Opplæring i morsmål for språklige minoriteter skal styrke elevenes forutsetninger for å beherske det norske språket, og dermed også deres læringsmuligheter i fag. Det er allment akseptert at elever som behersker sitt morsmål og har et utvidet begrepsapparat vil lettere lære seg et nytt språk. Disse knekker også lesekoden lettere.

Morsmål er også viktig for å ivareta kultur og tradisjon, og holde kontakt med venner og familie. Trondheim kommune har som en del av storsamfunnet sagt seg villig til stille opp for familier som er rammet av krig og konflikt i hjemlandene sine. Dette er ofte ressurssterke mennesker som vi som samfunn kan ha stor nytte av i årene, og tiårene som kommer foran oss. Spesielt de som kommer som barn og unge har en unik mulighet til å bli inkludert i, ta del i, og bidra til gode barnefellesskap i byen vår.

Derfor er det viktig at kommunen leverer gode lovpålagte tjenester til de som trenger det. Alle barn som er regnet som nyankomne har rett på morsmålsopplæring frem til de når en viss alder. Dette er fordi forskningen viser at det da blir lettere å lære seg norsk.

Når de har kommet opp på mellomtrinnet har de krav på noe som heter tospråklig fagopplæring. Dette er for å sikre at språket ikke blir en stengsel for å tilegne seg kunnskap i de fagene man har på skolen. Dette timetallet er ikke spesielt høyt, undervisningen skal i hovedsak foregå på norsk, men denne muligheten til å ta i bruk eget språkøre som ressurs er viktig for at disse barna skal få vist hva de kan på lik linje med andre barn.

Da er det bekymringsverdig å lese kronikken til samfunnsviter Diyar Marouf i Adresseavisen Midtnorsk debatt, som peker på at dette lovpålagte tilbudet ikke kommer alle barn til gode. Dette må vi få gjort noe med. Jeg har også snakket med lærere som sier at sykefravær ikke nødvendigvis dekkes opp med vikarer, og at tilbudet ikke fungerer optimalt.

Dette er en sak jeg tar med meg til bystyret. Derfor fremmer jeg og Høyre representantforslag som tar sikte på å forbedre og få full oversikt over hvordan kommunen driver morsmålsopplæring i dag.

Jeg deler Marouf sitt synspunkt om at en vei til målet kan være fjernundervisning, og tenker at vi kanskje gir opp litt for lett. Å skape en god skole handler om å basere seg på forskning og kunnskapen vi har om samfunnet vårt.

Når alt peker på at god morsmålsopplæring gir bedre læring, gir elever mulighet til å føle mestring og ikke minst at det gir barna nære forbilder som snakker sitt eget språk: Ja, da er det åpenbart at dette må på dagsorden.