Vi har lagt to krevende måneder bak oss, der vi som innbyggere på forskjellige måter og i ulik grad har blitt berørt av myndighetenes smitteverntiltak. Mennesker med rusproblemer er blant dem som har vært hardest rammet av nedstengingen i samfunnet. Medlemmer og tillitsvalgte i Fellesorganisasjonen (FO) har vært bekymret for deres situasjon under pandemien, og vi har vært opptatt av å sikre at de får forsvarlig hjelp og oppfølging. Det er godt å lese at politikere i Trondheim vil styrke tjenestene til mennesker med rusavhengighet.

Personer som lever med alvorlig rusmisbruk mangler ofte livsbetingelser som mange tar for gitt i hverdagen, og situasjonen har vært prekær for dem den siste tiden. Mange mangler bolig og fast inntekt, har dårlig ernæring og ikke sjelden underliggende helseproblemer. De siste ukene har dessuten tilgangen til rusmidler vært svært begrenset på grunn av stengte grenser. Det har ført til at de ikke har fått tak i stoffer de er avhengige av, og abstinenser har gjort dem svært syke.

Det har vært gjennomført en rekke tiltak etter at landet mer eller mindre stengte ned, både for å forhindre koronasmitte i rusmiljøet, og for å ivareta mennesker med rusproblemer. Det har vært nødvendig å ha en bred tilnærming for å sikre grunnleggende behov. Bekymringen for mennesker uten fast bolig meldte seg da vi forsto omfanget av koronasmitten, og våre medlemmer formidlet dette til kriseledelsen i Trondheim kommune. Det var viktig å skaffe bostedsløse et trygt sted å være i tilfelle sykdom eller ved behov for karantene, og dette kom på plass. Det ble tidlig etablert et samarbeid mellom kommunen og Klinikk for rus og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital, for å sikre raskere oppstart av substitusjonsbehandling der det var aktuelt. Vår erfaring er at mange har ønsket hjelp og startet i behandling etter at pandemien brøt ut.

Møtene mellom ansatte i rusomsorgen og mennesker med rusavhengighet ble begrenset da det ikke lenger var mulig å omgås fysisk. Våre medlemmer har jobbet aktivt for å finne alternative måter for å sikre oppfølging til mennesker i sårbare situasjoner. Nå er vi opptatt av at tilbudene åpnes på en sikker måte framover, slik at viktige møteplasser igjen blir tilgjengelig for brukere og for at de skal få mer kontinuitet i oppfølgingen. Både de som ruser seg og de som er under behandling lever i belastende og krevende livssituasjoner, og de er særlig utsatt i kriser. Gode og verdige tilbud innebærer tjenester som er tilgjengelige, helhetlige og koordinerte. For å få til det, er det viktig at rustjenestene og sosialt arbeid i kommunen blir prioritert.