Etter at bygningsrådet i fjor sommer godkjente kommunens egen søknad om en ny badetrapp på Grilstad Marina, kom det tikkende inn en haug av klager fra advokatfirmaet Sjøquist og Hopsø AS på vegne av forskjellige sameier og velforeninger i området.

Bygningsrådet avslo klagen i desember 2020 og sendte saken til Statsforvalteren for en endelig avgjørelse.

Den har nå kommet.

Klagene fra naboene er omfattende med mange ulike anførsler, og tok blant annet for seg:

– Vedtaket ikke tar stilling til fjerning av deler av gjerdet.

– Det ikke er krevd dispensasjon fra pbl § 1–8.

– Kommunen har tolket reguleringsplanen uriktig.

– Reguleringsplanen åpner ikke for bading i kanalen.

Statsforvalteren har ikke funnet det nødvendig å ta stilling til alt. De mener nemlig at kommunens vedtak om badetrappen er ugyldig og må oppheves. De viser til manglende dispensasjon fra plan og bygningsloven § 1-8, som omhandler byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen.

Der kommunen har ment at badetrappen fremmer friluftslivet og ivaretar viktige økologiske funksjoner i strandsonen, har Statsforvalteren dykket lenger ned i bestemmelsene. Badetrappen representer ikke «nødvendig bygninger, mindreanlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs», konkluderer Statsforvalteren. De mener badetrappen rammes av byggeforbudet i strandsonen og at trappen krever dispensasjon for å tillates.

Statsforvalterens avgjørelse trenger ikke bety slutten på badekonflikten på Grilstad Marina. Dersom kommunen ønsker dispensasjon fra forbudet, må dette innsendes før saken kan behandles på nytt.

Ifølge kommunens møtekalender orienteres bygningsrådet om avgjørelsen 16. mai.

Les mer: