1. Strør millioner på kriserammede Trondheim

Tirsdag la de rødgrønne politikerne i Trondheim fram en pakke på 214 millioner da de la fram sitt forslag til revidert budsjett for kommunen. Dette ble behandlet i bystyret onsdag kveld.

Tiltak rettet mot aktiviteter for unge i sommer, støtte til kulturen, penger til Trondheims parker og strender og andre koronatiltak inngår blant annet i pakken. Budsjettrevisjonen beskrives av de rødgrønne samarbeidspartiene som motkonjunkturtiltak.

På vegne av opposisjonspartiene Venstre, Frp og Høyre fremmet Erling Moe et eget revidert budsjett. Han var likevel ikke spesielt kritisk til forslaget fra de rødgrønne:

– Flertallets forslag er et utmerket forslag. Vi kunne vedtatt begge forslagene, sa han.

– Men kommunedirektøren sier det blir dyrt å gå for begge. Derfor vil jeg gå for vårt forslag.

Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift benyttet anledning til å komme med en liten bemerkning, selv om hun samtidig ga uttrykk for at det var riktig å satse ekstra:

– Jeg er glad i at situasjonen framstår mindre dramatisk for noen uker siden. Jeg vet ikke om det er sånn, men det kan virke som at ethvert tilløp til økonomisk krise i kommunen plutselig blir avdramatisert og avskaffet når man nevner magiske ordene at nå må vi revurdere ski-VM i Trondheim.

2. Store satsinger på veier, kollektiv, metrobuss, sykkel og gange

En viktig sak under kveldens bystyre var behandlingen av handlingsprogrammet for Miljøpakken de neste fire årene.

Der ble det behandlet tiltak rettet mot veier, byens gater, metrobuss, kollektivtransport, trafikksikkerhet, sykkel, gange og tiltak mot støy, samt noen andre tiltaksområder.

Fra før hadde kommunedirektøren foreslått at det skulle settes av 1,4 milliarder til hovedveier, blant annet til bygging av Nydalsbrua, andre del av fylkesvei 704 mellom Tanem og Tulluan og restfinansiering av E6 sør for Trondheim. I tillegg er det avsatt 50 millioner til lokale veier. Halvparten av dette går til Elgeseter gate.

Kommunedirektøren hadde også foreslått 854 millioner til metrobuss-satsingen. Dette går primært på å etablere mer langsiktige løsninger for at Elgeseter gate, Kongens gate, Olav Tryggvasons gate og Innherredsveien skal bli effektive kollektivårer. Til kollektivtransport utenom metrobuss-satsingen er det avsatt to milliarder. Til sykkeltiltak er summen 1,5 milliarder, hvor det aller meste går til utbygging av prosjekter. I tillegg var det foreslått andre tiltak til gående, støy og andre satsinger.

Dette ble vedtatt. I tillegg kom miljøkameratene, altså SV, Ap, KrF, MDG, Sp og Venstre, med en lang liste med tillegg til planen. Her var det blant annet tiltak med tanke på trafikksituasjonen på Charlottenlund (omtalt i punktet under) og et punkt som innebærer større sykkelsatsing i byen.

3. Nå skal Brundalsforbindelsen planlegges

Etter et massivt folkeopprør med 756 underskrifter måtte bystyret se på om Brundalsforbindelsen skulle inn i handlingsprogrammet til Miljøpakken for de neste fire årene.

I bystyret ble følgende vedtatt etter at Senterpartiets Marte Løvik fremmet forslag på vegne av SV, Ap, KrF, MDG, Sp og Venstre:

«Brundalsforbindelsen må planlegges som «snarvei» for kollektiv, sykkel og gange.»

Det ble også vedtatt følgende om trafikksituasjonen i området:

«Trafikkforholdene på Jakobsli/Charlottenlund må løses. På kort sikt må det vurderes tiltak i Skovgårdkrysset og ved Hørlocks vei og Jakobslivegen. Tiltakene må gjøre det sikrere for gående og syklende, bedre framkommelighet for bussen og løse opp biltrafikken. Trafikksikkerhetstiltakene i dette området må prioriteres høyt. Det bestilles et forprosjekt i årsbudsjettet 2021 der man ser på mulighetene for å utbedre fortau i området, eventuelt slå sammen lyskryss, se på mulighetene for og styre lysreguleringen i Hørløcks vei slik at trafikk fra Jakobsli blir prioritert.»

4. Kom med BOA-krav

Høyres Kjetil Utne (H) fremmet et forslag som ble enstemmig vedtatt i bystyret.

Utne viste i sin interpellasjon til en rekke saker Nidaros har omtalt den siste tiden om bo- og aktivitetstilbudet i Trondheim.

Vedtaket sier blant at kommunedirektøren bes om å gjennomføre en brukermedvirkningsprosess, hvor brukerne av bo- og aktivitetstilbudet involveres direkte i å utforme tjenestetilbudet slik at det kan legges opp på deres premisser.

Etter å ha gjennomført en slik prosess skal kommunedirektøren komme tilbake til bystyret med en sak som beskriver hvordan BOA kan utvikles slik at tjenesten tilfredsstiller brukernes og de pårørendes behov. Her skal brukerorganisasjonene involveres i arbeidet.

5. Vil forby demonstrasjoner med «rasistisk budskap»

Under en interpellasjon i bystyret løftet varaordfører Mona Berger (SV) fram utfordringene med rasisme. Gråtkvalt leste hun opp erfaringene til P3-profilene Tete Lidbom som bor i Trondheim.

Dette skjedde da hun fremmet forslag hvor om at Trondheim skal styrke satsingen på å bli en «antirasistisk sone». Hun ville at kommunen skulle vedta at de fordømmer demonstrasjoner med «rasistisk budskap» på kommunal grunn, og at bystyret oppfordrer Stortinget å forby slike demonstrasjoner.

I bystyresalen ble det stilt spørsmål om dette var et vedtak som ville innskrenke ytringsfriheten.

Likevel ble dette vedtatt.

6. Skjenkenekt til strippeklubber

De siste ukene har det vært heftig debatt som følge av at Dreams Showbar står i fare for å miste skjenkebevillingen.

Det etter at Trondheims varaordfører Mona Berger (SV) har fremmet et forslag om at det ikke skal tillates skjenkebevilling for utesteder som fører stripping som underholdningskonsept.

Dette ble vedtatt i bystyret onsdag kveld.

7. Nei til utvidet korona-skjenking

Frps gruppeleder Elin Marie Andreassen fremmet følgende forslag:

«Bystyret vedtar at Trondheims utesteder på Solsiden og i Midtbyen kan praktisere lik åpningstid for både uteservering og innendørs servering, med skjenketillatelse til klokken 02:00. Ordningen skal gjelde så lenge bransjen har restriksjoner knyttet til smitteverntiltak.»

Dette ble nedstemt i bystyret.