Også regjeringen vil ha nytte av at samfunnet tar del i vurderingen av fagrapportene mens de veier sine beslutninger. Det er god risikostyring, og det er vanskelig å se hva som skulle true regjeringens styringsevne og/eller nasjonens sikkerhet ved at disse fagrapportene blir gjort offentlige umiddelbart. Viruset leser neppe rapporter, men ulike samfunnsaktører kan gi verdifulle vurderinger underveis. Vi ser allerede at media presenterer spekulasjoner på basis av kontakt med enkeltkilder med innsyn i tallmaterialet, uten at resten av samfunnet får lese helheten. Konsekvensene av regjeringens valg disse dagene er så enorme for ulike deler av samfunnet at det bør være åpen debatt om beslutningsgrunnlaget. Før beslutningen fattes.

En rekke ledende jurister har også stilt spørsmål ved dette, og spesielt nå som regjeringen har fått utvidede fullmakter fra Stortinget, blir det desto viktigere med åpenhet rundt grunnlaget for de beslutningene som skal fattes.

Regjeringen har behov for å handle effektivt i den krisen vi står i. Ved å hemmeligholde de faglige innspillene som danner grunnlag for beslutningene, øker risikoen for feil beslutninger og dermed faren for en mindre effektiv håndtering og gjennomføring av tiltak. Ikke minst der teori kolliderer med hva som er praktisk mulig. Det har vi ikke råd til nå.