Gå til sidens hovedinnhold

Ny E6 er nødvendig

Det er svært viktig og nødvendig med ny firefelts E6 hele veien fra Trondheim til Mære i Steinkjer.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

Utspillet til Gunnes om å utsette ny E6 Åsen-Mære til 2040 er helt uforståelig. Han kan ikke ha forstått behovene nord i Trøndelag. Har han misforstått sin rolle som ombudsperson for Trøndelag?

Det er svært viktig og nødvendig med ny firefelts E6 hele veien fra Trondheim til Mære i Steinkjer. Det er bygges nå firefelts E6 sør for Trondheim på strekninger som har lavere trafikkmengde enn mellom byene på Innherred. Landet og utviklingen stanser ikke når du kommer sørfra til Trondheim, selv om Gunnes tilsynelatende mener det.

Gunnes påstår at det ikke er behov for E6 nordover. Det er direkte feil. Pendlerstrømmen på Innherred er stor, og vi er avhengig av å ha et tett sammenvevd bo- og arbeidsmarked. Næringslivets varer må frem. Tall fra Statens vegvesen og Vegstrategi Trøndelag, samt pendlerstatistikken til Trøndelag Fylkeskommune viser følgende:

Det er like høy total ÅDT mellom byene på Innherred som på deler av strekningen mellom Stjørdal og Trondheim og mellom Klettkrysset og Melhus.

ÅDT på Innherred er høyere enn på E6 sør for Trondheim, der det er igangsatt og stedvis ferdigstilt store investeringsprosjekter på firefelts E6, for eksempel i Soknedal, og mellom Kvål og Melhus.

Det er like høy like høy ÅDT for tunge kjøretøy på strekningen Steinkjer-Stjørdal som Klett – Støren.Det er flere pendlere mellom Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy (5720) enn mellom Malvik og Trondheim (4118) og Melhus og Trondheim (3939) (tall fra Trøndelag fylkeskommune, 4. kvartal 2018).Tar vi med hvor mange som pendler til og fra Trondheim og Frosta i tillegg kommer vi opp i 7640 pendlere til og fra Innherred. Pendlingen har trolig økt etter fylkessammenslåingen.

Det er også stort behov for tryggere vei. Standarden på E6 er stedvis dårlig, for eksempel gjennom Sparbu der det er 50-sone med fotgjengerovergang i boligfelt, Røra med 60-sone, Koa-tunellen, og det er mange ulykker på Mule. Utrykningskjøretøy kommer ikke forbi der det er to felt med midtdeler. Mener Gunnes at sikkerheten for trafikanter på Innherred skal være dårligere enn på Melhus?

Gunnes løsninger begrenser distriktenes mulighet til å bidra i fremtidig grønn verdiskapning ved å ta hele landet i bruk. Dette er politikk som svekker grunnlaget for verdiskaping i distriktene.

For at Trøndelag skal lykkes må det være en balansert utvikling i hele fylket, og skal Norge lykkes må vi legge til rette for verdiskaping i distriktene i hele landet. Trondheimsregionen er avhengig av et aktivt omland. Gunnes har et stort ansvar for å ivareta trøndernes behov i sin posisjon i transport- og kommunikasjonskomiteen. Vi forventer at han tar sin rolle på alvor og jobber for hele Trøndelag, ikke bare Trondheimsregionen.

Kommentarer til denne saken