Sa ja til 300 nye boliger

I Øvre Nyhavna bygges det ut flere hundre leiligheter.

I Øvre Nyhavna bygges det ut flere hundre leiligheter. Foto:

Politikerne trosset administrasjonen.

DEL

I Øvre Nyhavna er byggingen av en rekke nye leiligheter allerede godt i gang i tre felt, og Voll arkitekter har på vegne av utbygger søkt kommunen om dispensasjon for å bygge ut ytterligere 300 leiligheter i to nye felt.

I reguleringsplanen for området heter det at «tilstrekkelig skolekapasitet skal være dokumentert før tillatelse til tiltak for boliger kan gis».

Området sokner til Lade skolekrets, der det ikke er tilstrekkelig kapasitet i grunnskoleløpet. Beregnet kapasitet for barnetrinnet er på minus 14 plasser om 6–10 år, heter det i sakspapirene til bygningsrådet.

Kommunedirektøren i Trondheim foreslo i innstillingen til bygningsrådet at de skulle si nei til å gi dispensasjon fra kravet om tilstrekkelig skolekapasitet, slik Voll Arkitekter har på vegne av Heimdal Bolig hadde søkt dispensasjon om.

Bygningsrådet behandlet saken tirsdag. Der trosset politikerne administrasjonen. I bygningsrådet ble søknaden om dispensasjon enstemmig vedtatt.

- Presset øker for hvert år

De siste tre årene er det bygd i underkant av 1200 boliger i barneskolekretsene Lilleby og Lade. Presset på skolekapasiteten øker derfor hvert år. Kommunedirektøren arbeider nå med en områdevurdering der ulike løsninger for framtidig skolekapasitet i området vurderes. Bruk av tidligere Ringve videregående skole inngår i områdevurderingen som en av flere aktuelle løsninger.

Ut fra anleggets tekniske tilstand, antas det at kostnaden knyttet til å ta i bruk Ringve som permanent skoleanlegg vil være tilnærmet lik nybyggpris. Etter planen skal områdevurderingen legges frem for politisk behandling på nyåret. Det er dermed ikke sikkert at kapasiteten på barneskoletrinnet innenfor Lade skolekrets vil forbedres med det første, ifølge sakspapirene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken