Over flere år er det gjennomført flere prosjekter, som istandsetting av sjøørretbekker, men det har vært begrensede midler til slikt arbeidet, og derfor har det vært utfordrende å tenke langsiktig, står det i et saksframlegg til formannskapet.

I økonomiplanen for 2022-2025 er det imidlertid satt tre millioner kroner per år til restaurering av natur.

Med midlene som nå er bevilget, er det mulig å lage en langsiktig og helhetlig plan for hvilke naturområder som er aktuelle for restaurering, heter det i saksframlegget. Det påpekes at planen bør være en del av kommunedelplan for naturmangfold (KDP natur) som er under utarbeidelse.

Videre vises det til at restaurering av natur blant annet krever ressurser over tid, økonomisk forutsigbarhet, og god kunnskap om naturtilstanden.

Fram til en langsiktig plan er ferdig, vil kommunen i år fokusere på prosjekter som allerede er igangsatt.

Kommunedirektøren foreslår at politikerne tar saken til orientering.

Disse prosjektene holder kommunen på med nå:

Prosjektområde Prosjekttype Målsetning
Fugl Restaurering av Sørnypvatnet En dam som tidligere har hatt et riktig fugleliv, men har grodd igjen på grunn av landbruksaktivitet. Arbeidet startet i 2014. Mange rødlistede arter av ender, måler og vadefugler har begynt å ta lokaliteten til bruk.
Fugl Restaurering av Leangenbukta Et av svært få intakte fjæreområder i kommunen. Omlegging av Ladestien for å redusere forstyrrelse. Viktige viltverdier året rundt. Arbeidet med å fjerne benker og siste rest av den gamle siten pågår fortsatt. Det er også blitt gravd en dam innerst i brukta for å etablere et hekkeområde.
Salamander Utgravering av ny dammer for biologisk mangfold Sikre yngledammer/leveområder for å reetablere bestanden av storsalamander og annet biomangfold knyttet til dammer (øyenstikkere og andre insekter etc.) i kommunen. Kartlegging og skjøtsel av allerede eksisterende dammer inngår i arbeidet. I tillegg graves det ut nye som følger tiltaksplanen
Kulturlandskap Skjøtsel av verdifullt kulturlandskap Slåtte- og naturbeitemarker er områder med stort biologisk mangfold som trues av gjengroing. Viktige leveområder for insekter og beitemarksopp. Slåttemarka Grønlia på Lade har status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven og krever aktiv skjøtsel for å beholde kvalitetene til området.
Sjøørretbekker Restaurering og biotoptiltak av sjøørretbekker Sjøørret er i dag en truet art i regionen. Svært dårlig miljøtilstand i bekker er en viktig årsak. Det jobbes å forsterke gyteområder, utbedre vandringsvei gjennom kulverter, lage fisketrapper, etablere kulper og terskler samt vurdere bekkeåpninger. Tiltaksplaner for prioriterte bekker skal etableres.
Bekjempelse av fremmede arter Bekjempelse av utvalgte lokaliteter Fremmede planter, hvorav slirekne kanskje er «verstingen», vokser ofte i offentlige grøntområder. r bekjempes på kommunal eiendom. Lokaliteter prioriteres ut fra tilgjengelige midler, og hvor risikoen for skade på sårbare natur er stor. Bekjempelse må ofte utføres over flere år, det er derfor viktig å ha kontinuitet i arbeidet.
Myrrestaurering
Myrer er viktige leveområder for flere truede planter og dyr, og har en viktig rolle med tanke på flomdemping og som karbonlager. Svært mange myrer har blitt grøftet og drenert og mistet mye av sin økologiske funksjon. Vi trenger å identifisere hvilke myrer i Trondheim som har størst restaureringspotensiale.