(Trønderdebatt)

Min umiddelbare kommentar til kommunedirektørens budsjettframlegg er at dette er et stramt budsjett preget av koronatiden vi er inne i, samtidig som kommunens trygge økonomistyring gjør at kommunen har muskler til å håndtere krisen.

Det er utfordrende for Arbeiderpartiet at det ikke satses mer på flere sykehjemsplasser når det blir flere eldre med store hjelpebehov og at det ikke satses mer på økt grunnbemanning på sykehjem. Vi er også bekymret for reduksjon i tilbudet for barnehageforeldre og tilbudet til barnehageplass for de aller minste.

Det er fortsatt usikkerhet rundt utgifter med pandemien og regjeringen setter hele kommune-Norge i en vanskelig situasjon når de er uklare på hvilke merutgifter de vil dekke. Dette gjelder spesielt de store byene, som er blitt hardest rammet.

Statsbudsjettet legger også i år opp til at kommunene skal ta mere ansvar uten at dette fullfinansieres, dette innskrenker handlingsrom og utarmer på sikt kommuneøkonomien.

Det positive er at kommunen har et høyt investeringsnivå. Dette er god motkonjunkturpolitikk for og holde hjulene i gang i tider med stor usikkerhet, samtidig som det er positivt for innbyggerne

Vi skal også være glade for at vi har hatt en trygg og god økonomisk styring i kommunen, dette har gitt oss mulighet til og bygge opp et disposisjonsfond for og takle krisetider.

Det er svært gode signaler som nå gis av kommunedirektøren når han foreslår at disposisjonsfondet skal brukes til ekstraordinære koronautgifter. Det bidrar til at vi kan opprettholde kommunens tjenestene til de som trenger det.

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan koronaepidemien og nedkjøling av økonomien vi slå ut både nasjonalt og internasjonalt. Vil vi få økende arbeidsledighet og sviktende skatteinngang fremover?

Derfor vil det bli et viktig arbeid å stimulere til aktivitet, og ivareta de som faller utenfor arbeidslivet de neste årene.