– Pandemien har krevd mye av våre ansatte de siste årene. Å stå i et sånt trøkk over lang tid, er utmattende. Det er på sin plass å gi dem en god takk. Men vi skylder dem mer enn det.

Det sa ordfører Rita Ottervik da hun innledet budsjettbehandlingen i bystyret torsdag. Her ble de rødgrønnes budsjettforslag vedtatt med 37 stemmer. Se detaljene om forslaget lenger ned i saken.

Men det skjedde ikke uten debatt. Opposisjonen mener de rødgrønne ikke bevilger nok midler til grunnbemanningen i kommunen, eksempelvis innenfor eldreomsorgen.

– Pandemien viser at vi er sårbare og at vi er for få på jobb, sa Høyres Ingrid Skjøtskift, og viste til bemanning innen helse, skole og barnehage.

– Vi er langt unna å innfri grunnbemanningen i eldreomsorgen som vi tidligere har vedtatt i eldreplanen, sa hun.

De blågrønnes forslag tar høyde for å innfri denne grunnbemanningen.

– Og jeg er overrasket over at de rødgrønne ikke gjør det, sier Skjøtskift.

Les mer fra debatten fra nyhetssenterdekningen til Nidaros her. Detaljene fra de ulike budsjettforslagene følger under:

La fram forslag

Kommunedirektør Morten Wolden la fram sitt forslag til budsjett for 2022 og handlings- og økonomiplan for perioden 2022 til 2025 22. oktober. Da ga han uttrykk for at koronapandemien fortsatt vil kreve mye av kommunen i tiden framover, selv om man forventer at man ved inngangen av 2022 i stor grad vil være tilbake til normalen.

«Konsekvensene av den vil prege vår oppmerksomhet og legge beslag på ressurser i lang tid framover,» heter det i budsjettdokumentet.

Det foreslåtte budsjettet er også preget av den forventede befolkningsendringen, der man ser stadig flere eldre i samfunnet, og samtidig relativt færre i arbeidsdyktig alder.

«Flere eldre betyr både et økt finansieringsbehov av både stat og kommune, og at kommunen får en økt ansvarsbyrde siden en større andel av befolkningen vil ha behov for kommunale tjenester. For å opprettholde standarden på tjenestene medfører den demografiske endringen både behov for økt finansiering, flere ansatte og evne til å produsere tjenester mer effektivt,» heter det i budsjettet.

Andre utfordringer som nevnes, er behovet for å styrke levekårene til deler av befolkningen gjennom bedre og mer koordinerte kommunale tjenester, og utvikling av samfunnet i bærekraftig regning.

Kutt i Nav, økning på helse

I denne saken kan du lese detaljene i budsjettforslaget til kommunedirektøren.

Blant forslagene er nedbemanning av Nav-kontorene, tilsvarende et kutt på 16,3 millioner kroner i 2022 og deretter en årlig besparelse på 24,6 millioner kroner.

Den største økningen på driftsrammen kommer innenfor helse- og omsorgssektoren, der kommunedirektøren har foreslått å bruke 145,3 millioner kroner mer i 2022.

26,3 millioner er knyttet til styrking av tjenester til hjemmeboende eldre, 25,9 millioner kroner til nye plasser for sykehjem og heldøgnsomsorg og 25,7 millioner kroner til tjenester til hjemmeboende fordi man blir flere eldre.

Foreslår investeringer for milliarder

Blant de sentrale investeringsprosjekt i perioden, er nye Granåsen til 534 millioner kroner i 2022–2024 (og totalt 1.170 millioner), helseplattformen til 183 millioner kroner i 2022 (totalt 418 millioner), Nidarvoll og Sunnland skole til 682 millioner kroner i planperioden (totalt 824 millioner) og Nidarvoll rehabiliteringssenter til 408 millioner kroner (totalt 517 millioner). I tillegg kommer klimatiltak for 64 millioner hvert år.

Den største foreslåtte enkeltinvesteringen i planperioden er fornyelse og rehabilitering av vann- og avløpsnettet for 1,087 milliarder kroner.

I sin tilleggsinnstilling til handlings- og økonomiplanen har kommunedirektøren også funnet rom for 200 millioner kroner til en ny fotballhall på Granåsen, noe politikerne også har sagt seg positive til.

Rødgrønt forslag

29. november la det rødgrønne flertallet fram sitt forslag til budsjett, som nå er vedtatt. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet ønsker blant annet å styrke klimasatsingen, utjevne forskjeller og løfte fattige. Nidaros har blant annet omtalt at partiene ønsker å ta unna køen på kommunale boliger.

De ønsker også å bevare grunnbemanningen ved Nav, ved å øke bevilgningen med 9 millioner i 2022 og 16,1 millioner kroner i resten av planperioden.

Totalt flytter det politiske flertallet på 162 millioner kroner. Hovedtallene for driftsbudsjettet er som følger:

 • Økt grunnbemanning i barnehage fra fem millioner i 2022 og økende til 10 millioner i 2025
 • Økt grunnbemanning i skole med fire millioner i 2022 og 8 millioner de påfølgende årene
 • 25 millioner kroner til fagfornyelse i skolen
 • 2 millioner ekstra til kulturskolen
 • Gratis SFO for 1. trinn, sju millioner
 • 4 millioner i 2023 til ekstra PPT
 • Økt grunnbemanning på helse- og velferdssenter også i helgene, en økning på 5,2 millioner kroner i 2022, 14,3 millioner i 2023 og 16,3 millioner resten av planperioden
 • 0,7 millioner årlig til styrking av tilbudet ved Senter for spiseforstyrrelser
 • 10 millioner til tjenester til utskrivningsklare pasienter fra St. Olav. Politikerne håper dette samtidig kan bidra til tilsvarende kutt i utgiftene som i dag går til å betale for utskrivningsklare pasienter.
 • Beholde grunnbemanningen i Nav, 9-16,1 millioner i løpet av planperioden
 • 12,7 millioner til å heve livsoppholdssatsen for sosialhjelp. Denne foreslås til 7500 kroner for alle aldersgrupper.
 • Omdisponerer 10 millioner til Jobbhuset, et tiltak i regi av Nav Falkenborg som jobber tett med ungdom som faller utenfor.
 • 8,8 millioner for å reversere foreslått kutt i timetall i grunnskolen på Trondheim voksenopplæring.
 • 8 millioner i året (halvparten i 2022) til brukerrom for rusmiddelavhengige.
 • 7,8 millioner kroner til å reversere kutt knyttet til en gjennomgang av barne- og familietjenesten
 • Styrke barnevernsadministrasjonen med 3,9 millioner i 2022 og økende til 5,5 millioner resten av årene
 • Flere helsesykepleiere, 3,9 millioner ekstra i 2022 og 4,9 millioner de påfølgende årene
 • 2,1 millioner i 2022 og 4,2 millioner i 2023 til helårsdrift av midlertidig botilbud og krisesenterplass for kvinner med rusmiddelavhengighet. Fra 2024 er dette allerede foreslått fra kommunedirektøren.
 • Fritidskoordinator ved BOA, 2,6 millioner kroner ekstra i året (halvparten i 2022).
 • 2,5 millioner til helsestasjon for ungdom for å sikre utvidede åpningstider.
 • 2 millioner til lavterskeltilbud for barn innen psykisk helse.
 • 2 millioner fra 2023 til ungdom i arbeid
 • 2 millioner til arbeidstiltak ved Kirkens Bymisjon
 • 1,7 millioner til ungdomsgruppa ved Trovo.
 • 1,1 millioner til tolketjenesten
 • 0,5 millioner til hjemmebesøk av jordmor etter fødsel.
 • 100.000 til brukerorganisasjoner innen rus
 • 100.000 til tilbudet om sommerjobb for ungdom innenfor aktiviteter rettet mot hjemmeboende eldre.
 • 800.000 til bomiljøarbeid under helse og velferd
 • 500.000 i 2022 og 1 million i 2023 til Møllenbergprosjektet.
 • 3 millioner til å redusere egenandel for barneidretten
 • 2 millioner til kulturenheten for bedre tilbud til barn og unge
 • 2 millioner i økt tilskudd til kunst og kultur
 • 2 millioner i tilskudd til kunstgress uten granulatinnfyll
 • 2,5 millioner til bydelsbibliotek på Lademoen/Lilleby
 • 300.000 til oppgradering av utstyr i kommunale haller.
 • 300.000 til et prosjekt rettet mot barn og unge i Jazzfest
 • 300.000 fra 2024 til å etablere et nærmiljøråd i Klæbu
 • 300.000 til Byneset historielag i forbindelse med flytting og reetablering av husmannsplassen Onsøyhåggån.
 • 200.000 til Feministhuset.
 • 10 millioner til klimamidler forvaltet av miljøenheten
 • 2 millioner i 2022 og 4 millioner påfølgende år til miljørådgivere utenfor miljøenheten.
 • 3 millioner til naturrestaurering
 • 2 millioner til gjenbruk av materialer i kommunale byggeprosjekter
 • Reduserer inntekten til Trondheim parkering med 3,5 millioner kroner.
 • 3 millioner i 2022 og 2 millioner påfølgende år til prosjektet økt byliv.
 • 1 million til byplanlegging
 • 300.000 til gaterenhold
 • 200.000 til sykkelheisen Trampe

Hovedtallene for investeringer er som følger:

 • 10 millioner i planperioden til oppstart av nye skoleprosjekt
 • 50 millioner kroner i 2022 til kommunale boliger, 200 millioner totalt i planperioden
 • 10 millioner til vedlikehold av grunnmurer å Svartlamoen.
 • 6 millioner til ny ishall på Tillertomta
 • 2,5 millioner til bydelsbasseng Øst
 • 10 millioner i merkostnader i forbindelse med fossil- og utslippsfrie anleggsplasser
 • 20 millioner i finansiering av klimatiltak
 • 48 millioner kroner til dispensasjonsfondet.

Partiene finner dekning for forslagene sine blant annet gjennom disse punktene:

 • 41,3 millioner i frie midler over statsbudsjettet
 • Tar 1 million fra mulig økt strømutgift i 2022
 • 7 millioner i økt inntekt på eiendomsskatt fra næringseiendom
 • 14,2 millioner i redusert innkjøpsbudsjett til kommunen.
 • 5 millioner i kutt i strategisk ledelse i 2022, økende til 10 millioner resten av perioden
 • 3 millioner i bemanningskutt ved helse- og velferdskontorene
 • 33 millioner tas fra disposisjonsfond
 • 10 millioner tas fra næringsfond
 • Reduserte investeringsrammer for prosjektene Heimdal helse- og velferdssenter, Søbstad helse- og velferdssenter, mindre investeringer i skole, Kattem kirkegård og Østmarkneset bryggeanlegg.

Forslag fra de blågrønne

Også det politiske mindretallet bestående av Høyre, Frp, Venstre og Pp har lagt fram et alternativt budsjettforslag, og de bevilger mer penger til helse, eldre og skole.

Blant annet vil de bruke 20,5 millioner kroner mer i 2022 til helse og eldre enn det kommunedirektøren har foreslått. Her settes blant annet 4 millioner av til hjemmebasert omsorg, 1 million til å styrke dagtilbudet til demente, 2,5 millioner til kjøkkendrift ved Trondhjems Hospital, 1 million til sko i hjemmetjenesten, 0,5 millioner til treningsopplegget «Sterk og stødig», 2 millioner til velferdsteknologi, 1 million kroner til integreringsarbeid, 300.000 til Sjiraffen kultursenter og 100.000 til Trondheim døveforening.

De foreslår også en styrking på 20 millioner kroner til skole i 2022, økende til 30 millioner i 2023.

Det settes også av 30 millioner kroner til nye læremidler i 2022, og 10 millioner kroner til eldre skoler som trenger møbler eller andre fysiske endringer.

Også de blågrønne vil satse på SFO, og vil øke satsingen på gratis kjernetid i SFO for lavinntektsfamilier med tre millioner kroner.

Videre foreslår partiene blant annet at parkeringsutgiftene ikke økes i 2022. De mener avgiftene skal være basert på parkeringsfaglige vurderinger, og ikke være en ren fiskalavgift.

Heller ikke de blågrønne ønsker kommunedirektørens kuttforslag i Nav velkommen, og foreslår å øke budsjettet her med 3,6 millioner i 2022 og 7,6 millioner i resten av perioden.

Andre forslag fra partiene er gratis influensavaksine, 15 millioner til sykefraværstiltak og redusert eiendomsskatt, 42 millioner i 2022.

To andre forslag

I tillegg har også Rødt og de uavhengige levert ett budsjettforslag, og så også KrF.

Rødt og de uavhengige ønsker blant annet å øke grunnbemanningen i barnehagesektoren, og reversere kutt i antall plasser til barn uten lovfestet rett til barnehageplass. De ønsker også å beholde to ukers sommerstenging, og ikke tre, som kommunedirektøren foreslår.

Rødt og de uavhengige vil også øke bevilgningen til skole med 86 millioner kroner årlig, og reversere kutt for 4,7 millioner i 2022. De ønsker blant annet å øke bemanningen, gjeninnføre søskenmoderasjon i SFO og styrke gratis kjernetid i SFO.

De bevilger også 20 millioner ekstra til styrking av barnevernet og 9 millioner til PPT-tjenesten.

Heller ikke Rødt ønsker Nav-kuttet velkomment, og ønsker å reversere det.

De bevilger også 16,2 millioner kroner til satsinger innenfor rus og psykisk helse, og vil styrke Boa med 45 millioner kroner. Samtidig vil de styrke hjemmetjenesten og oppfylle kommunens eldreplan.

KrF ønsker også å styrke grunnbemanningen i barnehage. De vil også bevilge 30 millioner til lærenormen i skolen, og 10 millioner til innkjøp av læremateriell. De vil styrke kulturskolen, skolehelsetjenesten og tverrfaglig team rundt elevene, Trovo, Boa og Fontenehuset. I tillegg vil de trappe opp bemanningen i helsesektoren, og bevilger 20 millioner kroner til dette.

De vil øke bevilgningen til Den norske kirke med 2 millioner, økt kulturtilbud til barn og unge, og ønsker økt vedlikehold av grønt- og veianlegg, så også asfaltering.

De foreslår også 8,1 millioner kroner til fritidskort i 2022, økende til 23,3 og 30,3 millioner i planperioden.