(Trønderdebatt)

Ledsagerbevis gir rett til nødvendig tilrettelegging for barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon, for eksempel tilrettelagt inngang i fritidsparker, egne HC-garderober i badeland/svømmehaller med mer. Det er stor forskjell på å ha barn som på grunn av sin sykdom eller funksjonsvariasjon ikke håndterer å stå i lang kø, enn å ha et barn som «bare er litt lei». Det kan være mange ulike årsaker til at barn har stor nytte av ledsagerbevis, for eksempel muskelsyke barn, autister, utviklingshemmede, hjerte- og lungesyke barn, barn med usynlige sykdommer (stomi, barneleddgikt, diabetes med mer). Med et ledsagerbevis får barna mulighet til å benytte seg av «vis hensyn»-ordninger som mange praktiserer, og for enkelte kan dette være hele forskjellen på om de kan delta eller ikke.

Og vi er vel alle enige om at inkludering er viktig og riktig?

Dessverre er ikke det ikke slik for alle barn og unge i kommuner i Trøndelag. Hos flere kommuner, som Rindal, Rennebu, Flatanger, Nærøysund, Heim, Indre Fosen og Høylandet, er det nemlig en nedre aldersgrense på 8 år, noe som ekskluderer en liten gruppe barn fra å delta i samfunnet på lik linje som funksjonsfriske barn. Den selvpålagte nedre aldersgrensen på 8 år er gammeldags og stammer historisk fra den gang ledsagerbevisordningen ble innført på 90-tallet. Det er ikke klar dokumentasjon på hvorfor denne grensa ble satt, men antas å være ut ifra en idé om at foreldre uansett yter omsorg overfor sine barn og derfor ikke er ledsagere. Dette bildet samsvarer i liten grad med at mange barn i dag har støttekontakt, avlastningsordninger eller BPA-assistenter. Derfor har organisasjonen Løvemammaene jobbet hardt for å gjøre ordningen tilgjengelig for alle barn og unge. Og derfor ber vi nå kommunene om å ta grep og fjerne aldersgrensen en gang for alle.

Vi mener dessuten at å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis gjør kommunens saksbehandling enklere – da trenger saksbehandler kun å vurdere behovet. Endringen vil ikke ha økonomisk effekt for kommunene, men heller utløse stor glede og mer likestilling hos de familiene som får en enklere hverdag.

Nå har også Bufdir lansert nye retningslinjer som går helt bort fra å ha noen aldersgrense på ledsagerbevis. Det er altså på høy tid at kommunene blir sitt ansvar for inkludering og samfunnsdeltakelse bevisst, og sørger for en endring av denne diskriminerende praksisen. Det vil gjøre livet til barn med funksjonsvariasjon litt enklere.

Alle barn er like mye verdt, uansett funksjon og uansett alder!