De fire veiene som får ny fartsgrense er:

  • Nedre Flatåsveg: Fartsgrensen senkes fra 50 kilometer i timen til 40 kilometer i timen i nordre del av busstraseen. Bakgrunnen er at utbygging langs veien har ført til økt trafikk og dermed økt støynivå. Redusert fartsgrense ses på som et avbøtende tiltak.
  • Presthusvegen: Innføring av fartsgrensesone 30 kilometer i timen forbi Presthus gård og boligfelt B1 på Overvik. I tillegg justeres skiltplasseringen av sone 30 km/t nord for E6, slik at den sonen innføres rett nord for rampesystemet og brua over E6. Grunnlaget for å sette ned fartsgrensen er at B1 på Overvik er under utbygging, og at vegen endrer karakter fra landeveg til boliggate.
  • Buengvegen: Innføring av fartsgrensesone 30 kilometer i timen fra krysset med Nedre Flatåsveg. Bakgrunnen er at jordene på Nordre Flatåsen får nye private boliggater atkomst fra Buengvegens søndre del, og 30 kilometer i timen er forslått for disse private vegene. Flere instanser er blitt enige om at soneskiltene bør plasseres slik at sonen inkluderer den kommunale delen av Buengvegen.
  • Bonesvegen: Innføring av soneskiltet fartsgrense på 30 kilometer i timen på den nye kommunale veien. Den nye veien er en fem meter bred boliggate med separert gang- og sykkeltilbud. Vegen er bygd som blindveg sørover fra Nermarka og innlemmes i eksisterende 30 kilometer i timen-sone i Nermarka.