Ro­sen­borg – Klepp 2–1

Før­ste­keep­er Kris­tine Nøst­mo som enda ikke har hen­tet bal­len ut av net­tet den­ne se­son­gen ser ut til å bli ute en god stund med et brudd i en knok­kel på venst­re hånd. Keep­er­pro­fi­len dro på seg en ska­de un­der den siste tre­nin­ga før kam­pen, og inn mel­lom sten­ge­ne til opp­gjø­ret mot Klepp kom re­ser­ve­keep­er Ru­gi­le Rulyte.

Det end­te med at ny­kom­me­ren ble den før­s­te som slapp inn mål den­ne se­son­gen for Rosenborgs kvin­ner etter nesten 12 omganger med fotball. Må­let var in­gen måte noen keep­er­tab­be, men hun inn­røm­mer at fø­lel­sen var litt ug­gen.

– Det var selv­føl­ge­lig kjipt, men fot­bal­len er sånn. Det er bru­talt, men man får ikke gjort noe med det. Å for­ven­te at man ikke skal slip­pe inn et enes­te mål gjen­nom se­son­gen er i beste fall bru­talt, men ak­ku­rat i dag mot et lag som det­te bur­de vi klart å hol­de nul­len, sier Rulyte.

Sel­ve si­tua­sjo­nen som le­der til må­let er litt mer uover­sikt­lig for sis­te­skan­sen.

– Jeg sy­nes alt gikk skik­ke­lig raskt, og plut­se­lig lå kula i mål. Vi la oss ned litt, og jeg kun­ne kan­skje stått én me­ter lenger ut, men jeg fø­ler den er van­ske­lig å ta.

To­talt sett ble kam­pen li­ke­vel en god opp­le­vel­se, si­den Utland mi­nut­tet et­ter ut­lig­nin­ga fik­set ba­lan­se i regn­ska­pet igjen.

– Det var litt kje­de­lig å stå bak der bort­sett fra det ene skud­det som går i mål som var vel­dig godt plas­sert. Vi mang­let kan­skje litt på den siste tre­de­len, men alt i alt sy­nes jeg vi gjør en god kamp. Det had­de vært urett­fer­dig der­som kam­pen had­de endt 1–1. Vi for­tjen­te å få med oss tre po­eng her, sier ung­jen­ta.

Hvisket ut noen av de von­de min­ne­ne fra for­ri­ge opp­gjør

Keep­e­ren som ikke had­de all verdens å gjø­re for­uten lang­skud­det i det 80. mi­nutt had­de nok von­de min­ner fra det mot­sat­te opp­gjø­ret i de­sem­ber hvor hun slapp inn et litt uhel­dig mål mot sam­me lag i se­rie­av­slut­nin­ga. Den­ne gan­gen tar hun med seg bedre min­ner, og det er bra – for det kan ta lang tid før Nøst­mo er til­ba­ke.

– Det blir fire til seks uker med gips og da ry­ker res­ten av vår­se­son­gen og kan­skje litt av høst­se­son­gen, men sånn er det iblant. Ru­gi­le er klar for å ta den, sier ho­ved­tre­ner Stei­nar Lein om ska­den til Nøst­mo. Han me­ner er­stat­te­ren gjor­de en grei fore­stil­ling i sol­skin­net.

– Jeg vet ikke om Ru­gi­le har en red­ning hel­ler. De har knapt et skudd på mål. Må­let er også vel­dig fint, så hun kan ikke las­tes for den. Det and­re hun gjør er for­nuf­tig og ro­lig, sier tre­ne­ren om pre­sta­sjo­nen.

Ser ikke et­ter ny keep­er

Der­med kan det bli høst­vær på Kot­eng Arena før vi får se den ru­ti­ner­te ring­re­ven med keep­er­hans­ke­ne på kunst­gres­set. Ho­ved­tre­ne­ren er der­imot klar på at han er kom­for­ta­bel med keep­er-tea­met klub­ben har til­gjen­ge­lig, og sier det ikke er ak­tu­elt å hen­te en keep­er per dags dato.

– Nei, vi er for­nøy­de. Vi fikk inn Ka­ren Oli­ne Sne­ve for et par uker si­den da Ru­gi­le var skada, så det er vi gla­de for nå.

Ho­ved­per­so­nen selv som har al­ders­be­stem­te lands­kam­per for Norge er klar for å gri­pe mu­lig­he­ten.

– Jeg fø­ler meg klar og har gjort en god jobb både på fel­tet og når det kom­mer til re­sti­tu­sjon. Jeg har god kon­takt med Nøst­mo og vi snak­ker sam­men om det som skjer vi­de­re, sier Rulyte.

Lands­lags­spil­ler Lisa Ma­rie Karls­eng Utland put­tet det av­gjø­ren­de må­let for Ro­sen­borg da hun kom inn som inn­byt­ter.

– Først fikk jeg en litt ug­gen fø­lel­se da det ble 1-1, men til gjen­gjeld var det eks­tremt fint å set­te det and­re må­let. Da blir vi tryg­ge igjen, og jeg els­ker jo å sco­re. Jeg vil ikke si at vi ble stres­set da vi fikk bak­lengs­må­let, men det er klart at da ble pre­mis­se­ne enk­le. Vi måt­te sco­re, og da var det dei­lig å putte på den mu­lig­he­ten jeg plut­se­lig fikk, sier Utland.

Mål­sni­ken kom inn som en su­per-sub, og sto­ler fullt og helt på ut­ta­ket til ho­ved­tre­ner Lein.

– Det er man­ge kam­per fram­over og vi har en god benk, så det er na­tur­lig at jeg hvi­ler litt. Sam­ti­dig vil jeg selv­føl­ge­lig star­te kam­pe­ne, men Stei­nar er en klok tre­ner og gjør nok det ret­te, sier topp­sco­re­ren.

Klas­sisk smell et­ter bom­bar­de­ment fram­over i 80 mi­nut­ter

Sje­fen på Kot­eng Arena me­ner ut­lig­nin­ga med ti mi­nut­ter igjen var ty­pisk.

– Det er jo en klas­si­ker. Vi mø­ter et lag som vi skal slå, og har full­sten­dig kon­troll. Vi har 90–10 i pos­ses­si­on – i hvert fall fø­les det slik – også blir det én død­ball hvor Klepp sco­rer. Da ten­ker jeg med en­gang at vi bur­de sco­ret fle­re i før­s­te­om­gang, for da ska­per vi vel­dig mye.

– Med tan­ke på kam­pen og den si­tua­sjo­nen som opp­står med ti mi­nut­ter igjen var sco­rin­gen til Utland utro­lig til­freds­stil­len­de me­ner Lein, som ikke ser ut til å være i stand til å tape den­ne se­son­gen.