Trondheim kommune viser hensyn til våre barns beste. Den løsningen vi har fått presentert er at våre barn vil bli plassert på ledige plasser som finnes i ulike barnehager rundt om i Trondheim kommune.

Dette kan skje i dag, i morgen eller neste uke. Er vi heldige så har barna våre den trygge og stabile hverdagen sin fram til fellesferien begynner. Vi har ingen garanti for at søsken får plass i samme barnehage og de fem som skal begynne i førskolegruppen til høsten får kanskje ikke se hverandre før de begynner i første klasse på Sjetne skole. Dersom søsken ikke får plass i samme barnehage, vil foreldre bruke ytterligere tid på henting og levering for å rekke å komme til jobb i tide.

Det betyr at barna våre får lengre dager totalt i barnehagen. Med stor sannsynlighet må mange være i barnehagen fra de åpner til de stenger. Med lengre dager i barnehagen så øker sjansen for at flere barn ikke rekker eller orker å bli med på fritidsaktiviteter i nærmiljøet som for eksempel allidrett.

Hvordan svarer kommunen på at denne løsningen tar hensyn til barnets beste? Barna blir ufrivillig revet vekk fra venner, og potensielt søsken, og godt etablerte og trygge relasjoner til voksne, samt hverdagsrutiner.

Lunderhaugen barnehage er en friluftsbarnehage og utgjør enda et aspekt som barna mister, nemlig det unike tilbudet og tiden de tilbringer utendørs: På Storhaugen, i Trollskogen og i akebakken.

Barnekonvensjonen påpeker hvor viktig det er i utredning i saker som gjelder barn, at barna får si hva de mener. Barnas mening kan bidra til å stadfeste som faktisk er det beste for de barna det gjelder. Videre poengteres det hvor stor verdi det er å involvere barna som får erfaring med deltakelse og økt tillit til samfunnet (s. 55).

Spør du barna som skal begynne i første klasse til høsten om de vil splittes fram til skolestart, så er svaret et klart og tydelig NEI.

Hvordan stiller Trondheim kommune seg til at det foregår en utbygging av Sjetnemarka noe få meter fra barnehagen? Det er laget en ny vei inn til «bygda i byen» og grenda vår inviterer til par i etableringsfasen og familier til å flytte hit. Nå skal den nest største barnehagen vår avvikles.

Hvor skal barna våre gå på barnehage i framtiden? Skal vi fortsette å kjøre byen rundt fordi det tilfeldigvis finnes en plass ledig på Flatåsen, Ranheim eller Kattem?

Trondheim kommune har profilert seg på miljøpolitikk i flere år. Hvis det ikke er plass til barna i Sjetnemarka så vil dette garantert øke trafikken inn og ut av grenda.

Vårt fokus er barnas beste og vårt ønske er å beholde det tilbudet vi har. Vi vil også framheve at vi ønsker å beholde de fantastiske ansatte som jobber på Lunderhaugen barnehage.

De ansatte har urokkelig vært der for barna våre gjennom denne utrygge tiden. Det er folk som ønsker å drive barnehagen videre og sikre et trygt og godt sted for å ivareta våre små som er det kjæreste vi har.

Derimot gjør de politiske vedtakene det tett på umulig for små aktører å drive virksomhet. For Sjetnemarka er dette katastrofalt.

Vi har alle vært innforstått med at barnehagen skal avvikles en dag, men det er helt uforståelig at det ikke er iverksatt en plan av kommunen om å ha en ferdigstilt ny barnehage før denne avviklingen trer i kraft. Det vedtas utbygging i stor skala uten å ha en plan for å håndtere barnehagebehovet.

Det har alltid vært snakk om en ny barnehage, men hvor er den? Med andre ord vil kommunen redusere antall barnehageplasser med nærmere 40 prosent i flere år framover under tiden man gjennomfører utbyggingen av 950 boenheter. En utbygging som foregår uten en fastsatt plan og tidsperspektiv for en ny barnehage og som så vidt er med på tegningene.

For øvrig er det også krav om skoleplasser før man bygger ut. Dette kravet har kommunen allerede gitt dispensasjon for og har gitt klarsignal for utbygging av 300 enheter før skoleplasskravet må tas.

For vår del betyr dette at nå står potensielt 37 barn uten barnehageplass før sommerferien 2023. Det er også bemerkelsesverdig at Sjetne skole mottok i 2022 førsteklasseelever fra opptil 16 ulike barnehager. Det vil si 14 andre barnehager utenfor «grensene» våre. Dette sier ytterligere noe om behovet for barnehage i Sjetnemarka.

For å komme med et eksempel så gikk kommunen inn og overtok driften av barnehagen Gnist Trøa da den ble avviklet i 2020. I en artikkel publisert i barnehage.no sier kommunalsjef for barnehage, Ella Marie Ingdal, følgende: «I andre deler av kommunen har vi overkapasitet, men akkurat i Heimdal/Kattem-området er det stor etterspørsel etter både private og kommunale tilbud, særlig etter at barnehagen som var der måtte stenge».

Dette er det vi ser skjer i Sjetnemarka nå.

I denne saken tok SV Trondheim saken opp på sitt årsmøte da de mente at Kattem som bydel hadde for få barnehageplasser som resultat av nedleggelsen.

De vedtok på sitt årsmøte blant annet:

  1. Bystyregruppa så raskt som mulig ser på situasjonen på Kattem og vurderer opprettelse av kommunal barnehage.
  2. Bystyregruppa skal være en pådriver for å sikre barnehagedekning på Kattem. Den åpne barnehagen må beholdes og
  3. Barn i Trondheim skal i hovedsak få barnehageplass i sin egen bydel.

Vi foreldre mener at løsningen for oss, for barna og for kommunen ligger lokalt. Vårt ønske er at TOBB og utbygger går i dialog med de ansvarlige i Trondheim kommune med tanke på å videreføre barnehagen og komme til enighet om en langvarig løsning. Trondheim kommune bør ta over lokalene og driften, samt se på en løsning for å utvide kapasiteten ved å sette opp ekstra bygningsmasser i form av brakker utenfor på den ledige plenen mellom visningshuset og dagens barnehage.

Dette vil gi nåværende barn, framtidige barn og de ansatte et tilstrekkelig barnehagetilbud i Sjetnemarka fram til en ny barnehage står klar. En slik løsning av brakker er blitt brukt flere steder i Trondheim kommune.

Dette kan føres opp på kort tid og vare i mange år. Dette vil også hjelpe TOBB/Eiendomsmegler 1 å få solgt boliger ved å kunne tilby barnehage i umiddelbar nærhet og vise til barnehagen som allerede eksisterer i umiddelbar nærhet.

Kjære Trondheim kommune, ikke flytt barna våre fra vennene og søsknene sine og bryt den gode tilknytningen de har til hverandre og de fantastiske ansatte ved Lunderhaugen barnehage.

En avvikling av barnehagen før en ny barnehage etablert i Sjetnemarka er ikke under noen omstendigheter å ivareta barnets beste.