Gå til sidens hovedinnhold

Skal bruke 1200 milliarder over tolv år – her er planene for Trondheim

Fredag la regjeringen fram sitt forslag til Nasjonal transportplan. Her er en oversikt over hva som prioriteres i Trondheim og Trøndelag.

(Saken oppdateres.)

Nasjonal transportplan (NTP) får totalramme på 1.200 milliarder over tolv år. Her er forslagene for Trondheim og Trøndelag:

Vei:

I forslaget til Nasjonal transportplan ligger det inne ett veiprosjekt i Trondheim kommune:

Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger
Er en del av Miljøpakken i Trondheim. Ny bru skal erstatte dagens Sluppen bru, som blir gang- og sykkelbru. Prosjektet har et kostnadsanslag på 1,4 milliarder kroner, og er under bygging. Det er lagt til grunn 900 millioner kroner i NTP-perioden til prosjektet.

I Trøndelag prioriteres også følgende strekninger:

E6 Åsen–Steinkjer, Steinkjer, Levanger, Verdal og Inderøy kommuner
Det er foreslått en gjennomgående oppgradering på strekningen til firefelts vei med 110 km/t. Strekningen skal overføres til Nye Veiers porteføljer, som ifølge NTP-forslaget har spilt inn at de vil bruke om lag 10,8 milliarder på strekningen.

Nye Veier er et norsk statsaksjeselskap, og har ansvaret for utbygging og drift av visse motorveier, et ansvar de overtok fra Statens vegvesen 1. januar 2016.

E6 Selli–Asp, Steinkjer kommune
Det skal bygges ny vei, og legges til rette for gående og syklende mellom Steinkjer og kryss med fylkesvei 17. Også denne strekningen overføres til Nye Veier.

I planforslaget går det fram at en ny vei vil ta hensyn til mye kvikkleire i området. Nye Veier har ikke beregnet kostnader for strekningen, men Statens vegvesen har spilt inn et anslag på om lag 600 millioner kroner.

E6 Grong–Nordland – utbedringsstrekning
I planforslaget går det fram at regjeringen vil bruke 2,9 milliarder kroner på strekningen, og 959 millioner i første seksårsperiode.

«Det prioriteres større utbedringer på den nesten 100 km lange strekningen. Veien er i dag smal og svingete. Utbedringene skal også forhindre lange omkjøringer ved hendelser,» heter det i forslaget.

E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra, Heim kommune
Her ønsker regjeringen å prioritere tre strekninger på til sammen 26 kilometer ny vei med gul midtlinje.

«Avstanden mellom Betna og Stormyra vil bli fem kilometer kortere. Prosjektet har et kostnadsanslag på 2,3 milliarder kroner, og er bundet. Det er derfor lagt til grunn 1,5 milliarder i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet,» heter det i forslaget.

Jernbane:

I forslaget til NTP ligger det inne fire prosjekter på jernbanestrekninger som inkluderer Trondheim.

På Trønderbanen ønsker man å øke tilbudet fra ett til to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer.

«Tiltakene består først og fremst i forlengelse av kryssingssport og bygging av noen nye. Det vil også være behov for en utbedringer av en rekke plattformer. Ranheim stasjon skal gjenåpnes. Det er lagt til grunn 1,9 milliarder kroner til alle tiltakene. Det er lagt til grunn om lag 1,6 milliarder kroner i første seksårsperiode,» heter det i forslaget.

Man vil også prioritere delelektrifisering av Trønder- og Melåkerbanen.

« I tillegg skal det bygges togparkering og gjennomføres tiltak på plattformer for å ta imot nye tog. Det er lagt til grunn 3,7 milliarder kroner til prosjektet som er igangsatt. Det er lagt til grunn om lag 1,9 milliarder kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet,» heter det i stortingsmeldingen.

På strekningen Trondheim-Bodø prioriteres nye kryssingsspor som sørger for at godstransport på strekningen mellom Trondheim og Bodø kommer raskere fram. Det ligger inne totalt fire godstransportstrekninger der man skal gjøre tiltak i NTP, og totalt skal det brukes 3,3 milliarder kroner. Trondheim-Bodø er én av disse pakkene.

«Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil jobbe videre med å finne de rette og beste tiltakene. Nytt krysningsspor på Sukkertoppen i Saltdal kommune kan være aktuelt,» heter det i meldingen.

På samme måte er godstransportstrekningen Oslo-Trondheim-Åndalsnes prioritert.

«Det må også legges til rette for nok strøm til Dovrebanen,» står det i forslaget.

Forlengelse av kryssingsspor på Melhus, Kongsvoll og Oppdal kan være aktuelle tiltak i Trøndelag fylke.

Godsterminal skal planlegges

I planforslaget går det også fram at videre planlegging av økt terminalkapasitet i Trondheim vil ta utgangspunkt i en samlet godsterminal på Heggstadmoen.

«En utvidelse av terminalen på Heggstadmoen kommer bedre ut når det gjelder investeringskostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn en ny terminal på Torgård,» heter det i planen.

Plasseringen av godsterminal på Heggstadmoen er som kjent omstridt i Trondheim.

Les også

Stor motstand mot ny godsterminal i høringsrunden: – Heimdal vil bli ødelagt!

Bysatsing:

Byvekstavtale Trondheimsområdet
Samlet setter regjeringen av 80 milliarder kroner til byområdene i planperioden. Dette innebærer også oppfølging og eventuelt reforhandling av byvekstavtalen for Trondheim.

«Hovedformålet i byvekstavtalene er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange,» heter det i NTP.

For Trondheims del prioriteres Metrobuss over dette punktet, der staten står for 50 prosent av kostnadene.

– Satser tungt på tog

Samferdselsminister Knut Aril Hareide (KrF) mener NTP-forslaget er en tung satsing på tog.

– På Jernbane har vi nesten 400 milliarder kroner, en gigantisk satsing. Vi prioriterer drift, vedlikehold og fornyelse. Og det største digitale prosjektet vi har i landet, har vi innenfor jernbanesektoren, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) da planen ble lagt frem.

Men i SV er ikke stortingsrepresentant Lars Haltbrekken like imponert over satsingen i Trøndelag.

– Nok en gang svikter regjeringen Trønderbanen. Planene om to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer fullfinansieres ikke før godt utpå 20-tallet og vi frykter elektrifiseringen stopper i Stjørdal, skriver han i en e-post til Nidaros.

Han skulle sett at regjeringen prioriterte mer penger til jernbane, og mindre til motorveier.

– Vi trenger klimavennlige løsninger for framtidas transportbehov, da må vi bruke mer penger på jernbane enn på motorveier, skriver han.

Skuffet over manglende prioritering

Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, er på sin side skuffet over at det ikke er bevilget penger til Klettkrysset over NTP.

– Det er helt uforståelig at regjeringen ikke benytter denne sjansen til å bevilge penger til nytt toplanskryss på Klett. Dette har blitt et svært trafikkfarlig kryss og som skaper mye kø og frustrasjon, skriver han i en e-post til Nidaros.

Klettkrysset har vært gjenstand for mye debatt etter at det ble åpnet før jul i 2019. Det har blitt kritisert grunnet kø og faren for kollisjoner i 100-sonen på E6.

Kommentarer til denne saken