I forbindelse med at Boligstiftelsen for trygdeboliger i Trondheim kommune ønsker å endre vedtektene sine i formannskapet i dag, åpner det seg en spennende mulighet for Trondheim kommune om å sette i gang arbeidet med tredje boligsektor, dette kan åpne et helt nytt kapittel i boligpolitikken i Trondheim.

Stiftelsen har siden opprettelsen hatt navnet Boligstiftelsen for trygdeboliger i Trondheim kommune og eier 883 boliger som er leid ut til Trondheim kommune. I og med at kommunens behov for å leie boliger gjennom stiftelsen med årene har blitt mindre har flere eiendommer gått på tomgang fordi vedtektene til stiftelsen sier at boligene skal leies ut til Trondheim kommune. Nå ligger det heldigvis an til politisk flertall for at navnet til stiftelsen endres til «Boligstiftelsen i Trondheim» og at det blir flertall for å endre paragraf 2 i vedtektene til:

«Stiftelsen har til formål gjennom erverv, utvikling, eierskap og forvaltning av eiendom og ved andre tiltak å bidra til boliger for personer som av økonomiske eller sosiale årsaker har utfordringer med å komme inn på det ordinære boligmarkedet i Trondheim kommune. Minimum 50 % av boligene skal leies ut til Trondheim kommune. Det skal ikke foretas utdelinger av stiftelsens kapital».

Stiftelsen skriver selv: «Boligene disponeres og forvaltes på samme måte som Trondheim kommunes øvrige utleieboliger. Dagens behov er annerledes enn i 1972 gjennom at de fleste eldre eier egen bolig og sitter gjennom dette med vesentlig boligkapital. Det finnes fremdeles eldre boligsøkere med behov for kommunal bolig, men den største gruppen vanskeligstilte i dagens boligmarked er antakelig yngre personer med lav inntekt. Boligstiftelsens styre ønsker å opprettholde som målgruppe de som har svak økonomi og er av den oppfatning at det er en stor gruppe boligsøkere som faller inn i denne kategorien selv om de ikke kvalifiserer til økonomisk støtte fra det offentlige».

En slik vedtektsendring kan gjøre at man gjennom Boligstiftelsen i Trondheim eller samarbeidspartnere kan leie ut deler av bygningsmassen til folk som ikke vil kvalifisere til kommunal bolig, men som av andre grunner har utfordringer med å komme seg inn på det private boligmarkedet. Boligstiftelsen for trygdeboliger i Trondheim kommune og Svartlamon boligstiftelse er allerede i dialog om samarbeid om utleie.

Tredje boligsektor er et supplement til det markedsstyrte private leiemarkedet og til kommunale boliger som går til utsatte grupper som oppfyller kravene som stilles for å få kommunal bolig. Tredje boligsektor skal altså tilby en ikke-kommersiell utleiebolig hvor folk som enten ikke kan, eller ikke ønsker å leie eller kjøpe i det private markedet kan kunne leie langsiktig.

Tredje boligsektor er en viktig del av boligstrukturen i de fleste vest-europeiske land og sikrer både et mer rettferdig leiemarked, en mulighet til å bo godt og trygt for folk med lav inntekt og ikke minst en diversitet i mange bydeler som ville vært homogene befolkningsmessig om det kun eksisterte private boliger og ikke den ikke-kommersielle sektoren. Dette er også noe helt annet enn kommunale boliger da det i utgangspunktet ikke stilles spesifikke krav til spesielle utfordringer knyttet til livssituasjon for å kunne leie.

Eksempler på prosjekter som grenser opp i mot tredje boligsektor i Trondheim er f.eks Svartlamon, Sit og Ungbo.

Les også

Nidaros avslører: Kommunen brukte i fjor 51 millioner på tomme boliger. Samtidig står denne trebarnsmoren og over 100 andre i boligkø.

Det private leiemarkedet er for de fleste både dyrt og preget av midlertidighet, det private eiemarkedet er utilgjengelig for mange, også mange med normal inntekt, og i en slik situasjon mener vi at vi bør legge til rette for gode alternativer. Det å ta utgangspunkt i aktører som Boligstiftelsen Trondheim og Svartlamon Boligstiftelse så kan vi styrke og normalisere den tredje boligsektoren og legge til rette for at flere kan leie rimelig og langsiktig. I tillegg til at vi kan sikre gode boliger til flere, tenker vi at en styrket tredje boligsektor kan brukes til å sikre en diversitet i bydeler som ellers ville blitt preget av en homogenitet som følge av at boligpriser og eventuelt leiepriser presser store deler av befolkningen ut.

Ved å vedta disse vedtektsendringene som er foreslått kan Trondheim kommune åpne et nytt og spennende kapittel i byens boligpolitikk.

Les også

For hver dag du venter på kommunal bolig, går 140 230 kroner opp i røyk