(Trønderdebatt)

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) ønsker å gratulerer Ingvild Kjerkol med den tunge og viktige posten som helseminister. Vi i sanitetskvinnene er svært glade for å få en helseminister som tar kvinnehelse på alvor.

Likestillingspolitikk og helsepolitikk går hånd i hånd. For vi kan ikke snakke om likestilling uten å snakke om kvinnehelse. Sanitetskvinnene og Arbeiderpartiet har hatt et godt samarbeid på Stortinget, og nå ser vi frem til videre godt samarbeid i Regjering. Vi er spesielt glade for at Hurdalsplattformen har kvinnehelse som eget punkt. Det er flott at regjeringen vil prioritere kvinners helse for å sikre likeverdige helsetjenester og satse på kunnskap om og bedre utredning, behandling og oppfølging av kvinners sykdommer og lidelser i helsetjenesten. Vi er veldig glade for at det planlegges en ny strategi for kvinners helse som også innebærer styrking av forskning på kvinnehelse.

Dette er en flott start. Men det er fortsatt en lang vei å gå. For å sørge for likeverdige helsetjenester mener N.K.S at det må settes av mer penger til et eget forskningsprogram øremerket kvinnehelse i Norges Forskningsråd. Kunnskap er en forutsetning for god og treffsikker behandling. Samtidig må den kunnskapen som er tilgjengelig gjenspeiles i det offentlige tilbudet og kvinners helse må styrkes både lokalt og nasjonalt. Vi trenger blant annet nasjonale kompetanse- og behandlingssentre for endometriose og andre alvorlige sykdommer.

Behandling kan ikke avhenge av hvilket helseforetak du tilhører. Vi må sikre en trygg fødsels- og barselomsorg i hele landet med spesifikke tilbud til særlig kvinner som er i en sårbar situasjon. I tillegg mener vi at det må gjøres enklere for kvinner å få informasjon om egen helse. Det bør derfor opprettes en kvinnehelseportal på nett, noe som Arbeiderpartiet har støttet oss i tidligere.

N.K.S. ser frem til å fortsette et godt samarbeid med Arbeiderpartiet og vår nye helseminister om dette i årene som kommer. Vi må tro, lytte og forske på kvinner. Sammen skal vi løfte kvinnehelse høyt på den politiske agendaen i tiden fremover.

Les også

Vil Trøndelagsbenken løfte kvinnehelse?

Les også

Ja, Arbeiderpartiet vil løfte kvinnehelse!