En 21 år gammel mann møtte forrige uke i retten etter at en kompisgjeng ble utsatt for det politiet mener var uprovosert vold en oktobernatt utenfor Studentersamfundet i Trondheim.

Det var 17. oktober i 2021 at politiet like over klokken 3 på natta fikk flere meldinger om at en mann slo flere personer med en jernstang.

Politiet rykket ut til stedet hvor de raskt fikk kontroll på den nå straffedømte som da var 19 år gammel. Mannens forsvarer Farhad Shæriæti sier dommen vil bli anket til lagmannsretten.

Møttes på nattbussen

Den aktuelle natten tok den tiltalte 21-åringen nattbussen fra sentrum, hvor det også befant seg en vennegjeng på fem personer, som var på vei til et nachspiel.

Alle hadde vært på byen og var alkoholpåvirket i ulik grad, men den tiltalte og de fornærmede kjente ikke hverandre, heter det i dommen fra Trøndelag tingrett.

På bussen skal det ha oppstått dårlig stemning og en diskusjon mellom tiltalte og en av de fornærmede. Den tiltalte skal så ha slått til den fornærmede.

I frykt for at situasjonen skulle eskalere, forlot vennegjengen bussen ved Samfundet, én holdeplass før de egentlig skulle av.

Den tiltale mannen gikk av holdeplassen etter og satte så kursen mot Samfundet, hvor han på veien plukket opp en aluminiumslist.

Hevet armen og var sint

Etter å ha spist nattmat på Samfundet gikk vennegjengen bortover Elgesetergate, hvor de plutselig ble oppmerksom på at tiltalte sto overfor dem.

«Tiltalte var sint og kalte dem rasister, før han hevet armen med jernstanga og slo mot guttene», heter det i dommen.

Der skal flere av guttene ha blitt truffet i hode og ansikt. I etterkant av et av slagene skal en av de fornærmede uttalt at tiltalte «skulle ha seg tilbake der han kom fra» eller lignende. Det er uklart om det ble delt ut flere slag etter dette, men tingretten mener kommentaren ikke rettferdiggjør et eventuelt etterfølgende slag.

Politiet ble etter hvert tilkalt av en av de fornærmede, som også filmet tiltalte og situasjonen etter voldsutøvelsen.

Det fremgår videre at 21-åringen har erkjent voldsutøvelsen på bussen og i etterkant. Han har forklart at han antar at årsaken til at han ble sint og utøvde vold trolig skyldes at noen i vennegjengen skal ha sagt noe rasistisk til han eller latterliggjorde han på noe vis da han kom på bussen, men han kan ikke huske om det faktisk ble sagt noe.

Vitnene i saken har tydelig avvist at rasistiske bemerkninger var foranledningen til slaget på bussen, og tingretten mener tiltaltes oppfatning av rasisme som den eneste forklaringen på sin egen atferd ikke kan tillegges vekt.

«En eventuell misforståelse på dette punkt tilskrives tiltaltes selvforskyldte rus», skriver tingretten.

Der det innledningsvis ble meldt om at volden er utført med en jernstang, har retten konkludert med at redskapet er en en aluminimumsstang, som benyttes til støtte i blant annet kjøkkenskuffer. Den har ikke samme tyngde som en jernstang, men retten mener likevel stanga er å anse som et særlig farlig redskap i volden som ble utøvd.

Den er i underkant av 50 centimeter og har spisse kanter på langsidene og en særlig spiss «krok» i hver kortende.

Dømt i tingretten

Totalt var mannen tiltalt for to tilfeller av kroppsskade, to tilfeller av grov kroppskrenkelse og et tilfelle av kroppskrenkelse.

En av personene som ble slått med gjenstanden fikk brudd i kjevehulen. Aktor i saken mente den tiltalte må betale oppreisningserstatning på 30.000 kroner for dette, noe tingretten sa seg enig i.

Mannen var også tiltalt for oppbevaring av hasj, og for å ha slått til en vekter i Trondheim sentrum i fjor sommer.

Hovedforhandling ble holdt 11.-12. januar 2023. Tiltalte møtte og erkjente seg delvis skyldig etter tiltalebeslutningen.

Retten mottok forklaring fra seks vitner.

Aktor i saken la ned påstand om at den tiltalte dømmes til fengsel i seks måneder, noe som også ble straffen tingretten kom fram til.

Mannens forsvarer, Farhad Shæriæti, ba om at 21-åringen frifrinnes for volden mot én av personene og slaget mot vekteren, noe som ikke førte fram i tingretten.

Anker

Nidaros har spurt forsvareren om hvordan hans klient stiller seg til dommen og om de vil anke tingrettens beslutning.

«Vi har en human strafferettspleie i Norge, hvor rehabilitering er en grunnleggende verdi. I den saken hadde politiet unnlatt å innhente personundersøkelse om tiltalte som kun var 19 år da han begikk handlingene. Personundersøkelse har som et hovedformål å skaffe til veie de nødvendige opplysninger for bl.a. å avgjøre spørsmålet om tiltale og tjene som forberedelse for rettens behandling av spørsmålet om straffeskyld, og eventuelt spørsmålet om reaksjonsfastsettelse. Jeg er skuffet over at påtalemyndigheten ikke innhentet personundersøkelse av min klient, slik de er forpliktet til å gjøre når tiltaltes livssituasjon taler for det. Det er uheldig at tingretten ikke utsatte forhandlingene til tiltaltes bakgrunn (familiesituasjon, oppvekst, og evt. rehabilitering) ble bedre belyst. Tingrettens reaksjonsfastsettelse vil ankes til Frostating lagmannsrett. Tiltalte ha tatt de nødvendig skritt, og meldte seg på sinnemestringskurs», skriver Shæriæti i en e-post.