(Trønderdebatt)

Etter at det ble kjent at regjeringen ønsket å utsette byggingen av Ocean Space Centre, dro en delegasjon fra NTNU og Sintef til Oslo for å møte rødgrønne stortingstopper fra Trøndelag og de parlamentariske lederne fra Ap og Sp, Rigmor Aasrud og Marit Arnstad. I Adressa: Til Oslo for å forklare: – De lyttet, spurte og grov.

I dette møtet ble det fremlagt følgende påstand: «Praktiske konsekvenser for naboer og barnehager er avklart i dag, og ved utsettelse vil dette måtte løses på nytt. Det vil påføre ytterligere uspesifiserte kostnader og omdømmetap for NTNU, SINTEF og staten». Påstanden er blank løgn.

De praktiske konsekvensene for naboene er ikke på noen måte avklart. Faktum er at:

  1. Velforeningen (TVV) har levert en omfattende klage til Statsforvalteren. Denne klagen er ikke ferdigbehandlet, og inntil så skjer er det ikke en gyldig reguleringsplan for området prosjektet skal bygges. Punktene i klagen har store konsekvenser for naboene. Det er Statsforvalteren, ikke NTNU eller SINTEF, som skal avgjøre om konsekvensene er akseptable eller ikke.
  2. Statsbygg har måttet trekke tilbake store deler av rammesøknaden etter at Byggesakskontoret avdekket store mangler. Byggesakskontoret skriver: «Byggesakskontoret bekrefter at løsningen som ble diskutert i møtet er i strid med ordlyden i reguleringsplanens bestemmelser, og vil derfor betinge dispensasjon fra reguleringsplanen. Ved søknad om dispensasjon skal naboer varsles, jf. pbl. § 21–3. Pbl» (Plan- og bygningsloven; vår kommentar). «Videre vil søknaden om rammetillatelse ikke anses som komplett før søknad om dispensasjon foreligger.» Dette er også en juridisk nøtt pga. punkt 1).
  3. Rekkefølgebestemmelsene om utbedringer av anleggsveier til første byggetrinn må gjennomføres før byggestart. Konsekvensene av å ikke gjennomføre dette er store for de naboer som berøres. Arbeidene med vei til anleggsområdet betinger for øvrig avtaler med de berørte grunneiere og gjenboere for arbeidene. Dette er sivilrettslige avtaler som det hittil ikke er løftet en finger for å få̊ i stand. Eksempelvis er det planlagt anleggsvei med lastebil / dumper i en smal bakke i Professor JHL Vogts vei, en privat skolevei som verken har fortau eller fri sikt.
  4. Det henvises til «uspesifiserte kostnader og omdømmetap» i notatet, dersom konsekvensene må̊ «løses på nytt». Saken er at konsekvensene ikke er løst, og at oppstart før disse er løst til dels vil være lovbrudd.
  5. NRK Tyholt er også̊ nabo til det planlagte senteret, og har inngått en avtale med Statsbygg om at byggeaktiviteten kan stoppes dersom støynivået går over 30 desibel. Det er ikke avklart hvor mye mer langvarig prosjektet vil bli som følge av denne krevende avtalen.

Tyholts Ve og Vel er dypt bekymret for at Regjeringen og Stortinget fatter beslutninger om Ocean Space Centre etter å ha blitt villedet. Velforeningen har følgende klare beskjed til NTNU og Sintef: Dementer påstanden om at praktiske konsekvenser for naboer er avklart.

Ifølge Menon vil en utsettelse til senest 2025 koste inntil 1,9 milliarder – selv om konsekvensene påstås å være avklart. Hva vil den reelle kostnadsøkningen bli, når NTNU og Sintef blir nødt til å erkjenne at dette er løgn?

Vi oppfordrer Regjeringen og Stortinget til å gå nøye gjennom beslutningsunderlaget for Ocean Space Centre. Det å bygge ca. 50 000 kvadratmeter og sprenge for bassenger med inntil 30 meters dybde i et boligområde, kan dere ikke ta lett på.