Kommunedirektør Morten Wolden får ordet og oppsummerer hva som er gjort i forkant av dagens møte.

- Etter møtet i går sendte jeg ut et nytt varsko til utelivsbransjen om de mulige tiltakene som var på trappene. Signalene fra utelivsbransjen, Næringsforeningen og NHO er at en del av de større restaurantene allerede er stengt, og stengte før jula. Noen holder fortsatt åpent. Signalene er at to metersregelen gjør at et antall restauranter, puber og barer vil ha problemer med å holde åpent, sier han.

- Dette var noe vi var klar over før vi foreslo det.

I møtet 1. juledag, ble disse tiltakene diskutert:

 • Begrensning av antall sosiale kontakter til 10 personer.
 • Treningssentre må være bemannet for å holde åpent.
 • To meters avstand mellom bord på ute- og spisesteder.
 • Innstillingen

  I den endelige innstillingen fra administrasjonen som blir lagt fram for politikerne 2. juledag er kommunedirektørens forslag til vedtak:

  «I samsvar med kommunens delegasjonsreglement pkt. 4.2, jfr. kommuneloven §11-8 (hastesaker), vedtar formannskapet følgende forskrift på vegne av Trondheim bystyre:

  1. Sosiale kontakter ut over egen familie og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til 10 per uke

  2. På alle serveringssteder, både spisesteder og skjenkesteder, skal det være minst 2 meters avstand mellom alle bord

  3. Alle serveringsteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer

  4. Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer

  5. Alle ubetjente treningssentre skal holde stengt.

  6. Gruppetrening er ikke tillatt.»

  I forskriften som ligger klar, heter det i paragraf 9 Straff at forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder.

  Dersom formannskapet er enige med administrasjonen og stemmer for forslaget, vil forskriften gjelde fra i morgen av og til og med 9. januar.

  – Det er vanlig at folk deltar i flere festligheter. Vi frykter at smitte kan spres slik

  Sosial distansering

  Under bakgrunn for innstillingen, skriver administrasjonen i Trondheim kommune at sosial distansering er det mest effektive smitteverntiltaket.

  «I forbindelse med jule- og nyttårsfeiringen og økt reiseaktivitet er det en bekymring for økt smitterykk i kommunen. Det er også i løpet av siste uke påvist at det er miljøer, spesielt et relativet udefinert festmiljø, som ikke følger smittevernreglene i tråd med lokale og nasjonale retningslinjer. Det har derfor vært vedvarende høye smittetall etter at siste forskrift ble vedtatt».

  I saksfremlegget er det også et eget punkt som heter «Mulige tiltak etter jul»:

  • tydeligere anbefaling om hjemmekontor og digitale møter
  • redusere antall gjester i svømmehaller og fornøyelsestilbud, evt. kun organisert bruk
  • idrett og fritidsaktiviteter voksne: redusere gruppestørrelse
  • idrett barn: stanse aktiviteter på tvers av klubber
  • regulere fellesarealer i omsorgsboliger
  • vurdere begrensning i dagaktivitetstilbud lokalisert i sykehjem