Gå til sidens hovedinnhold

Lokalpolitikk og bygging av infrastruktur

Vi må holde lokaldemokratiet høyt, men ikke høyere enn at de lokale interessene som skal ivaretas, faktisk ivaretas.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flertallet av lokalpolitikerne i Malvik har varslet at de ikke vil støtte planene for utbygging av ny firefelts E6 mellom Ranheim og Værnes slik de foreligger. Nye Veier ønsker å bygge nye E6 i en såkalt «dagsone» mellom Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen i Hommelvik, noe som innebærer at veien blir bygget uten bruk av tunnel. Malvikpolitikerne ønsker på sin side en løsning med ny tunnel i Hommelvik. Hovedargumentet for dette virker å være at støy fra E6 kan påvirke framtidig vekst i Hommelvik.

Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag, frykter flere års utsettelse dersom ikke planene for ny E6 innfrir når det gjelder fart, trafikksikkerhet og kapasitet. Når staten vil bruke 11 milliarder kroner på vei i Trøndelag må vi legge til rette for at det kan skje, for å opprettholde aktivitet og unngå permitteringer.

Som det klare utgangspunkt bør man av åpenbare demokratiske prinsipper forholde seg til at hver enkelt kommune vedtar egen arealdisponering. Dette er også plan- og bygningslovens hovedregel ved bruken av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.

Flere store infrastrukturprosjekter de siste årene har imidlertid vist at lokaldemokratiet i én kommune kan stikke kjepper i hjulene for en viktig utbygging som påvirker hele regionen. I Nord-Trøndelag har for eksempel planleggingen av Fv17 vært en kronglete prosess, hvor flere kommuner har forsøkt å ivareta lokale interesser på bekostning av regionale interesser. Dette er på ingen måte unikt, og de samme tendensene viser seg på de fleste strekningene hvor ny infrastruktur skal planlegges og bygges gjennom flere kommuner.

Når viktig regional eller nasjonal infrastruktur skal planlegges har plan- og bygningsloven en særskilt hjemmel for statlig arealplan. Utarbeidelse av statlig arealplan skal ivareta kravene til offentlighet og lokal medvirkning. Det er det aktuelle departement som er delegert myndigheten til å vedta statlig plan.

Regjeringen har som mål å øke bruken av statlig plan for store samferdselsprosjekt. Per i dag benyttes statlig plan ved planlegging av E16/Ringeriksbanene, E39 Stord-OS, E16/jernbane Arna-Voss, E39 Lyngdal Vest-Sandnes og Evenes flystasjon.

Felles for flere av disse prosjektene er blant annet at lokalpolitiske hensyn har vanskeliggjort en effektiv utbygging.

Dersom utbyggingen av E6 Ranheim-Værnes kan forsinkes i mange år på grunn av ønsket om framtidig vekst i Hommelvik er det grunn til å reise spørsmålet om departementet bør melde sin adkomst. Nye Veier kan ikke oppfylle sitt samfunnsoppdrag, som svarer opp nasjonale forventninger, dersom lokale krav til stadighet stanser prosjektene.

I denne saken må hensynet til framtidig vekst i Hommelvik vektes opp mot andre regionale og nasjonale hensyn. Vi må holde lokaldemokratiet høyt, men ikke høyere enn at de lokale interessene som skal ivaretas, faktisk ivaretas.

Les også

For noen tiår siden ble det foreslått å rive Bakklandet for å bygge motorvei. En fullstendig hodeløs idé som heldigvis ble skrinlagt

Les også

E6 må utbedres

Les også

Bygg E6 Ranheim-Åsen nå

Kommentarer til denne saken