Mandag 13. september er det Stortings- og sametingsvalg i Norge.

En rekke politikere fra Trondheim kan da få fortsette på Stortinget eller bli valgt inn for første gang.

Ifølge nettstedet Poll of polls ligger det nå an til at Arbeiderpartiet vil få tre mandater på tinget, Høyre og Senterpartiet får to og at partiene Fremskrittspartiet og SV får én kandidat hver.

Samtidig har det vært gjennomført målinger der både MDG og Rødt har vært inne med én kandidat.

Nidaros har i denne saken spurt politikere fra Trondheim som kan komme på Stortinget om de kan si hvorfor folk skal stemme på dem. De har da fått beskjed om skrive hundre ord.

Hege Bae Nyholt, førstekandidat for Rødt:

Stortingsvalget 2021 må bli starten på en reell politisk retningsendring – et valg mellom arbeidsfolk sine interesser og interessene til de rikeste av de rike.

Jeg vil alltid velge side med arbeidsfolk, både i og utenfor arbeidslivet – arbeidere, studenter, arbeidsløse, uføre og pensjonister. Stortinget trenger flere som vet hvordan ståa er på gølvet.

Som barnehageansatt vet jeg hvordan det er å aldri ha tid til å gjøre jobben sin så bra som man skulle ønske, jeg vet hvordan det er å snu på hver krone. Som styremedlem i Fellesorganisasjonen har jeg også en fot innafor arbeidsfolks viktigste bevegelse: fagbevegelsen.

Lars Haltbrekken, førstekandidat for SV:

For 30 år siden lenket jeg meg fast for å kjempe mot miljøkrisen. Jeg var bekymra for framtida, men trodde vi kunne gjøre noe.

Årets valg handler om hva slags framtid vi vil ha. SV vil kutte utslippene og redusere forskjellene mellom folk.

I Norge vokser 115.000 unger opp i fattigdom. Vi må hjelpe dem samtidig som vi løser klimakrisen og tar vare på naturen. Gratis SFO er noe av det vi vil innføre.

Jeg vil slåss for dem som faller utenfor og for dem som skal leve her i framtida. Fordi jeg tror vi kan forandre Norge og verden.

Eva Kristin Hansen, førstekandidat for Arbeiderpartiet:

Jeg stiller til valg for å kjempe mot økte forskjeller og for en rettferdig klimapolitikk. De som har mest får stadig mer.

Jeg mener at nå er det vanlige folk som skal få sin del av kaka. Vi trenger derfor sterke fellesskapsløsninger hvor vi løfter sammen i flokk. Hvor vi bygger ut et enda bedre helsevesen, gode barnehager og en innholdsrik skole for ungene våre. Jeg har kjempet for klima og miljø i 30 år. Det har jeg ikke tenkt å slutte med.

Jeg vil ha en politikk som får ned klimagassutslippene samtidig som vi får flere jobber. Trøndelag har kunnskap og verdensledende miljøer som kan gå i spissen for at det skjer. Dette kan hjelpe oss over i det grønne skiftet.

Bruk stemmeretten, godt valg!

Ola Borten Moe, førstekandidat for Senterpartiet:

I år bør folk stemme på Senterpartiet fordi vi trenger vekst og utvikling over hele Norge. Vi trenger et godt offentlig tjenestetilbud, styrket beredskap og tilgang på utdanning og helsetjenester der vi bor.

Flere må i arbeide, og nøkkelen til dette ligger i børekraftig forvaltning og produksjon av rike naturressurser. Nasjonal kontroll og eierskap til disse må styrkes. Forsvaret vårt må oppgraderes til å håndtere et nytt internasjonalt trusselbilde, vi må produsere mer av den maten vi trenger selv og pandemien har lært oss at nasjonal beredskap blir viktigere fremover. Endelig må vi bruke mindre på byråkrati og administrasjon og mer på direkte tjenesteyting.


Ask Ibsen Lindal, førstekandidat for Miljøpartiet de Grønne:

Jeg vil inn på Stortinget for å løse klimakrisa og stanse nedbyggingen av naturen. I flere år har vi hørt politikere i alle farger snakke varmt om omstilling, men tiden for prat er over. Nå kreves handling, og den handlingen er jeg og Miljøpartiet De Grønne klare til å levere!

Vi har vist at vi mener alvor, og vi vil sikre et politisk flertall som gjennomfører en rask og reell omstilling vekk fra fossilavhengighet til nye næringer som kan bære velferdssamfunnet vårt etter at oljealderen er over og klimakrisa er fiksa. Med din stemme i ryggen skal det skje. Stem MDG!

Øyvind Håbrekke, førstekandidat for KrF:

Når det skal velges 10 representanter til Stortinget fra Sør-Trøndelag, hadde det ikke vært bra om én av disse hadde KrF-verdiene i bagasjen?

Jeg er den eneste av toppkandidatene i Sør-Trøndelag som gjør familien og barna til min hovedsak.

Vi lever i ulike familier, og de nærmeste betyr mye for oppvekst, velferd og livskvalitet, for psykisk og fysisk helse. Velfungerende familier betyr mye for gode lokalsamfunn. Derfor vil jeg styrke familiene.

Vi trenger også å verne om folkestyret i en urolig verden. Vi må stå opp for internasjonal solidaritet og klimaet. Kanskje du skal prøve KrF i år?

Jon Gunnes, førstekandidat for Venstre:

Med meg fortsatt på Stortinget så får Trøndelag en entusiastisk representant som vi gjennomføre klimatiltakene som regjeringen har forslått i klimaplan. Bare slik oppnår vi Paris-avtalens forpliktelse.

Oftere, raskere og billigere buss og tog er et viktig klima og miljøtiltak. Det må bli enklere å velge miljøvennlig, derfor må elbilfordelene videreføres.

Jeg vil jobbe hardt for at alle barn som har fylt ett år får et tilbud om barnehageplass. Det er bra for barna og foreldrene.

En 16-åring vil ta egne valg i livet og derfor må det innføres fritt skolevalg når de skal begynne på videregående.

Mari Holm Lønseth, andrekandidat for Høyre:

Jeg har et stort hjerte for Trondheim og Trøndelag. Jeg vil fortsette å stå på seint og tidlig for å gjøre byen og regionen endre bedre og løse problemer i hverdagen til folk.

Min hjertesak er at alle barn må lære seg å lese og skrive skikkelig. Derfor vil jeg satse på læreren og gi tilpasset undervisning til hver elev.

Jeg mener vi har kloden på lån fra våre barn. Klimakrisen er vår tids største utfordring. Vi må kutte utslipp, samtidig som vi skaper nye, grønne jobber. Forskning, innovasjon og teknologi er trønderske fortrinn Høyre vil spille på.


Sivert Haugen Bjørnstad, førstekandidat for Frp:

Jeg er den eneste kandidaten som har sjans til å komme inn på Stortinget og som ønsker å gi meg selv som politiker mindre makt, og deg som innbygger mer makt.

Hvis du vil styre mer over eget liv, egen utdanning, egen inntekt og egen hverdag, da bør du stemme på meg. Jeg lover å være en ombudsmann for alle trøndere på Stortinget, og skal kjempe for lavere skatter og avgifter, en trygg og verdig eldreomsorg, mer penger til veiutbygging og ikke minst en strengere, men rettferdig asyl- og innvandringspolitikk.

Stem blått, stem godt, stem på en fyr mange syns er flott!

Svein Otto Nilsen, førstekandidat for Pensjonistpartiet:

Jeg har vært bystyrerepresentant i Trondheim i 34 år og i fylkestinget i seks år.

Nå vil jeg komme inn på stortinget og kjempe for disse sakene.

  • Tannhelse og briller må bli en del av det offentlige helsetilbudet
  • Alle pensjonister og uføre skal ha samme lønnsøkning som yrkesaktive og minstepensjonen må løftes opp.
  • Tilpasse skatte og avgiftssystemene for aleneboende
  • Økt forskning på alternativ behandling slik at dette kan bli en viktig del av helsevesenet og på sikt likestilles med klassisk medisin.
  • Oppgradering av dagens vannkraftanlegg og si nei til vindkraftutbygging .