Arne Reginiussen skriver i sin kommentar at det er fryktelig meningsløs ressursbruk å hele tiden skulle endre ting som faktisk fungerer greit i dag. De Grønne mener at det ikke fungerer greit i dag: Klimagassutslippene øker, tusenvis av busspassasjerer står i kø, folkehelsa forverres og vi har ikke areal til det vi vil ha mer av. Det er behov for endringer for både mennesker og miljø. De Grønne vil prioritere de som går, sykler og reiser kollektivt og vil gi plass til folk å oppholde seg i og bruke Midtbyen. Det er også positivt for næringslivet.

LES OGSÅ: Bilister i Trondheim er i ferd med å få samme stempel som røykere

I en by er det knapt med areal, og det betyr at vi må prioritere hvem som skal få bruke arealet. Når vi ønsker å bedre framkommeligheten for bussen, betyr det at vi må prioritere areal til bussen, slik at tusenvis av busspassasjerer slipper å stå i kø. Kommunedirektøren gjennomførte tellinger som viste at bussen ble forsinket av køen med biler i Olav Tryggvasons gate. Derfor mener vi at det var riktig å prioritere bussen i denne gata, foran bilen.

At flere velger sykkelen, er bra både for folkehelsa og miljøet, og vi har vedtatt at antallet syklister skal opp. Da trenger vi plass til sykkelveier og sykkelfelt, slik at folk kan sykle trygt til jobb, skole eller fritidsaktiviteter. Alternativet er at disse trafikantene setter seg på bussen eller i bilen, og bidrar til en fullere buss eller skaper mer kø for de som kjører bil i rushtiden.

Kommunen har gjennomført spørreundersøkelser om hva folk ønsker mer av i Midtbyen. De ønsker mer grønt, flere sitteplasser og mindre trafikk. De Grønne ønsker nettopp dette, og vil legge til rette for uteservering og aktiviteter i Midtbyen. For å få til dette, trenger vi å frigjøre areal.

Den offisielle handelsstatistikken fra SSB for Trondheim viser at gågatene og Olav Tryggvasons gate hadde økning i handel etter at vi gjennomførte tiltak i Olav Tryggvasons gate. Når Torget blir ferdig ombygd i sommer, har vi stor tro på at dette vil tiltrekke seg folk. De Grønne vil fortsatt prioritere å ruste opp byrom og gater i Midtbyen, slik at de blir attraktive å være i for folk.

De Grønne vil også gjøre endringer for de som er avhengige av bilen. Vi vil for eksempel gi plass til flere HC-parkeringsplasser, p-plasser til næringsdrivende etter modell fra Oslo og bedre forholdene for varelevering, men da må vi også omprioritere areal. Tall fra Statens vegvesen viser at over halvparten av trafikken i Midtbyen er gjennomgangstrafikk. De færreste stopper for å handle, og gjør at de som skal til Midtbyen må stå i kø, enten som bilist eller som busspassasjer.

Når vi gjør disse endringene, vil flere velge å gå, sykle eller reise kollektivt. Det betyr at vi får mindre kø på veien, til glede for de som må bruke bilen og ikke har noen alternativer. Trondheim har lavest andel kø av storbyene, fordi vi har gjort flere grep de siste 12 årene, hvor gange, sykkel og kollektiv har blitt prioritert.

Folkehelsa er også under press. Trafikken i byen øker, og det vil føre til mer forurensning og dårligere luft. Miljødirektoratet har foreslått at målene for luftkvalitet strammes inn, og fortsatt er det slik at enkelte deler av befolkningen i Trondheim oppfordres til å holde seg inne på dager med dårlig luftkvalitet. De Grønne mener ren luft for alle i byen er en selvfølge, og vil fortsatt jobbe for renere luft i byen vår. I tillegg er det positivt for folkehelsa at flere går og sykler. Livsstilssykdommer gir folk lavere livskvalitet og påfører samfunnet store kostnader hvert år, og vi må jobbe systematisk med å forebygge dette, også i byutviklingspolitikken.

Endringene vi gjør, skjer basert på planer og strategier kommunen har vedtatt. I dagens gatebruksplan, står det at Olav Tryggvasons gate og Prinsens gate skal være kollektivgater, så det kan ikke være en overraskelse at vi velger å prioritere tusenvis av busspassasjerer i disse gatene framfor plass til bilen. Selv om vi skal vedta en ny gatebruksplan, har jeg ikke hørt noen si at bussen skal flyttes til andre gater. Vi mener at denne løsningen vil stå seg, selv med ny gatebruksplan. Vi har gjennomført prøveprosjekter i flere gater, slik at vi finner gode løsninger før vi bygger om gatene permanent.

Vi har også vedtatt ambisiøse klimamål hvor vi tar ansvar for vår del av klimagassutslippene. Vi har signert en byvekstavtale som innebærer at all vekst i persontrafikk skal skje med gange, sykkel og kollektivt. Tilbake får vi midler til å gjennomføre store løft for gående, syklende og kollektivpassasjerer. En slik avtale forplikter, og betyr at vi må gjøre endringer, også i Midtbyen.