Trøndelag – et mineralfylke!

Verdalskalk sitt anlegg i Tromsdalen i Verdal.  FOTO: JOHAN ARNT NESGÅRD

Verdalskalk sitt anlegg i Tromsdalen i Verdal. FOTO: JOHAN ARNT NESGÅRD

Av

Har Trøndelag fylke vilje, kompetanse og muskler til å ta plass i det «næringsskapende førersetet» og bli landets ledende naturressursfylke?

DEL

Meninger (Trønderdebatt) Et samlet Trøndelag er i dag et stort fylke midt i Norge og har alt naturen kan by på. Dette er det beste utgangspunkt for verdiskaping og et mangfoldig næringsliv. Fylket er vertskap for landets største tekniske universitet, flere sentrale offentlige direktoratet og etater, olje- og gassindustri, oppdrettsnæringen, fiske, rike landbruksområder, matprodusenter, skogbruk, fjellområder – og omfattende handelsnæring.

I tillegg har dette fylket store verdier i mineralske ressurser. Historiske sett har Trøndelag vært et bergverksfylke i snart 400 år. Det er ikke tilfeldig at forløperen til NTH – Bergseminaret i Kongsberg, flyttet til Trondheim. Trøndelag var vertsfylke til Røros, Løkken, Hjerkinn og flere andre verdifulle og drivverdige forekomster. I dag har fylket gjenværende mineralressurser som er helt nødvendige for det grønne skiftet.

Den største gjenværende og reneste kalkforekomsten i Nord-Europa, ligger i Tromsdal i Verdal Kommune. Denne forekomsten består av gjenværende 7500 millioner tonn kalk, det vil si at vi har kalk for de neste 350 år. Det er Verdalskalk som de siste 30 årene har drevet på denne forekomsten og som i dag har avtaler med de viktigste grunneierne for de neste 100 årene. Forløperen til Verdalskalk og i dag bedriftens kalkovnsanlegg, er Hylla Kalkverk som startet driften i 1897.

I 2007 ba vi Verdal kommune om å regulere forekomsten for de første 100 årene. Deretter har bedriften samarbeidet tett med kommunen i 13 år for å få på plass kommunedelplan og tilhørende reguleringsplan, frem til at planen ble vedtatt i kommunestyret 15. juni. Dette har vært en arbeidskrevende og vanskelig prosess både for gjeldende kommunestyrer, lokalsamfunnet og bedrift.

Mange har spurt hvorfor så langt perspektiv, hvorfor 100 år? I løpet av de siste 10 årene har bedriften investert Europas største mobile knuseverk, samt et nytt havneanlegg på Ørin sammen med Norcem og Trondheim Havn – det kan ta imot skip som tar 60 000 tonn. Vi har etter vedtaket 15. juni, startet prosessen med konsekvensutredning i forhold til et fremtidig transportbånd på nærmere 14 km. Det skal erstatte dagens biltransport og skal frakte stein fra bruddet i Tromsdal og ned til havna.

Totalt utgjør dette investeringer for rundt 1 milliard, det er mye penger for et lite norsk familieselskap. For å få med banker og eiere på slike langsiktige investeringer trenger mineralnæringen langsiktig forutsigbarhet for de investeringer de gjør for å sikre langsiktig drift av ressursene.

Det er fullt forståelig at kommunepolitikere stiller spørsmål ved den langsiktigheten vi etterspør, det er naturlig at de selv forholder seg til de 4 årene de er valgt for. Å forvalte ikke-fornybare ressurser handler om bærekraftighet, riktig bruk av ressursen, lønnsomhet – om å være samfunnets beste valg. En krevende samfunnsaktør som krever mye kompetent forvaltning fra den vertskommunen de er i.

En mineralbedrift kan ikke flytte til nabokommunen – vi er der ressursen er, og vi er arbeidsplass for generasjoner! Derfor vil jeg utfordre Trøndelag fylke og alle dets mineralkommuner. Bygg felles kompetanse, samarbeid, skap et mineralkluster – et kompetansesenter for naturressursforvaltning.

  • Tenk langsiktig; mineraler er første ledd og innsatsfaktor i alle industrielle verdikjeder!
  • Tenk stort; de som forstår verdien av sine naturressurser, forvalter dem også til det beste for amfunnet.
  • Tenk raust; ved å samarbeide om kompetanse på tvers i fylket skapes spennende næringskjeder og industrielle spinn-off.

En fylkeskommunes viktigste oppgave er å sikre langsiktig og frodig næringsutvikling i sine kommuner, vi blir best og suksess varer lengst når kunnskap og utvikling deles.

Franzefoss Minerals

Bedriften utvinner kalk og dolomitt og har 4 egne produksjonsanlegg mellom Ballangen i nord og Arendal i sør.

Franzefoss Minerals AS er majoritetseier i Verdalskalk hvor Markussen Eek er styreleder.

Totalt har kalk-konsernet 170 ansatte og 8 lærlinger.

Hanne Markussen Eek har vært styreleder i Norsk Bergindustri og har hatt flere verv i Norsk Industri og NHO.


Artikkeltags