(Trønderdebatt)

Innlegget «Oljen er ikke framtida» av Lars Haltbrekken og Siv Furunes inneholder et par utsagn som er feil i forhold til mitt innlegg, og jeg velger å tro at det er ubevist og ikke gjort med overlegg. Det medfører ikke riktighet at jeg har sagt at norsk olje er den reneste, heller ikke at vi har den reneste produksjonen i verden. I mitt innlegg så viser jeg til at Norge har den reneste utvinning av fossil energi blant de som driver med «offshore» petroleumsvirksomhet. Renhetsgraden av norsk olje har jeg ikke tatt opp som tema.

For meg er det viktigst å argumentere for hva jeg mener er riktig å gjøre både nasjonalt, men også i et globalt perspektiv.

Les også

Oljen er ikke framtida

Haltbrekken og Furunes har et godt poeng i at vi må gi ungdommen en fremtid med trygge arbeidsplasser som også ivaretar vårt felles ansvar i å bekjempe menneskeskapte klimaendringer. De har også rett i at det viktigste oljen bidrar til er arbeidsplasser for en høykompetent arbeidsstokk, både på sokkelen og i leverandørindustrien. Like viktig er det som ikke nevnes, det at denne industrien også skaper grunnlaget for over 200 000 arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. Resultatet av dette har blitt en velferdsstat med mindre forskjeller, og en høyere levestandard for en større del av befolkningen i motsetning til de fleste andre land.

Per i dag er det ingen annen næring som gir disse ringvirkningene i nasjonal sammenheng. Vi kan like det eller ikke, men ved en ta bort inntektene som petroleumsindustrien skaper, så vil fremtidens velferdsstat se annerledes ut.

En bekjent av meg sammenlignet dette fenomenet med økologien, og viste til at hvis du tar bort viktige elementer i et økologisk samspill så vil det få uønskede virkinger for helheten. Slik er det også i økonomien, klimakrisen kan ikke løses ved å stenge ned viktige økonomiske aktiviteter brått og brutalt. Et slikt sjokk vil spre kaos i den økonomiske «økologien». Hvis kaoset blir stort nok, vil vi i neste omgang heller ikke være i stand til å løse klimakrisen vi står ovenfor. Jeg er helt enig i disse betraktningene.

I svaret på oppgaven som skal løses, må flere elementer bli tatt hensyn til. Løsningen består i å gi rammevilkår som sikrer norsk leverandørindustri, sikre fortsatt inntekter til velferdsstaten, opprettholde den levestandard de fleste av oss tar for gitt, unngå et sammenbrudd og kaos i økonomien.

Det er riktig som Haltbrekken og Furunes viser til at jeg som leder av Verkstedklubben Kværner Verdal var med på å få på plass krisepakken til petroleumsindustrien. Og jeg er stolt av det, for uten den ville AKSOs verft i Verdal sett annerledes ut. I verste fall ikke eksistert lengre. Det ville medført at 730 ansatte hadde stått uten jobb. Det vises ofte til at én ansatt ved hjørnesteinsbedriften skaper grunnlaget for tre arbeidsplasser i nærmiljøet både i det offentlige, og det private næringsliv. I Verdal og omegn kunne ytterligere 2100 i tillegg ha stått i fare for å miste jobben. At krisepakken ble slik den ble skal alle i Verdal og landets øvrige befolkning være glade for.

Alle er klar over at «oljen ikke er fremtiden» det viser seg også i de strategiske valgene min arbeidsgiver har gjort. Målsettingen er at innen 2025 skal en tredel av omsetningen være i fornybar grønn teknologi og inne 2030 skal to tredeler være innen dette segmentet. Nei, oljen er ikke fremtiden det er noe vi alle vet, men den skal være med på å holde liv i en leverandørindustri som skal være en aktiv part i det grønne skiftet. Industrien skal drive frem bærekraftige løsninger, samtidig som vi forvalter velferdsstaten på en forsvarlig måte for kommende generasjoner.

På grunn av de store forekomstene av fossil energi på verdensbasis, vil ingen andre nasjoner savne Norges kutt i produksjonen av olje og gass. De store internasjonale oljeselskapene vil si ja takk til en slik utvikling. De jobber for høyest utbytte til aksjonærene. De har heller ikke noen intensjon om å dele verdiskapingen med fellesskapet. Med den økende etterspørselen etter energi på verdensbasis, er det innlysende at det er en logisk brist i Haltbrekken og Furunes sitt argument om at våre kutt i produksjonen ikke vil bli erstattet av andre. Hvis etterspørselen er der vil behovet bli dekket og fossil energi vil bli solgt, kjøpt og forbrent.

Det finnes ingen quick fix på de menneskeskapte klimaendringene, og ja: Jeg er bekymret for norsk økonomi. Bekymret for «kaoset» som kan oppstå ved inntektsbortfallet ved avvikling av vår petroleumsindustri. Bekymret for at løsningen ikke er innenfor det som majoriteten av landets befolkning kan akseptere i forhold til tryggheten for en god offentlig velferd og levestandard. For hvis dette ikke er en del av besvarelsen på oppgaven tror jeg dessverre sjansen for å lykkes er liten. Det bekymrer meg mest.