Høyrekreftene har forstått at de aller fleste foretrekker sterke offentlige tilbud, og derfor har de diktet opp nye begreper og markedsføringsstrategier for å selge sine visjoner. Visjonene er imidlertid de samme gamle. Markedskreftene og markedstenkingen har på ingen måte levert bedre helsetjenester til alle eller lavere kostnader for kommunene. Sykehjem er ikke helsefabrikker og helsepersonell er ikke selgere av helsetjenester.

Rødt Trondheim vil sørge for fortsatt kommunal drift av helse- og velferdstjenester og jobbe beinhardt for å hindre privatisering. Vi ønsker en betydelig styrking av hele eldreomsorgen, både når det gjelder kapasitet og bredde i tilbudet. En stadig eldre befolkning krever utbygging av nye helse- og velferdssentre, samtidig som nye bygg i seg selv ikke løser alle utfordringene. Vi må ha folk til å jobbe der.

Underfinansiering, lav bemanning og høyt arbeidspress gjennom lang tid har bidratt til rekrutteringsproblemer og høyt sykefravær i kommunehelsetjenesten. Selv om mange stillinger står ubesatte er andelen ansatte som jobber deltid høy. En arbeidshverdag som er så krevende at mange «velger» å jobbe deltid er i seg selv et alvorlig problem, og den ufrivillige deltiden kommer på toppen av dette. Gjennom en kraftig økning i budsjettet vil vi jobbe for økt grunnbemanning i eldreomsorgen. Rødt har mål om å innføre 6-timers arbeidsdag, og et skritt i riktig retning vil være å redusere arbeidstiden for turnusarbeid ned til samme nivå som skiftarbeid. De ufattelig høye summene som hvert år brukes på kommersielle vikartjenester mener vi bør brukes på en egen kommunal vikartjeneste- selvsagt med hele, faste stillinger.

Når økonomi er førsteprioritet og kapitalistiske prinsipper er førende blir helsetjenestene lett oppstykket og adskilt. Forebyggende arbeid er vanskelig å forsvare i slike systemer. I Rødt vet vi at penger brukt på forebygging i dag er penger spart på behandling i morgen. Med økt tilstrømming av pasienter i psykiatrien er det urealistisk å tro at vi skal kunne behandle oss ut av problemene. Vi aksepterer ikke ideen om at dårlig helse og rusproblemer kun er individuelle problemer som skal løses av hver enkelt. I tillegg til gode behandlingstilbud er vi opptatt av strukturelle tiltak som en del av forebyggingen. Vi tror at ved blant annet å bekjempe fattigdom, sørge for verdige boforhold og redusere utenforskap vil vi kunne redusere noen av de utfordringene vi står ovenfor.

Psykisk helse og rusproblematikk er et viktig satsingsområde for Rødt i Trondheim. Vi vil blant annet jobbe for økt bruk av erfaringskonsulenter og en styrking av brukermedvirkningen. Innen rusfeltet skal blant annet lavterskeltilbudene styrkes. Vi ønsker å bygge opp et kommunalt fagmiljø for forebygging av selvmord og selvskading, og øke tilgangen på helsesykepleiere i skolene.

For å sikre et sterkt og godt helsetilbud til alle trenger vi et rødt flertall i høstens lokalvalg. Da kan vi unngå et todelt helsevesen der størrelsen på lommeboka avgjør hvor raskt eller hvor god hjelp du får. Helsetjenester bør styres etter innbyggernes behov fremfor private profittmotiver. Vi er ikke tjent med at noen blir rike på skattefinansierte velferdstjenester.