(Trønderdebatt)

Svar til Jan Bojer Vindheim fra Karen Espelund, adm.direktør Museene i Sør-Trøndelag:

Mange har engasjert seg i den offentlige debatten om nytt kunst- og designmuseum – lokalisert i Trondheim. Det er viktig og nødvendig!

LES BAKGRUNN: Et spørsmål til Karen Espelund

Fylkestingsrepresentant Jan Bojer Vindheim (MDG) har i et debattinnlegg i Nidaros den 2.12.20 gitt meg en veldig konkret utfordring ettersom han spør: Hva tenker du å gjøre for å sikre framtida til Kunstindustrimuseet i Munkegata?

Det gir meg, på vegne av Museene i Sør-Trøndelag (MiST), anledning til å gi en orientering om hvordan det videre arbeid tenkes gjennomført – fram mot realiseringen av et nytt kunst- og designmuseum – og det forhåpentligvis i et framtidsrettet perspektiv.

Det har gjennom de siste årene særlig vært fokus på tilstanden for byggene som huser Trondheim Kunstmuseum (TKM) og i særdeleshet Nordenfjeldske kunstindustrimuseum (TKIM), men også på hva framtidens samlings- og utstillingsbehov krever. Siden 2016 har det derfor vært arbeid i gang for å vurdere hvordan museenes samlinger kan løftes og få den oppmerksomhet de fortjener. Alt for få er klar over hvilke skatter som disse museene besitter – det er ikke uten grunn at NKIM har nasjonal status og TKM besitter verk av store nasjonale og internasjonale kunstnere. Begge byggene er flotte og representerer på hver sin måte sin historiske samtid rent arkitektonisk.

Det er behov for å sette fortgang i arbeidet med å vurdere framtidig lokalisering og gi museene og deres samlinger den bygningsmessige rammen de fortjener. Slik kan og bør Trondheim løftes som kulturby i nasjonal og internasjonal sammenheng.

MiST opererer ikke i et vakuum i denne prosessen. I desember 2019 vedtok formannskapet i Trondheim kommune at 5 lokaliseringsalternativ for et kunst- og designmuseum skulle utredes. Forut for dette var 24 tomtealternativ vurdert. MiST har påtatt seg å lede denne prosessen. Disse fem alternativene er: Dora II og Linjegodstomta – begge på Nyhavna, Leuthenhaven, Ladejarlen og utvikling av dagens beliggenhet for de to museene – et såkalt 0+ alternativ.

MiST har satt av ressurser – både menneskelige og økonomiske – for å svare opp denne bestillingen. Og vårt mandat og vår ambisjon, innenfor rammene gitt av formannskapet, er å bidra til å gi kunst- og designarven vår et skikkelig løft, og ta en tydelig nasjonal posisjon som disse samlingene gir et grunnlag for og fortjener. Og Trondheim og Trøndelag skal også kunne være stedet der annen kunst hentes hit og kan vises i «riktige» omgivelser. Vårt fokus er derfor å se på de ulike lokaliseringsalternativene med et museumsfaglig blikk som evner å se inn i framtiden mht. hva et museum for kunst og design kan være. Andre vil nok i løpet av prosessen legge tyngden mer på hvordan byen skal utvikle seg og se museets lokalisering og utforming i den sammenheng. Og selvsagt må løsningene kunne forsvares i et bærekraftperspektiv – dette blir et viktig kriterium.

Vi har satt en stram framdrift for arbeidet. Innen desember 2021 skal MiST sin tilråding foreligge. I løpet av det neste året ønsker vi bred deltagelse i prosessen med utgangspunkt i kriterier som skal ligge til grunn for vurderingene av de mulighetene de ulike tomtealternativene gir. Og igjen minner jeg om at dagens to bygg er med i ett av alternativene (0+ alternativet). Byggene eies for øvrig ikke av MiST, men av de to eierstiftelsene ved museene.

I dette utredningsarbeidet har MiST knyttet til seg Urgent.Agency og Dyrvik arkitekter – begge har vært sentrale i arbeidet med andre kulturbygg – sistnevnte bl.a ombyggingen av Trøndelag teater.

Det er mitt ansvar å håndtere denne utredningsprosessen på en god måte – og det vil derfor være helt feil å kortslutte den med å angi hva som skal skje med dagens bygg. Begge bygg løfter Trondheim sentrum og området rundt Domkirken, rådhuset og Munkegata spesielt, på en flott måte.

Arkitektstudenter fra NTNU skal i starten av 2021 i gang med et større prosjekt der de ser på videre bruk av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Samarbeidet med NTNU der man ser på muligheter for transformasjon vil gi MiST gode innspill i den videre prosessen.

Tilstanden ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum tilsier dessverre at museet må stenge i en periode. Men vi lover både byen og regionen at deler av samlingen skal vises. At dørene stenges betyr ikke at museet legges ned. De ansatte ved NKIM har brukt all sin kreativitet på å tenke alternative visningsmuligheter gjennom utlån og i alternative lokaler, før den skal inn i lokaler som er tilpasset dagens museumsbehov.