Det er økende smitte i Trondheim kommune og den generelle smittesituasjonen er utfordrende. Smitte i den yngre del av befolkningen er også økende, men fortsatt begrenset og det er så langt ikke sikre tegn til utbrudd eller spredning av smitte spesielt i videregående skole.

For de ungdommer som så langt har testet positivt finner man at smitte har funnet sted i hjemmet/på sosiale arenaer utenfor skolen, skriver kommunen i en pressemelding 1. nyttårsdag.

– Gult nivå har inntil juleferien vist seg tilstrekkelig til å holde smitten nede i alle skolene i kommunen, sammen med god test-kapasitet og smitteoppsporing med karanteneuttak og isolering. Videregående skoler, gjennom ledelse, ansatte og elever har altså gjort en viktig og god jobb i smittevernet og bidratt til å holde smittetrykket nede i aldersgruppen, heter det i pressemeldingen.

Anbefalt fra overordnet myndighet

Overordnede myndigheter har kommet med klar anbefaling om at barn og unge får en så lav tiltaksbyrde som mulig. Derfor mener kommunen at smitteverntiltakene i første omgang må rettes mot andre deler av samfunnet, før det iverksettes tiltak overfor barn og unge.

Barnehager, og grunn- og videregående skoler, skal derfor opprettholde sin virksomhet så langt det er mulig.

I pressemeldingen skriver kommunen også at smitteverntiltakene rettet mot barn og unge ikke må være mer inngripende enn det som er nødvendig, ut fra smitterisikoen de representerer.

– Trondheim kommune har nylig iverksatt nye smitteverntiltak som man må evaluere effekten av før eventuelle andre mer inngripende tiltak rettet mot barn/unge i barnehager og skoler vurderes.

Skolene må være i beredskap

Trondheim kommune vurderer, med utgangspunkt i dagens smittesituasjon, at det ikke er grunnlag for å endre tiltaksnivået i de videregående skolene.

– Det er Trondheim kommune som ansvarlig helsemyndighet som fastsetter tiltaksnivået i skolene. Dette innebærer at Trøndelag fylkeskommune skal drifte de videregående skolene i Trondheim på gult nivå etter nyttår og opprettholde den gode praksis som er etablert gjennom høsten.

Beslutningen er gjort i samråd med nasjonale helsemyndigheter. Kommunen ber nå skolene være i beredskap med tanke på planlegging for overgang til og fra annet tiltaksnivå.

Trondheim kommune vil følge smitteutviklingen nøye, og ut fra hvordan smittesituasjonen utvikler seg vurdere behov for endrede tiltak i videregående skole, i dialog med fylkeskommunen.

Grunnskoler og barnehager på gult nivå

Tidligere har Trondheim kommune slått fast at grunnskoler og barnehager også skal drives på gult nivå fra mandag 4. januar. På grunn av at ansatte, elever og foresatte ved enkelte skoler kan være i karantene/isolasjon, vil hver enkelt skole fortløpende gjøre vurderinger ut fra kapasitet/personellressurser om lokale tiltak, hjemmeundervisning etc. Dette får foresatte beskjed om i Meldeboka fra sin skole/SFO.

På enkelte barnehager kan det bli redusert åpningstid fordi ansatte settes i karantene eller isolasjon, og det er vanskelig å finne vikarer. Her gjøres det vurderinger på hver enkelt enhet, og informasjon om lokale tilpasninger sendes ut i Meldeboka.