Det var i februar i år at en mann i slutten av 70-årene kjørte inn i en annen bil ved en matbutikk i Østbyen. Etter å ha truffet bilen kjørte han fra stedet uten å utveksle kontaktinformasjon med den andre bileieren.

Mandag holdt Trøndelag tingrett rettsmøte i saken mot mannen, der det ble avholdt rettslig avhør og tilståelsesdom.

Mannen valgte å forklare seg for retten og kunne fortelle at han hadde hatt førerkort i 50 år uten å ha vært involvert i noen form for trafikkuhell. Han kunne ikke forklare hva som skjedde og kaller det et hendelig uhell.

Han kunne heller ikke forklare hvorfor han bare kjørte videre, men viste til at det ikke var store skader på noen av bilene.

Den tiltalte erkjente straffeskyld for både å ha kjørt inn i bilen, men også for å ha dratt fra stedet. Han motsatte seg imidlertid førerkortbeslag.

Prislapp: 11.000 kroner

På bakgrunn av tilståelsen, avhør, bilder og anmeldelsen fant retten det bevist at siktede har gjort som beskrevet i siktelsen. I det minste har han handlet uaktsomt i forbindelse med kollisjonen og forsettlig da han valgte å stikke av fra stedet.

Gjeldende bøtesats for kollisjoner med mindre materielle skader ligger på 8.000 kroner, mens gjeldende sats for å forlate et trafikkuhell er satt til 6.500 kroner. Retten mente at en bot på 11.000 kroner gir en tilstrekkelig tilståelsesrabatt og dømte mannen til å betale 11.000 kroner, subsidiært fengsel i 11 dager om boten ikke betales.

Noe mannen ikke hadde noe å utsi på.

Mistet førerkortet

Påtalemyndigheten mente også at mannen skulle fratas førerretten i et halvt år, da dette er normal minstetid der man har vært involvert i et trafikkuhell og forlatt stedet uten å oppgi navn og adresse.

Domstolen så annerledes på dette. Siden mannen har hatt førerkort i 50 år uten å ha vært innblandet i trafikkulykker eller overtrådt andre bestemmelser i vegtrafikkloven, er tidligere ustraffet og har samtykket til tilståelsesdom i tillegg til å erkjenne straffeskyld i første avhør, satte Tingretten tiden for tap av førerrett til fem måneder. Han får også fradrag for tiden førerkortet har vært i beslag.

Det at mannen viste tydelig anger var også med på å sette beslagstiden ned.