19. november i år åpnet regjeringen for at landets kommuner kunne ta i bruk koronasertifikat.

Nå får politikerne i Trondheim saken på bordet i ukens bystyremøte.

Nasjonalt er status at ingen andre kommuner så langt har valgt å innført koronasertifikat som tiltak, heller ikke i Bergen eller Oslo hvor det nå er vedtatt innstramminger og begrensninger i bl.a. utelivet, heter det i saksfremlegget fra kommunedirektøren.

Ifølge dokumentene deler kommuneoverlegen i Trondheim de samme vurderingene som kommuneoverlegen i Tromsø, der smittevernoverlegens faglige vurdering ble avgjørende for kommunedirektøren til å innta en avventende holdning.

«Koronasertifikat har nok en smittereduserende effekt, men det er viktig å være klar over at effekten ikke er så stor. Det vil være mulighet for at smitte kan spre seg også når det er krevd koronasertifikat for å delta. Dette gjør at det likevel være fare for å bli smittet. Noe som er viktig å være klar over for sårbare personer eller for uvaksinerte. Situasjoner med nye virusvarianter og justerte vaksiner vil gjøre bruken av koronasertifikat mer komplisert. Man kan komme i situasjoner der personer som nylig er vaksinert med justerte vaksiner har rimelig god beskyttelse mot smitte mens de som har fått tidligere varianter av vaksinene har dårligere beskyttelse. I tillegg til de som ikke har noen beskyttelse gjennom vaksine. Bruk av koronasertifikat medfører at innbygger må dele sine helseopplysninger med andre for å for eksempel kunne benytte seg av kulturelle tilbud eller inngang på serveringssteder. Dette utgjør dermed et inngrep i personopplysningsvernet. Bruk av koronasertifikat må derfor veies opp mot samfunnets behov for å holde åpent tiltross for innførte tiltak. Dette gjør at koronasertifikat bør brukes sammen med kontaktreduserende tiltak. I hovedsak som alternativ til å være stengt. Koronasertifikatet er derfor foreslått som tiltak på nivå 3», heter det i smittevernoverlegen i Tromsøs råd.

Positive

I saksfremlegget skriver kommunedirektøren at utelivet i Trondheim har stilt seg positivt til et koronaserfifikat.

«Restaurantnæringen i Trondheim har tidligere stilt seg positive til ideen om koronasertifikat som alternativ til nedstenging eller andre dypt inngripende tiltak. Dette er begrunnet i muligheten til å kunne holde åpent på tross av høyt smittetrykk. Spesielt utesteder hvor krav til avstand eller munnbind ikke er forenlig med ordinær drift, for eksempel nattklubber, blir koronasertifikat opplevd som et aktuelt virkemiddel for å kunne holde åpent.»

Etter at de nasjonale smittevernreglene kom og meteren ble gjeninnført, har flere av disse aktørene valgt å stenge dørene i Trondheim.

I saksfremlegget ser ikke kommunen som smittevernmyndighet noen fordeler med et koronapass, men flere ulemper.

«Beskjeden effekt på å hindre smittespredning både når det gjelder delta og særlig omikronvariant. Fullvaksinerte vil kunne bli smittet og smitte videre selv om risikoen vurderes som mindre enn for uvaksinerte når det gjelder deltavarianten. For omikronvarianten vurderes eksisterende vaksine å ha minimal effekt på å bli smittet og spre smitte. I tillegg vil innføring av koronapass kunne være arbeidskrevende med tanke på:

● å administrere ordningen

● testkapasitet for en allerede presset tjeneste (i den grad dette ikke blir satt bort til privat aktør)

● veiledningstjeneste for ordningen (koronatelefon)»

Ifølge kommunedirektøren, er det ikke noe sterkt ønske fra bransjene nå om et koronapass i Trondheim.

Anbefaler ikke koronapass

Kommunedirektøren anbefaler ikke å innføre bruk av koronapass i Trondheim, det kommer frem i saksfremlegget til politikerne.

Dette er begrunnelsen:

  • Kravet for gyldig koronasertifikat er test tatt innen siste 48 timene før sertifikatet benyttes. Det er utbredt smitte i samfunnet for øyeblikket, samt at omikron med viser seg å ha langt høyere smittefrekvens enn tidligere mutanter av Covid-19. Dette medfører risiko for at man er smittet i mellomtiden - mellom tidspunkt for test og tidspunktet man benytter koronasertifikatet. Følgelig vil sertifikatet ha lav verdi som et godt smitteverntiltak i samfunnet.

  • Ulempene for den enkelte bruker, virksomheter/arena hvor dette er relevant for, samt det omfattende ansvar kommunen er pålagt - står ikke i forhold til den vurderte gevinst som tiltaket forstås å representere. Med gevinst legger kommunedirektøren til grunn kommuneoverlegens vurdering at tiltaket gir lav/liten effekt knyttet til å eventuelt redusere smitte.

  • Videre forstås det å være stor grad av usikkerhet knyttet til i hvilken grad tiltaket med å innføre koronasertifikat vil fungere i praksis, inkludert i hvilken grad tiltaket vil være egnet til å forebygge en eventuell fremtidig nedstengning av virksomheter.

«Kommunedirektøren påpeker imidlertid at det p.t. er begrenset kunnskap om omikronvarianten når det gjelder sykdomsbyrde og avviser ikke at det på et seinere tidspunkt kan være aktuelt å anbefale bruk av koronasertifikat i Trondheim. Kommunedirektøren vil ha en tett dialog med uteliv/arrangørsiden om dette temaet også i tiden som kommer», heter det videre.