I oktober omtalte Nidaros kommunedirektørens innstilling til om Trondheim kommune skulle gå i en aktiv rolle og på eiersiden av den planlagte gondolbanen mellom Ilsvika og Våttakammen.

Torsdag 2. februar skal den endelige avgjørelsen tas i bystyret i Trondheim, etter å ha blitt utsatt før jul. Allerede i oktober var kommunedirektør Morten Wolden skeptisk til planene og anbefalte at kommunen holder seg unna en aktiv rolle. Det er denne saken som nå skal behandles.

«Formannskapet vedtar at kommunen ikke tar en aktiv rolle for å realisere Våttabanen, etter en totalvurdering av flere forhold som forurensningssituasjonen ved Killingdal, økonomisk risiko, samt hensyn til eksisterende natur- og friluftsinteresser i området.» skrev kommunedirektøren i sin innstilling.

Særlig forurensningssituasjonen gjør at kommunedirektøren anser prosjektet som ikke forsvarlig.

– Forurensningssituasjonen gjør prosjektet særlig økonomisk risikabelt for kommunen. Samlet sett framstår ikke Våttabanen faglig eller økonomisk forsvarlig, og kan være et potensielt framtidig omdømmeproblem for kommunen.

Mulig omdømmeproblem

Det vises til at banen er i strid med bestemmelse om å ta særlige hensyn til natur- og friluftsinteresser ved inngrep innenfor markagrensen. Kommunedirektøren argumenterer med følgende:

  • Banen vil forringe Våttakammen som yndet turmål. Samtidig er Våttakammen et dårlig utgangspunkt for tur, da det er både myrlendt og kronglete. Det er kun en sti og ingen skiløype videre innover.
  • Våttabanen vil kreve areal og stykke opp et sammenhengende uforstyrret område med preg av gammelskog – et viktig leveområde for en rekke arter.
  • Markagrensen er under stort press, og Våttabanen kan skape en uheldigpresedens for tiltak innenfor grensen.

Det pekes videre på at bunnstasjonen er foreslått i Killingdalsparken, som er sterkt forurenset av tungmetaller og har betydelig avrenning til fjorden:

  • Terrenginngrep i området vil trolig utløse krav om sanering og spredningsreduserende tiltak der det graves – på prosjektets regning.
  • Forurensningssituasjonen, inkludert alle kilder til avrenning, er uavklart tross mer enn ti års innsats fra stat og kommune. Et renseanlegg av ukjent størrelse kan bli nødvendig i Killingdalsparken – og det vil da være kompliserende og fordyrende for kommunen dersom det er etablert en bunnstasjon på det aktuelle arealet.
  • Kommunen risikerer å miste statlig økonomisk støtte til utslippsbegrensendearbeid, dersom eiendommen utvikles av kommunen og forurensningssituasjonen ikke er godt nok løst.

Kommunen vil uansett ha ansvar

Et siste aspekt er at å drifte kommersiell gondolbane der det ikke er samferdselsbehov ikke inngår i kommunens kjernevirksomhet, og er heller ikke en naturlig del av kommunens velferdstilbud:

  • Anslagene for kostnader til bygging og drift framstår svært usikre.
  • Langsiktige investeringer generelt reduserer kommunens handlingsrom og kan gå på bekostning av nødvendige investeringer.

Det påpekes også at dersom andre aktører får på plass den nødvendige finansieringen til etablering og drift, vil kommunen fortsatt ha ansvar for å ivareta natur-, miljø- og friluftsinteressene i marka.

«Forurensningssituasjonen ved Killingdal er heller ikke avklart, og utvikling av området før endelig løsning er utredet vil påføre Trondheim kommune betydelig risiko. Dersom dette blir en realitet, kan kommunen bli nødt til å vurdere et partnerskap med aktørene i driftsfasen, for å ivareta kommunens interesser og ansvarsområder.»

Hvorvidt kommunen skal ha en aktiv rolle i utviklingen av Våttabanen avgjøres av bystyret under torsdagens møte. Nidaros dekker møtet.

I 2021 utførte Nidaros en spørreundersøkelse blant Trondheims befolkning. Der var tendensen tydelig – flertallet vil ikke ha gondolbane.