Hver dag går mange dyktige ansatte på jobb i eldreomsorgen i Trondheim, med ønske og mål om å skape en god og trygg hverdag for våre eldre. Dessverre opplever mange at bemanningen er for lav, og arbeidsbelastningen for stor, til at de kan gi den omsorgen og den hjelpen de eldre trenger. For mange fører denne belastningen til slitasje og sykdom, og enkelte velger å slutte i jobben. Slik skal vi ikke ha det i Trondheim.

Det på høy tid at ansatte og pårørendes rop om varsko tas på alvor. Eldreomsorgen i Trondheim må styrkes, og det må skje umiddelbart. Fremskrittspartiet ønsker derfor å styrke bemanningen både i sykehjem og hjemmebasert omsorg. Dette mener vi er viktig for å senke belastningen for de ansatte, og for å styrke kvaliteten på pleien og omsorgen til vår eldre.

Fremskrittspartiet er opptatt av at våre eldre skal få en god og verdig alderdom i Trondheim. Det er derfor vi ønsker å bygge flere sykehjemsplasser i byen, slik at eldre skal være trygge på at de får en sykehjemsplass når behovet oppstår. Dette krever tydelige prioriteringer lokalt i årene som kommer, fordi Arbeiderpartiet i regjering har kuttet kraftig i kommunenes statlige støtte til bygging av nye sykehjemsplasser. Disse prioriteringene mener Fremskrittspartiet er svært viktige for å sikre eldre trygghet og forutsigbarhet.

Fremskrittspartiet ønsker også å styrke mattilbudet til eldre. Vi vet at mange eldre i dag dessverre er underernært, og har liten matlyst. Fremskrittspartiet ønsker derfor mer matglede i eldreomsorgen, og vil legge til rette for at mat i større grad kan lages lokalt på sykehjemmene. I tillegg vil vi jobbe for at det ansettes flere aktivitører i eldreomsorgen, slik at de eldre kan få et mer tilpasset og variert aktivitetstilbud. Det trengs et løft innenfor eldreomsorgen i Trondheim, og Fremskrittspartiet er klare for å ta fatt på oppgaven.