I oktober kom kommunerevisjonen med en rapport som viste store budsjettoverskridelser i arbeidet med flere idrettsanlegg i Trondheim.

Innholdet i rapporten kan du lese mer om her.

Torsdag kveld fikk politikerne saken endelig på sitt bord i bystyret.

Et enstemmig bystyre understreker kritikken som ble fremmet av kontrollutvalget. Finn hele vedtaket nederst i denne saken.

Disse prosjektene ble gjennomgått

Granåsen helse- og arenabygg er en del av gigantutbyggingen av Granåsen idrettspark. Den opprinnelige budsjettrammen var på 121 millioner kroner, men prosjektet endte med å koste kommunen 162 millioner – en sprekk på 41 millioner kroner, som utgjør 34 prosent. Det kan være verdt å ha med seg at dette ikke er den delen av prosjektet som politikerne vedtok å sende nye 79 millioner til i august.

Leangen hurtigløpsbane har gjennomgått en fullstendig rehabilitering, etter at kvaliteten på banen ble for dårlig for større konkurranser. Dette skulle koste 44 millioner kroner, men endte med å koste kommunen 69,9 millioner kroner, en sprekk på 25 millioner kroner, som utgjør 57 prosent.

Skjermveien aktivitetspark på Byåsen sto ferdig i august 2020, med ballbane, skateanlegg, diskgolfløype og sykkelløype, blant annet. Dette skulle koste 16,4 millioner å gjennomføre, men endte med å koste kommunen 21,3 millioner kroner. Dette tilsvarer en sprekk på 4,9 millioner, som utgjør 30 prosent.

– Alt i alt er dette en knusende rapport som Trondheim kommune må ta lærdom av. I framtida vil vi ikke ha flere sånne saker, sa Niklaus Haugrønning (H) fra talerstolen.

Kommunerevisjonen skriver at de anser budsjetteringen i disse tre prosjektene som urealistisk:

«I Leangen-prosjektet lå vedtatt budsjett langt under de tilbudene man hadde fått gjennomanbudsprosessen, og revisjonen mener kostnadsrammen i investeringssaken var urealistisk lav», heter det i rapporten.

Da formannskapet behandlet saken benektet kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise at det kunne være snakk om en bevisst underbudsjettering fra kommunens side.

Bystyret vedtok punktene under enstemmig.

Dette vedtok bystyret

Kontrollutvalget vedtar kommunedirektørens innstilling, men med et tilleggspunkt:

1. Bystyret er kritisk til de store overskridelsene som skjer i investeringsprosjekt på idrettsområdet, og ber kommunedirektøren sikre at usikkerhet og risikoforhold utredes i tilstrekkelig grad i planleggingsfasen og styres i gjennomføringsfasen.

2. Bystyret ber kommunedirektøren gjennomgå Investeringsprosessen med mål om forbedre rutiner, prosesser, beslutningsgrunnlag og organisering av investeringer.

3. Bystyret er kritisk til at det ikke er gjennomført evaluering av investeringsprosjektene og ber kommunedirektøren sikre at dette blir gjennomført. Bystyret ber kommunedirektøren sikre at læring fra gjennomførte prosjekter blir en del av grunnlaget for kontinuerlig forbedring av prosessene i kommunen. Bystyret ber kommunedirektøren gi en sluttrapportering av prosjektene til politisk nivå i økonomirapporteringen.

4. Bystyret ber kommunedirektøren vurdere hvordan man kan synliggjøre alle faktiske kostnader knyttet til et prosjekt, også andel av felleskostnader/"overhead".

5. Bystyret ber kommunedirektøren gi tilbakemelding til formannskapet om hvordan forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp innen 1. mai 2023.

6. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Enstemmig tilleggsmerknad fra kontrollutvalget, fremmet av Bjørnstad (Frp):

Bystyret viser til den pågående utbyggingen i VM-anlegget i Granåsen, som skal stå klart til VM i nordiske grener i 2025. Med historikken som belyses i sak 0024/22 Forvaltningsrevisjon: Investeringer i idrettsanlegg, vil det være svært viktig at det utvises nøkternhet og at man har tilstrekkelige kontrollrutiner for økonomi- og prosjektstyring, slik at man så langt som mulig unngår overskridelser i prosjektet.

Fikk skarpe spørsmål etter store budsjettsprekker: – Hvordan er det egentlig mulig?

Flere idrettsanlegg gikk på kjempesprekker – refses i ny rapport