19. januar i år skulle klageren ta bussen fra Bratsbergveien til Ingemann Torps vei.

Bussen skulle komme 17:42, men dukket ikke opp før 19:20, ifølge en klage til Transportklagenemnda.

Denne dagen var det glatt føre og klageren anfører at bussen ikke var skodd for føret.

Da bussen ikke dukket opp, ble det i stedet en taxitur. For dette kreteren vedkommende 380 kroner tilbakebetalt. Den ubenyttede billetten på 42 kroner ønskes også refundert.

AtB har ikke levert noe svar til nemnda i saken, tross anmodning og purring. Det framgår likevel at selskapet overfor klageren har anført at det var svært utfordrende kjøreforhold i Trondheim og omegn, at veiene var så glatte at det ikke var mulig for bussene å kjøre på en trygg og forsvarlig måte, og i de første timene med væromslag vardet flere uhell med bussene.

AtB har forklart at bussene ble innstilt og at reisegarantien gjelder ikke når innstillingene skyldes forhold utenfor AtB sin kontroll, i dette tilfelle eksepsjonelt glatt veibane.

Nidaros skrev flere saker om trafikkaoset 19. januar. På kvelden ble det besluttet at AtB innstilte alle linjer i Trondheim grunnet værforholdene.

Krav på taxi?

Ender du opp med å måtte ta taxi fordi bussen ikke kommer i tide, har du i utgangspunktet krav på å få refundert utleggene.

Men:

Det framgår av reisegarantien at den ikke gjelder dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, slik som ekstraordinære værforhold (f.eks. kraftig snøfall, ras, flom eller eksepsjonelt glatt veibane).

Klageren får altså ikke refundert taxituren. Nemnda har likevel anbefalt at klageren gis medhold i refusjon av bussbilletten.

«Da selskapet besluttet å innstille bussavgangen, medførte det i praksis at klager ikke fikk benyttet seg av tjenesten. Etter flertallets syn ble transportavtalen da hevet fra selskapets side. Når en avtale heves er hovedregelen at partene skal stilles som om avtalen ikke var inngått. Det innebærer at selskapet ikke kan beholde forhåndsinnbetalt vederlag fortjenesten de ikke har levert».

Nemnda skriver også at det er uheldig at AtB ikke har sendt inn tilsvar i saken og heller ikke uttalt noe om refusjon av bussbilletten. Dette har riktignok ikke hatt betydning for nemndas avgjørelse.

AtBs reisegaranti

Er bussen eller den fleksible transporten mer enn 20 minutter forsinket, kan du ha rett på refusjon. Les hvordan du går frem med kravet ditt.

Dersom det skulle oppstå forsinkelser eller annet avvik i kollektivtilbudet, vil AtB:

  • gi deg best mulig informasjon om hva som skjer
  • gi deg informasjon om alternative transportmåter/reiseveier så tidlig som mulig
  • sette opp alternativ transport dersom det er praktisk mulig

Om AtB ikke kan tilby deg alternativ transport, vil vi refundere dokumenterte utlegg til drosje, egen bil eller annen alternativ transport dersom bussen på avgangsholdeplassen din blir mer enn:

  • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time. Vi refunderer inntil kr 550.
  • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer. Vi refunderer inntil kr 825.
  • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer. Vi refunderer inntil kr 1100.

Ved lengre reiser

På reiser over 3 timer, hvor forsinkelsen medfører at du ikke når bestemmelsesstedet før dagen etter, vil du få dekket faktiske kostnader til overnatting. Dette må på forhånd være klarert av det selskapet du skal bruke eller bruker når reisen blir avlyst eller forsinket. Dersom du vet at du kan få god hjelp av et annet rutetilbud bør du bruke det, eventuelt i tillegg til drosje.

Frakjøring

Reisegarantien gjelder også ved forsinkelse grunnet frakjøring som følge av plassmangel om bord. Frakjøring fordi det ikke er plass til barnevogn vil ikke gi krav på refusjon.

Sjekk rutetabellen

Husk at det er rutetider i henhold til rutetabell som legges til grunn for reisegarantien, ikke sanntid. Og vær oppmerksom på at du bruker riktig rutetabell. Det er ofte egne rutetabeller i forbindelse med jul, påske og andre høytidsdager, samt på sommeren.

Flere klager

Det er flere som så seg nødt til å endre reiseplanene den 19. januar.

En klager skriver at han skulle ta Vys buss fra Trondheim sentralstasjon til Lillehammer klokken 18:15. Denne rakk han ikke da Atb-bussene han skulle bruke for å komme seg dit, ikke dukket opp i tide. Han sier han heller ikke fikk noe informasjon om hvorfor den ikke dukket opp.

«Busstavlene på busstoppet viste at bussen var fire minutter unna, og det dukket heller ikke opp noe varsel i appen», heter det i klagen.

Da forsøkte han å løpe til sentralstasjonen, men sier han ikke klarte dette med all bagasjen han bar på. Hadde han på et tidligere tidspunkt fått beskjed om innstillingene, kunne han rukket å gå til sentralstasjonen.

Klageren måtte kjøpe seg en ny billett til 616 kroner for å komme seg til Lillehammer. Billetten på 616 kroner ønsker han refundert.

Heller ikke her har AtB sendt inn svar til nemndas behandling av klagen, men overfor klageren har AtB vist til værforholdene og at reisegarantien ikke gjelder i dette tilfellet. Klagen førte ikke frem hos nemnda.

- Intern svikt

En busspassasjer på City Syd, som skulle til Østre Lund, har også sendt inn et refusjonskrav på 344 kroner for en drosjetur. Hun skriver i klagen at bussjåføren ga beskjed til de om bord å bestille drosje og at utgiftene ville bli dekket av AtB på reisegarantien.

Klager anfører at hun var i god tro om at sjåføren snakket sant, og at hun derfor bestilte drosje, noe hun egentlig ikke har råd til, siden hun lever på AAP og økonomien er veldig stram. Klager anfører at hun trodde hun ville få refundert drosjeutgiftene, og hun føler seg lurt.

AtB har ikke inngitt tilsvar og har overfor kvinnen påpekt at reisegarantien ikke gjelder på grunn av været som var.

Transportklagenemnda ga ikke klageren medhold.

I en e-post til Nidaros, skriver Grethe Opsal, direktør marked og kommunikasjon, at AtB har gode rutiner knyttet til å gi tilsvar, men akkurat i dette tilfellet har det dessverre vært en intern svikt fra selskapets side.

- Har det ellers vært mye klager/krav om refusjon etter forsinkelsene/innstillingene 19. januar?

- 19. januar var en svært spesiell situasjon med vær-og føreforholdene, og vi opplevede stor forståelse for innstilingene av trafikksikkerhetshensyn denne dagen. Samtidig var det beklagelig overfor kundene som ikke kom seg fra A til B. I forbindelse med innstillingene fikk vi cirka 70 henvendelser om reisegaranti, svarer Opsal.