I 2009 vedtok Trondheim bystyre å endre reguleringsplanen for Tonstadområdet. Krysset mellom Østre Rosten og Øvre Sjetnehaugan var en del av reguleringsplanen. Vegen fra Sjetnemarka, Øvre Sjetnhaugan ble i øverste del av vegen planlagt vridd litt sørover og lagt inn som fjerde arm i rundkjøringa. Denne reguleringsplanen var etter vår mening en fullgod og trafikksikker løsning. Men planen ble dessverre aldri iverksatt og gjennomført.

Ved ny reguleringsplan i 2018 – Metrobuss strekningstiltak Østre Rosten – ble rundkjøringa flyttet enda nærmere Sjetnemarkkrysset og tidligere regulert arm mot Sjetnemarka ble fjernet fra plankartet. Trondheim Bystyre vedtok i imidlertid i reguleringsbestemmelsene at den fjerde arma skulle bygges når det finansielle var i orden: «Bystyret forutsetter at planen viderefører at Øvre Sjetnhaugan føres inn i rundkjøringa mellom Østre Rosten, Gamle Okstadbakken og Ytre Ringveg. Framtidig finansiering vil avgjøre når rundkjøringa får endelig utforming».

Heller ikke den vedtatte reguleringsbestemmelsen har så langt blitt tatt på alvor og gjennomført. I stedet la Statens vegvesen i 2022 ut på høring et nytt reguleringsplanforslag. I dette forslaget er Sjetnemarkkrysset trukket 60 meter lenger nord mot Okstad og vil innebære at en i alle fall for trafikk fra Øvre Sjetnhaugan får omtrent 90 meter sikt opp til de som kjører ut fra rundkjøringa i motsetning til bare omtrent 30 meter i dag. Dette forslaget har Sjetne pensjonistforening uttalt seg positivt til – i alle fall hva angår det å forbedre de uholdbare siktforholdene i krysset. Det vi imidlertid nå har fått opplyst er at det siste reguleringsplanforslaget er lagt på is og foreløpig heller ikke fremmet for politisk behandling. Dette til tross for at det er gjennomført en offentlig høring av reguleringsplanen.

I henhold til de offentlige Vegnormalene skal minimum sikt i slike vegkryss være 66 meter (1,2 ganger stoppsikt som er 55 meter i 50km/t og lavere). Ved måling fra dagens vegkryss og opp til utkjøring i rundkjøringa er sikten i dag kun omtrent 30 meter – altså under halvparten av hva som er kravet. Vi betviler at utbygger av reguleringsplanen av 2018 etter søknad har fått innvilget fravikelse av Vegnormalene på dette punkt.

Om dette ikke var nok, har utbygger også i strid med Vegnormalene montert et høyt rekkverk på rundkjøringens østre side som ytterligere reduserer sikten sørover fra Sjetnemarkkrysset. Vegnormalene har krav om at det innenfor sikttrekanten ikke skal være objekter som er sikthindrende som for eksempel murer, gjerder, snøopplag og så videre og som er høyere enn 50 cm. I rundkjøringens østre side mot gangvegen er det oppsatt en solid mur og i tillegg er det oppsatt et gjerde av gitterverk som er over én meter høyt.

Endelig vil vi bemerke at heller ikke sikkerheten for syklistene er ivaretatt slik situasjonen er i dag. Det har vært flere ulykker mellom syklister på gang- og sykkelvegen parallelt med Østre Rosten i krysset med gang- og sykkelvegen fra Kolstad over Bjørndalsbrua. Her er sikten i krysset mellom gang- og sykkelvegene så liten at ulykker oppstår. Dette skyldes at kulverten under Øvre Sjetnhaugan ligger så nær opp til sykkelvegkrysset.

Vi er kjent med at det arbeides med å planlegge en hovedsykkelveg fra Tonstad og ned Gamle Okstadbakkan. Det er derfor i denne planen nødvendig å ta hensyn til at syklister, som i stor fart nedover en 5,5 meter bred hovedsykkelveg, utsettes for fare på grunn av plutselig manglende sikt. Det vil være uforsvarlig å la dagens dårlige siktforhold for sykkeltrafikken på dette stedet få fortsette. En løsning i kombinasjon med at dagens kryss flyttes fremstår som en selvfølgelighet.

Rundkjøringer er gunstig for trafikksikkerheten. En gjennomgang av 40 undersøkelser viser at antall ulykker ikke nødvendigvis blir redusert, men dødsulykker reduseres med 24–85 prosent, og ulykker med personskader med 40–51 prosent. Den gunstige utviklingen skyldes blant annet:

  • All kjørende trafikk går i samme retning, så kjørende risikerer ikke å møte kjøretøy fra flere retninger, og de slipper den farlige venstresvingen foran møtende trafikk.
  • Farten blir redusert, så eventuelle kollisjoner blir mindre voldsomme.

Rundkjøringer gir også større kapasitet i forhold til arealforbruket og kostnadene, og de fører til mindre stopp-og-start og dermed også mindre forurensninger fra biltrafikken.

Vi viser til myndighetenes vedtak om at Norge skal ha en nullvisjon mot trafikkulykker. Bystyrets forutsetning om bygging av en fjerde arm i rundkjøringa for vegen fra Sjetnemarka er også et krav fra Sjetne pensjonistforening. Mange års forpurring av saken har gjort oss betenkte over deler av det offentliges evne og vilje til gjennomføring.

Vedtatt på årsmøtet til Sjetne Pensjonistforening 23. februar 2023.