Hundrevis protesterer på utbyggernes planer. Utbyggeren lar seg overraske

Kirsti Bakken har tatt initiativ til en underskriftskampanje mot TOBBs dispensasjonssøknad for utbyggingsprosjektet ved Hallsteingård.

Kirsti Bakken har tatt initiativ til en underskriftskampanje mot TOBBs dispensasjonssøknad for utbyggingsprosjektet ved Hallsteingård. Foto:

TOBB er overrasket over naboenes engasjement, og mener de har sitt på det tørre. - Den vanlige mannen i gata forstår ikke slike dokumenter, svarer en av initiativtakerne bak underskriftskampanjen.

DEL

I 2012 ble et område på 250 dekar omregulert til boligformål, der det er tiltenkt 950 nye boenheter. Planen er å bygge både småhus og blokkbebyggelse, samt barnehage. Det er også satt av plass for en framtidig ungdomsskole innenfor planområdet.

Reguleringsplanen ble vedtatt i februar 2016, og eier av utbyggingsprosjektet er Nidelven Utvikling AS, som er et selskap eid av Heimdalgruppen AS og TOBB.

Som en del av utbyggingsprosjektet har det blitt bygget en helt ny vei fra Tiller og ned til Hallsteingård. Denne veien skal etter planen benyttes både som anleggsvei og permanent adkomst til den nye boligområdet.

Signert av 650 personer

For snart to uker siden sendte Voll Arkitekter AS på vegne av utbyggingsselskapet en dispensasjonssøknad.

I dispensasjonssøknaden står det blant annet at det er «hensiktsmessig at innkjøring til p-kjeller legges til vest, da det vil optimalisere tomtens utnyttelse, og samtidig vil innkjøring til p-kjeller legge mindre beslag på tomtens utearealer». I tillegg vises det til at den godkjente innkjøringen vil føre til at p-kjelleren blir synlig på bakkenivå, som igjen vil gjøre det utfordrende å få til gode utearealer.

Beboerne i bydelen frykter at trafikken vil legges om til å gå gjennom Sjetnemarka, noe de er sterkt kritisk til. Så mye at 650 personer har signert en underskriftskampanje mot at utbyggerne skal få dispensasjonssøknaden godkjent fra kommunen.

Du kan lese TOBBs svar lengre ned i saken.

Sprengt kapasitet

Kirsti Irene Bakken er en av naboene som har fått nabovarsel om dispensasjonssøknaden. Hun har tomten sin grensende til veien som det har blitt søkt om kan benyttes som trafikkåre for de fjorten boenhetene. Bakken sier hun er imot den eventuelle dispensasjonen på grunn av det trafikale bildet i Sjetnemarka:

– Trafikkmessig er kapasiteten her sprengt allerede, sier Bakken.

Hun forteller at fortetting og oppdeling av privateiendommer skjer i stor grad i Sjetnemarka, og at det trafikale oppsvinget dette har ført til for Sjetnemarka, er mer enn nok å håndtere for bydelen.

Bakken frykter at dersom trafikken skal gå via Sjetnemarka fremfor den nye veien som går opp til Tiller, vil belastningen bli for stor for nabolaget.

Bakken frykter at dersom trafikken skal gå via Sjetnemarka fremfor den nye veien som går opp til Tiller, vil belastningen bli for stor for nabolaget. Foto:

– Umoralsk

Bakken reagerer på begrunnelsen om at en dispensasjon vil gi muligheter for et bedre uteareal for beboerne ved Hallsteingård:

– Det er rett og slett umoralsk at et så stort inngrep skal komme noen få utvalgte til gode, sier hun.

Hun mener utbyggingsselskapet burde ha tenkt over disse utfordringene allerede i startfasen av prosjektet.

Bakken forteller at mange sjetnemarkinger var mot utbyggingsprosjektet da planene ble presentert. Dette er særlig fordi det er et friluftsområde som de nye boenhetene vil bygges på.

– Når planene først gikk gjennom var et viktig argument for dem som bodde her at vi ikke ønsket gjennomkjøring i Sjetnemarka. Dette visste de godt om, sier Bakken.

Redd for flere dispensasjonssøknader

Bakken forteller at utbyggerne allerede har søkt en dispensasjon om å føre anleggstrafikken gjennom Sjetnemarka, framfor den planlagte veien fra Tiller. Denne dispensasjonssøknaden ble innvilget.

– Derfor blir jeg redd for at de skal fortsette å søke dispensasjoner. Hvis vi sies ja nå – hva er det neste de da vil søke om? spør hun.

Hun synes derfor det er merkelig at utbyggerne nå søker ny dispensasjon.

– Man kan jo tenke sine tanker – var det hensikten å gjøre det på denne måten fra begynnelsen av? Visste utbyggerne at de ville måtte søke dispensasjon for dette, allerede ved oppstart? spør Bakken.

Stort mot-engasjement

Bakken startet en underskriftskampanje for å vise kommunen hvor stor misnøyen med de nye planene var. Hittil har 643 personer signert oppropet.

– Det er stort engasjement og det er en stor støtte. Og dette er kun folk som har Facebook, men det er en del eldre i Sjetnemarka som ikke har Facebook, så disse signaturene har vi ikke fått med, sier Bakken.

Underskriftskampanjen legges ved i merknaden til nabovarselet.

– Så de ser at dette ikke er noe vi tar lett på. Det har vært en viktig sak hele veien ...

Bakken understreker at de nye naboene som flyttes inn på Hallsteingård er velkomne.

– Når det først har blitt som det har blitt så skal vi ta imot våre nye naboer på en god måte. Det har ikke noe med det å gjøre, sier hun.

Vil ikke endre kjøremønsteret

Helle Pettersen, avdelingsleder for TOBB Nye boliger, besvarer Nidaros per e-post. Hun er kjent med saken fra før.

– Kan dere forklare hva dispensasjonssøknaden betyr, med et enkelt språk?

«Bakgrunnen for søknaden var at det tidligere var en vannledning som gikk igjennom tomten som måtte tas hensyn til. Denne er nå tatt bort, og vi hadde da muligheten til å se på det som var problematisk på byggetrinnet på nytt.

På grunn av stor høydeforskjell på tomten, ville en framtidig barnehage som er planlagt, bli eksponert for en stor betongvegg når innkjøring til p-kjeller ble fra det høyeste punktet på tomta. Når vi hadde muligheten til å se på dette på nytt, så var dette viktig for oss å prøve endre dette. Dette er illustrert», skriver hun.

– Vil dette si at trafikken til og fra de fjorten boenhetene på byggetrinn legges om til å gå gjennom Sjetnemarka, framfor den planlagte veien fra Tiller?

«Nei, det er ikke riktig. Alle som flytter til Hallstein gård skal kjøre ut/inn fra Tiller. Men dersom det kommer en eventuell framtidig avstenging av veien fra Hallstein-området og inn i Sjetnmarka, vil disse 14 boenhetene måtte kjøre gjennom Sjetnemarka».

– Noe overraskende

650 personer har nå signert en underskriftskampanje mot dispensasjonssøknaden. Hva tenker du om dette?

« Vi er kjent med at det er stort engasjement i Sjetnmarka etter å ha vært i dialog både med Grendalaget og diverse folkemøter gjennom flere år i forbindelse med utbyggingen. Det er kanskje noe overraskende at en så liten justering av vedtatte planer har ført til så stort engasjement», skriver hun.

– Er dette noe TOBB vil ta hensyn til?

«Det er ikke tiltenkt noe endret kjøremønster. De som skal bo på Hallstein skal fortsatt kjøre til/fra over Tiller.

Men, når det er sagt, ved en eventuell framtidig avstenging av veien fra Hallstein-område og inn i Sjetnmarka, vil disse 14 boenhetene måtte kjøre gjennom Sjetnmarka.

Bryr seg om engasjementet

Selvsagt så bryr vi oss om at mange protesterer på dispersjonssøknaden. For oss som utbygger er det veldig viktig å spille på lag med beboerne i Sjetnmarka, og vi bestreber at utbyggingen skal bil en berikelse for grenda, og ikke noe annet. Dette har vi jobbet for i flere år, og har på ingen måte tenkt å spolere det. Vi har hatt et godt samarbeid med grendelaget, og vi har også engasjert oss i Sjetne skole der vi tidligere var med på å gjennomføre innovasjonscamp sammen med ungt entreprenørskap.

Dette til stor glede både for oss som utbygger og ungdommen, slik at de kunne komme med innspill og ønsker ang. hva som var viktig å ivareta og tilføre på Hallstein Gård.

Bakgrunnen for søknaden var at det tidligere var en hensynssone som måtte ivaretas. Dette var en stor vannledning som gikk igjennom tomten. Denne er nå tatt bort, og vi hadde da muligheten til å se på dette byggetrinnet på nytt.

På grunn av stor høydeforskjell på tomten, ville en framtidig barnehage bli eksponert for en stor betongvegg når innkjøring til p-kjeller ble fra det høyeste punktet på tomta. Når vi hadde muligheten til å se på dette på nytt, så var dette viktig for oss.

Dette er illustrert i dispensasjonssøknaden», skriver Pettersen i e-posten.

Ble klar over utfordringene i forprosjektet

– Sjetnemarkingene var imot at det skulle bygges på Hallsteingård i utgangspunktet. Når prosjektet gikk gjennom var det viktig for de at trafikken hvert fall ikke skulle gå via Sjetnemarka. Det ble deretter søkt om dispensasjon for at anleggstrafikken kunne gå gjennom Sjetnemarka, noe som ble godkjent. Nå søker dere dispensasjon på nytt. Har ikke sjetnemarkingene tatt nok konsekvenser av dette prosjektet nå?

«Som tidligere sagt så har jeg vært med i arbeidet fra utbyggers side, i dialogen med Grendalaget og folkemøter, og jeg vet at beboerne i Sjetnmarka har vært veldig tydelig på dette. Jeg husker også argumentasjonen, og den har vi full forståelse for», svarer Pettersen.

– En nabo synes det er merkelig at denne dispensasjonssøknaden kommer først nå, og lurer på om utbygger visste om nødvendigheten av å søke dispensasjon helt i starten av prosjektet. Gjorde dere det?

«Søknaden kom først nå da det i forprosjektet ble avdekket utfordringene med stor høydeforskjell, samt at det ble klart for oss at vannledningen skulle flyttes».

Nidaros har vært i kontakt med Voll Arkitekter mandag. De har foreløpig ikke besvart Nidaros' henvendelse.

– Den vanlige mannen i gata forstår ikke

Bakken har blitt forelagt TOBBs svar på spørsmålene, og TOBBs forklaring på hva dispensasjonssøknaden betyr og inneholder.

– Hva tenker du om dette?

– Det er det som er så feil i slike prosesser. De må jo snakke med folk. Informasjonen må stå på en annen måte. Den vanlige mannen i gata forstår ikke slike dokumenter, sier Bakken, og legger til:

– Når man får svarfrist på fjorten dager, så blir det veldig mye hastverk. Det er det dumt at de legger opp til. Da blir man overrasket, også må man handle, så man i hvert fall sikrer at det blir en diskusjon. Det burde helt klart ha vært en dialog i forkant. For sjetnmarkingene har vært flinke til å komme på informasjonsmøter, så TOBB ville hatt mulighet til å informere om dette, sier Bakken.

– Men var det slik du hadde forstått dispensasjonssøknaden?

– Nei. Men jeg var heller ikke sikker på om de nye naboene ville ha mulighet til å både kjøre via Tiller og via Sjetnemarka. Ingenting er hogd i stein, og alt kan nok fortsatt endres. Og når man vet at dette har vært et viktig tema tidligere, så synes jeg det alle i Sjetnemarka burde informeres, sier Bakken.

– Endrer den nye informasjonen oppfatningen din av saken?

– Jeg vil gjerne ha en dialog med de. Jeg synes man skal få ting skriftlig og tydelig så hvermannsen skal forstå innholdet. Man kan ikke forvente at hvermannsen skal forstå alt det der, sier Bakken.

Etter at Bakken får fremlagt TOBBs forklaring på dispensasjonssøknaden, sier hun at hun mener informasjonen i slike søknader bør presenteres på en måte som vanlige folk forstår.

Etter at Bakken får fremlagt TOBBs forklaring på dispensasjonssøknaden, sier hun at hun mener informasjonen i slike søknader bør presenteres på en måte som vanlige folk forstår. Foto:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken