(Trønderdebatt)

I en kronikk 24. mai angriper næringspolitisk leder Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen arbeidet med ny gatebruksplan for Midtbyen.

Kort oppsummert påstår Beisvåg at:

  1. Kommunen presenterer usikre data om gjennomgangstrafikk som fakta for å fjerne biler fra Midtbyen.
  2. Næringslivet og andre har ikke vært godt nok involvert før et forslag nå går ut på høring.
  3. Vi trenger enda mer kunnskap.

På punkt 1 og 2 er vi uenige. På punkt 3 er det lett å være enig. Det skader sjelden med mer innsikt, selv om det allerede foreligger et svært omfattende kunnskapsgrunnlag i denne saken. Dette grunnlaget kan alle studere ved å gå inn på Trondheim kommunes nettside for innsyn – sak 156/20 i formannskapet 9. juni.

Les også

Løgn, forbannet løgn og statistikk. En bil er ikke bare en bil

Om måling av gjennomgangstrafikk

Børge Beisvåg skriver at vi «serverer usikre trafikkdata gjennom Trondheim sentrum som fakta, og bruker disse dataene og nullvekstmålet som kronargumenter for stadig strengere restriksjoner mot biler.» Beisvåg viser til en måling utført av Statens vegvesen som sier at 53 prosent av biltrafikken gjennom Midtbyen ikke stopper der.

I kunnskapsgrunnlagets Fagrapport gatebruk, framkommelighet og trafikksikkerhet heter det ordrett at:

«Det er usikkert nøyaktig hvor stor gjennomgangstrafikken i Midtbyen er i dag. Reisevaneundersøkelsene fra 2016-2018 viste at totalt ca 33-38 prosent av trafikken i Midtbyen var gjennomkjøringstrafikk, mens en undersøkelse utført av Statens vegvesen i 2019 viste gjennomkjøringsandel på ca 53 prosent. Den reelle gjennomgangstrafikken ligger sannsynligvis et sted mellom de to resultatene. Et av delmålene for gatebruksplanen er å redusere denne gjennomgangstrafikken i Midtbyen.»

Dette er en av åtte fagrapporter som dekker ulike tema. Den tar absolutt høyde for usikkerhet, vi opererer ikke med skråsikkerhet. Kommunen har også gjennomført omfattende trafikkberegninger som vurderer bylogistikk og virkninger for vegsystemet i et større område rundt Midtbyen.

Uansett er målet å fjerne gjennomgangstrafikk i den hensikt å gjøre Midtbyen bedre for alle som vil bruke den. Børge Beisvåg argumenterer med at foreslåtte tiltak vil ramme nødvendig næringstransport. Forslaget til gatebruksplan forutsetter at varelevering, renovasjon og annen transport til og fra Midtbyen skal få gode betingelser. Vi er helt enige i at Trondheim sentrum trenger en smart bylogistikk, men det kan vanskelig kombineres med betydelig gjennomgangstrafikk - enten den er 30, 40 eller 53 prosent.

LES PÅ NIDAROS (+): Nye bruer, gågater, sykkelveier og nytt kjøremønster. Disse drastiske endringene kan skje i Midtbyen

Om involvering og medvirkning

Børge Beisvåg viser til en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) som peker på generelle svakheter i samarbeidet mellom kommuner og næringslivsaktører knyttet til bytransport. TØI-rapporten handler ikke om gatebruksplanen for Trondheim spesifikt. Her er det lagt stor vekt på bred involvering og medvirkning, noe som er kartlagt og nøye beskrevet i en egen fagrapport.

Ett av mange eksempler på tiltak: I november 2017 opprettet Trondheim kommune en overordnet arbeidsgruppe for gatebruksplanen. Gruppen har diskutert utredninger, innspill og løsninger for alle deltema i planen. Den har videre planlagt temaverksted og drøftet forslag og videre arbeid i etterkant av verksteder. Deltakerne i overordnet arbeidsgruppe har blitt invitert til alle verkstedene, og mange av temamøtene. På vegne av Næringsforeningen har Børge Beisvåg vært fast medlem i denne gruppen i to og et halvt år.

Gatebruksplanen krever at en rekke hensyn veies opp mot hverandre. Målet er å gjøre Midtbyen best mulig for flest mulig. Nå ligger et forslag til ulike, langsiktige løsninger ute på høring, og alle som vil kan komme med innspill før politikerne gjør et valg.

Høringsutkastet til ny Gatebruksplan for Midtbyen finner dere på FramtidsTrondheim.no, hvor man i tillegg kan gi innspill til planen.