(Trønderdebatt)

6. februar henter landets barnehager og skoler frem det samiske flagget. Jeg har selv i mange år planlagt og gjennomført eventyrstunder om Stallo, laget samisk mat, snakket om rein, vidde, språk og tradisjoner i barnehagen. Men det er nesten så eventyret om den skumle Stallo overdøves av bråket fra rotorbladene ute fra Fosen.

11. oktober 2021 falt høyesteretts dom i Fosensaken. Høyesterett kom enstemmig frem til at de negative konsekvensene av utbygginga på Storheia og Roan frarøvet samene på Fosen muligheten til kulturutøvelse gjennom reindrift, og innebar en krenkelse av deres rettighetene etter menneskerettighetskonvensjonen.

Som Høyesterett beskriver dommen på sin nettside: Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Konsesjonen var ugyldig, og skulle aldri blitt gitt.

Fosensaken viser at selv om det er lenge sida bygdefolk dreiv finnjaging, så lever deler av denne historien videre. Sørsamiske reindriftssamer kan fortelle om generasjoner av reindriftsutøvere som måtte møte år etter år i rettssaler. Nå har samene på Fosen vært over ti år i retten mot Staten, Statkraft og TrønderEnergi. Til og med når de vinner enstemmig i høyesterett, så fortrenges de fortsatt på bakken.

Som trønder, sosialist og medmenneske er jeg sjokkert over at regjeringa og OED i løpet av ett og et halvt år ikke har klart å gi noen form for rettferdighet for sørsamene på Fosen.

Det siste året har jeg tenkt mye over hvordan sørsamisk kultur har vært så lite synlig i Trøndelag. Vi bor midt i et område kjennetegnet av en unik samisk kultur, med et unikt språk, men likevel tenker jeg selv oftest på Finnmarksvidda når jeg tenker på samer og samepolitikk.

Historien om hvordan flertallet har behandlet den sørsamiske minoriteten i Trøndelag har mørke sider. Sørsamene har i stor grad har vært usynlige i storsamfunnets øyne. Vi har dessverre også en historien med finnjaging, fortrenginger og endeløse erstatningsrettssaker mot sørsamene i våre områder. Heldigvis skjer det en del for sørsamisk synlighet i Trøndelag og Trondheim. I år åpna Saemien Sijte på Snåsa, det er et aktivt samisk studentmiljø i Trondheim, og vi stadig nærmere et samisk hus i Trondheim, sjøl om det går alt for sakte.

Til sommeren skal Sannhets- og forsoningskommisjonen, som skal undersøke fornorskingspolitikken ovenfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner, legge frem sine konklusjoner. Kommisjonen har snakket med over 700 kilder, og mottatt over 700 vitnesbyrd på hvordan fornorskingspolitikken har påvirket livet til samer og norskfinner, og hvordan fornorskinga fortsatt gjør det. Kommisjonen har sendt et bekymret brev til Olje- og energidepartementet, om hvordan departementet vil følge opp Fosendommen.

Kommisjonens leder Dagfinn Høybråten forteller at veldig mange melder til kommisjonen at de ikke har tro på at det norske rettssystemet kan gi samer noen rettferdighet, når selv en enstemmig høyesterettsdom ikke stopper overgrepene på Fosen.

For ett år siden holdt jeg appell på Fosen. Allerede da var jeg, og de fremmøtte sjokkert over at oppfølginga av Fosendommen trakk ut. Et halvt år etter dommen, hadde OED fortsatt ikke gitt signaler om hvordan de ville følge opp dommen, og sikre at reindrifta på Fosen kunne drives videre som før vindturbinene ble satt opp. Fortsatt fortsetter vindturbinene å gå som om rettssaken aldri hadde skjedd, og med det fortsetter rettighetsbruddet.

Det siste halvåret har både regjeringspartiene og høyresida snakket varmt om å åpne opp for mer vindkraftutbygging i Norge. Allerede vet vi at flere av stedene det er søkt om konsesjon, er områder hvor det vil føre til konflikt med samisk reindrift. Også på Helgeland fortrenges Jillen Njaarke reinbeitedistrikt av vindturbiner.

Jeg og Rødt er bekymra for at staten i dag, fire år etter at vindkraftboomen i forrige omgang ble stoppet, og ett og et halvt år etter Fosensaken, fortsatt legger til rette for en ny overkjøring av samiske rettigheter. Vi krever at ingen flere konsesjoner gis før Fosendommen er fulgt opp på en rettferdig måte, og før man har fått på plass et regelverk som sikrer at samisk reindrift ikke konstant blir overkjørt av energiutbygginger.

Jeg vil gratulerer alle mine samiske venner med nasjonaldagen, og forsikre at Rødt fortsatt vil kjempe for at samiske rettigheter skal bli respektert.