– Jeg kan bekrefte at politiet etterforsker en taxisjåfør i Midt-Norge for seksuelle handlinger uten samtykke mot taxikunder, sier politiadvokat Suzanne Molund til Nidaros.

Etterforskningen ble igangsatt fra politiet etter at de mottok anmeldelser fra to kvinner i 20-årene i slutten av august. Taxiturene fant sted i Trondheim på nattetid i juli og august.

– Politiet identifiserte raskt at taxisjåføren i de to anmeldelsene skal ha vært samme person og politiet tok derfor samme dag midlertidig beslag i kjøreseddelen for persontransport mot vederlag. Mannen kjører ikke taxi lengre, sier Molund.

Trøndelag tingrett ga onsdag politiet medhold i beslaget.

– Et slikt beslag betyr at personen nå ikke har lov å kjøre drosje eller persontransport.

Mannen nekter for å ha utført de handlingene han er siktet for, ifølge hans forsvarer Torfinn Svanem.

Ifølge Svanem er mannen sjokkert over å være siktet for handlingene. Les Svanems forklaring lenger ned i saken.

Skal gjøre flere avhør

Molund sier saken etterforskes og at hun derfor ikke vil gå inn i detaljer på hendelsesforløpene. Taxisjåføren er i 30-årene og har vært inne til avhør.

– Han er siktet, det er gjort beslag, og han er avhørt.

Kvinnene har også avgitt forklaring til politiet, uten at Molund vil gå nærmere inn på det.

– Det gjenstår ytterligere avhør før påtalemyndigheten tar en avgjørelse. Det skjer i løpet av høsten.

– Finnes det vitner til hendelsene?

– Nei, det skal det ikke være.

– Hva kan du si om en eventuell tiltale?

– Nå er saken under etterforskningen og den må ferdigstilles, så vil påtalemyndigheten vurdere det som framkommer av etterforskningen.

– Episodene har likhetstrekk

Noe mer informasjon om saken framkommer i en kjennelse fra Trøndelag tingrett:

«Retten finner at det foreligger skjellig grunn til mistanke om de forhold som beskrives i siktelsens punkt 1a) og 1b), nemlig overtredelse av straffeloven § 297.

Retten legger avgjørende vekt på de fornærmedes forklaringer om hendelsene. Forsvarer har anført at det må tillegges vekt at de fornærmedes var beruset ved de aktuelle hendelsene. Ut ifra opplysningene i saken finner ikke retten at dette kan tillegges nevneverdig vekt.»

Videre:

«Troverdigheten av de fornærmedes forklaringer underbygges av at siktede er anmeldt to ganger av to personer som ikke kjenner hverandre. De to episodene har også visse likhetstrekk. Det foreligger heller ikke opplysninger i saken som tilsier at de to fornærmede skulle ha noen motivasjon for å forklare seg uriktig til politiet om disse hendelsene.»

Retten mener den siktede mannens forklaring framstår som lite troverdig.

«Det vises blant annet til at deler av hans forklaring om siktelsens punkt 1b) ikke er i samsvar med informasjonen om siktedes aktivitet i tidsrommet fra (taxiselskapets dokumenter) eller vitnets forklaring.»

– Skulle lete etter mobiltelefon i baksetet

I kjennelsen står det også:

«Det framstår også som påfallende at siktede kjører rundt på fornærmede, som har gitt uttrykk for at hun har mistet tingene sine og ikke kan betale, over så lang tid uten å markere seg som opptatt i taxisentralens systemer og uten å besvare henvendelse fra sentralen. Etter rettens oppfatning framstår også forklaringen om at de skulle lete etter fornærmedes mobiltelefon i baksetet som lite troverdig. På bakgrunn av de fornærmedes forklaringer finner også retten det godtgjort at de ikke samtykket til de seksuelle handlingene som fant sted.»

– Sjokkert

Mannens forsvarer, advokat Torfinn Svanem, vil ikke gå inn i detaljer på hva siktede har forklart, men forteller at taxisjåføren nekter for å ha utført de handlingene han er siktet for.

– Han er sjokkert over å være siktet for det, sier Svanem.

Videre forteller advokaten at taxisjåføren opplever det som hardt at han at retten har tatt midlertidig beslag i kjøreseddelen hans.

– Han har foreløpig mistet inntektsgrunnlaget sitt og evnen til å forsørge familien sin. Han opplever det som veldig tungt, sier Svanem.

Videre forteller han at mannens arbeidsgiver har håndtert situasjonen på en «normal måte» og avventer utfallet av saken.

– I kjennelsen kommer det fram at det må vektlegges at fornærmede var beruset. Hvorfor mener du det?

– Det handler mye om hvor mye vekt man skal legge på forklaringene i saken. Det er klart at når man er veldig beruset, så kan det være at man har husket ting feil eller tolket det feil, svarer han.