Fellelsen omhandler tre artikler, men kun denne er publisert i Nidaros: Familien kom hjem til et totalt ødelagt hus og døde kjæledyr: – Ikke mitt problem, sier entreprenøren.

Les PFU's uttalelse her:

Klagen gjelder tre artikler i Telemarksavisa (TA), der en huseier beskylder et byggefirma for å ha ødelagt huset hans. Ifølge huseier har byggefirmaet bedrevet hærverk og svindel i stedet for å pusse det opp som avtalt. Han hevder også å ha kontaktet politiet. Byggefirmaet avviser all kritikk.

Klagerne er byggefirmaets leder og en av firmaets håndverkere. De mener TA har ødelagt deres gode navn og rykte, og at de har mistet alle jobber etter avisas omtale. De mener det publiserte er usant, og reagerer på at avisa har trodd på huseier og stolt på det han har fortalt. Klagerne anfører brudd på Vær Varsom-plakatens (VVPs) punkt 3.2, som gjelder kildekritikk og kontroll av opplysninger. Klagerne har etter hvert skaffet et notat fra en takstmann, som ifølge dem underbygger at det publiserte er feil.

Telemarksavisa avviser brudd på god presseskikk. Det anføres at dette er en sak som er dekket på vanlig måte, og at klager fikk rikelig med anledning til å svare på anklagene. Dette er en klassisk «påstand-mot-påstand»-sak, skriver TA som viser til at TA også intervjuet en takstmann som var i huset for å gi en vurdering.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis understreke at PFU ikke gjør egne undersøkelser for å finne ut av faktum i den konkrete boligsaken. PFU vurderer det journalistiske håndverket; om Vær Varsom-plakatens krav til kildekritikk og kontroll av opplysninger er oppfylt. PFU understreker videre at utvalget forholder seg til hva som var kjent, eller burde vært kjent, på publiseringstidspunktet, og ikke informasjon som kommer frem i ettertid.

PFU vil også understreke at det er opp til mediene å avgjøre hva som er journalistisk interessant å omtale. Slik PFU ser det, hadde denne saken offentlig interesse, men utvalget mener det er store svakheter i den første publiseringen.

Det er ingen tvil om at de påklagede artiklene rammer klagerne, og klagernes virksomheter, hardt. Huseier kommer med svært sterke anklager, som støttes opp av bildemateriale og fagfolk som huseier har kontaktet. Den som blir anklaget må få anledning til å komme til orde og belyse sin side av saken, og det var derfor påkrevd at TA også kontaktet motparten. PFU konstaterer at TA gjorde det.

Med hensyn til VVP 3.2, om kravene til kildekritikk og opplysningskontroll, så holder det imidlertid ikke nødvendigvis bare å referere hva en part sier og la motparten kort avvise anklagene. Det kan innfri kravet til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, men sterke og rammende beskyldninger må også underlegges en kildekritisk tilnærming og opplysningskontroll.

PFU mener at TA i dette tilfellet skulle gjort flere undersøkelser av fakta før publisering og tatt større forbehold i fremstillingen. Utvalget minner også om at mediene ikke bare skal sitere kilder, men at det også må stilles kritiske spørsmål til kildene. Utvalget viser her til det grunnleggende prinsippet i all journalistikk om at mediene skal tilstrebe kildebredde, være kildekritiske og kontrollere at opplysninger er korrekte, jf. VVP 3.2.

PFU merker seg at saken ble mer nyansert i den videre dekningen, men mener dette ikke veier opp for den mangelfulle kildekritiske tilnærmingen i den første artikkelen.

Telemarksavisa har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.