Byggesaken ved Skjellbreia i Bymarka har vært omtalt i pressen i flere omganger og jeg skal ikke gjenta historien her. Saken har nå gått til Statsforvalteren i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse. Et element i saken er at kommunen har skilt ut tomta og latt utbygger få kjøpe.

Uansett hva Statsforvalteren konkluderer med vil utbygger sitte som eier av en ett-måls strandtomt med naustrett – ved Bymarkas største vann og i kjernen av byens utfartsterreng.

Dette reiser spørsmål om kommunens eiendomspolitikk innenfor «den røde strek». Skal kommunen selge slik eiendom til privatpersoner, i så fall på hvilke betingelser?

Jeg tror jeg har mange markatravere med meg på at det må være helt utelukket å selge så mye som en kvadratmeter av kommunens grunn innenfor «den røde strek» til privatpersoner. Selv om utgangspunktet for et slikt salg kan være i beste hensikt risikerer kommunen å miste kontrollen, som i byggesaken ved Skjellbreia.

Salg til ideelle stiftelser og organisasjoner kan etter min mening vurderes, forutsatt at disse har vedtekter i samsvar med allmenhetens interesser i marka, og selvsagt med en vanntett klausul om gjenkjøpsrett.

I flere saker om forvaltning av Trondheims utfartsterreng de siste årene har politikerne overstyrt administrasjonen. Spørsmålet går derfor til partiene og politikerne. Har f.eks. ordføreren noen mening om saken?