(Trønderdebatt)

Debatten har gått varm i avisene i flere år, og nå i valgkampen. Ulike løsninger på hvordan alle som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet i byene er foreslått. De to største utfordringene verden står overfor i dag er sosiale ulikheter og klimaendringer.

Boligmarkedet er en forskjellsmaskin. Adresseavisen skriver 20. august at: «Hotellplanene på Nyhavna like ved Svartlamon i Trondheim er skalert ned. Nå skal politikerne avgjøre om detaljreguleringen kan starte».

Lademoen Vel, Møllenberg og Rosenborg velforening og Svartlamon beboerforening samlet inn over 3000 underskrifter med begrunnelse for hvorfor vi ikke ønsker et høyt hotellbygg i Strandveien på Nyhavna. Vi vil igjen gjøre kommunedirektøren og politikere i bystyret oppmerksomme på at Trondheim behøver boliger til folk som arbeider og driver næring i Trondheim. Innbyggerne må prioriteres foran hotellgjester når det gjelder å bygge boliger på de mest attraktive tomtene i byen vår.

Byen behøver boliger

Det finnes hoteller i Trondheim som kan renoveres til å fortsatt hotelldrift som de er bygget for. Det er ingen god ide å bygge de om til boliger. Tomtene på Nyhavna egner seg til sårt tiltrengte boliger i gode byrom. Byplankontoret består av dyktige fagfolk som ville glede seg over å få være i forkant av utviklingen.

Innbyggerinitiativet fra Møllenberg Rosenborg velforening, Lademoen vel og Svartlamon velforening med over 3000 underskrifter ble sendt til bystyret for å komme til ny behandling i bystyret. Hovedpoengene våre var at byen behøver utleieboliger og næringslokaler til selvkost. Og for at folk som jobber i offentlig tjenesteyrker og andre lavtlønnede tjenesteyrker i byen ikke skal behøve å pendle. Og at matjord blir spart.

Ifølge Adressas oppslag i saken skal bystyret vedta å starte detaljreguleringen av en nedskalert utgave av hotellplanene på Nyhavna. En viktig del av vårt initiativ er at det skal bygges utleieboliger og lokal forankrede næringslokaler til selvkost på BaneNord-tomta på Nyhavna og verken konferansehotell eller familiehotell, som det nå er skalert ned til. Er dette vurdert?

Det beste er om kommunen kan kjøpe ut BaneNord eller foreta et tomtebytte til hotellprosjektet slik at byutviklingen på Nyhavna kan få en helhetlig plan. Er dette vurdert?

– Vårt ønske er å bygge hotellet ti etasjer høyt, sa Kristin Paus i Bane nor eiendom etter at hotellplanene ble offentliggjort i august 2018. Planene møtte massiv motstand fra beboerne i området, og Svartlamon beboerforening leverte et innbyggerinitiativ med om lag 3000 underskrifter fra blant andre beboere i Østbyen. Ifølge saksframlegget til bygningsrådmøtet er hotellplanene nå nedskalert.

Men de er ikke presentert for beboerne som tok initiativ til klagen, og de som delte sin signatur. Det blir kun presentert som nedskalert. Er ikke dette unødvendig utnyttelse av de mest sentrale områdene for kommunens satsing på sentrumsnær boligbygging? Skal ikke flest mulig ha mulig til å bosette seg nært sentrum for å kunne gå og sykle til daglige gjøremål?

Lokal medvirkning

Hotellspørsmålet ble satt på vent i 2020 etter innbyggerinitiativet. Kommunedirektøren mottok en bearbeidet skisse i juni i år. Onsdag denne uken skal bygningsrådet ta stilling til om det kan igangsettes detaljregulering av området med formål om blant annet hotel. Hvorfor ble den ikke presentert for beboerne som tok initiativ til klagen? Et større hotell her vil være svært uheldig for utsikt og solforhold for de nærliggende boligområdene. Dette vil fortsatt være utfordrende selv om «familiehotell» har en vennligere tone enn «kongresshotell».

Uavhengig av hva slags målgruppe hotellet har, er det ikke her folk skal bo i følge strategien for fortetting? Fremskrittspartiets Elin Marie Andreassen går for å starte detaljregulering nå. SV opplyser at også de vil stemme for den positive innstillingen. Dermed kan det ligge an til flertall for hotell når bygningsrådet skal behandle saken.

Vil ha sosial boligbygging

Arbeiderpartiets Roar Aas og Venstres Erling Moe svarer i Adressa at de ikke er ferdige med å diskutere saken internt. Moe bemerker i samme oppslag at de i utgangspunktet er skeptisk til at dette prosjektet skal bygges før det er tatt endelig stilling til videre utbygging av Nyhavna. I samme artikkel uttaler Ragna Vorkinnslien, uavhengig medlem i bygningsrådet, at hun er negativ til hotellplanene, og at området heller bør brukes til sosial boligbygging. Hun tror ikke det gagner det unike området Svartlamon at det blir liggende vegg i vegg med et hotell.

Det er Svartlamon i stor grad enig i, både med tanke på utsikt og sol, og med tanke på kulturell og sosial sammenheng. Det er det også sterkt behov for i dette området med tanke på de omfattende planene for Nyhavna og boligbygging på Reina.

Vi ser ikke hvordan et hotell kan bidra til et velfungerende attraktivt boområde. Det har heller ingen forsøkt å forklare i saksframlegget. Trondheim er en by i sterk vekst. Det er behov for flere boliger. Vi ønsker ikke å bygge ned matjord, og ofte vil vi heller ikke bygge i områder der det er næring i dag.

Da er dette et perfekt område å bygge boliger. Nyhavna er stadig nevnt som løsningen for boligarealer når det snakkes om nedbygging av matjord og andre perifere områder. Jordvern, mindre pendling, tredje boligsektor for alle som ikke kommer in på boligmarkedet. Derfor skal det bygges utleieboliger og næringslokaler i gode byrom til selvkost på BaneNor- tomta på Nyhavna, ikke hotell.