E6 må utbedres

Av

Risikoen for at Nye veier påfører trafikkantene kostnadene, men ikke leverer samfunnsnytten, er stor.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er nesten 100% enighet om at E6 mellom Ranheim og Værnes bør utbedres snarest. Stor trafikk gir dårlig framkommelighet. Mange av og påkjøringer, stor lokaltrafikk blandet med gjennomgående trafikk og tre tuneller gir stor ulykkesrisiko. Striden står om dagens vei bør utvides eller om den bør bygges om med dimensjonerende hastighet 110 km/t. En ombygging er vesentlig med kostbar enn en utvidelse av dagens vei. Nye veier informerer demokratiske organ om at de kan (kanskje) utsette arbeidet hvis de ikke kan bygge om veien med 110 km/t.

Fordelen med demokrati er at man får avveid ulike hensyn på en representativ måte av de mennesker som er satt til å ivareta våre felles interesser. I en slik sak burde Nye veier være ydmyk og la kommunestyrene i berørte kommuner få det avgjørende ord. Trondheim kommune vedtok i 2016 en reguleringsplan med 90 km/t og ser ut til å avvise 110 km/t også nå. Siden veien hovedsakelig går gjennom bebygd område er det svært naturlig. Stjørdal kommune som ikke er nevneverdig berørt av hastighetsforskjellene, ønsker 110 km/t. Forbi bebyggelsen i Stjørdal har veien 60 og 80 km/t. Malvik kommune er mest berørt og skal ta stilling til saken snart. Kommunestyret utsettes for press fra enkelte politikere som ikke berøres, og fra Nye veier.

Det vil være svært ille om Nye veier skal la veien forbli å være svært trafikkfarlig og med dårlig framkommelighet i mange år hvis de ikke får gjennom sin primære innstilling.

Veien skal i hovedsak betales av trafikkantene med bompenger. Kostnadene er vesentlig høyere om den bygges om med 110 km/t. Dette skylles strammere linjeføring som medfører spesielt store merkostnader forbi Hommelvik. Imidlertid er merkostnadene ved at eksisterende tuneller må ombygges også betydelige. Dette skal betales av trafikkantene, i hovedsak de som skal spare 4 - 5 minutter for så å vente 30 – 60 minutter på flyavgang på Værnes, ferieturistene på veg til og fra hytta, eller arbeidspendlere. Så er det nyttetransporten som i hovedsak må betale mer, men uten å få glede av økt hastighet. Vi kan ikke sammenlikne med dagens trafikksituasjon som alle er misfornøyde med.

De beregningsmodeller og antakelser som Nye veier benytter, er basert på dagens skjønn og politiske forståelse. Jeg tviler ikke på at de kan hevde det er samfunnsmessig lønnsomt ut fra dagens regler å bygge en vei som kan forsvare en fart på 110 km/t. Imidlertid tviler jeg sterkt på om Nye veier kan levere en slik fart i den tidsperioden veien skal brukes. Beregningsmodellen setter en pris på fritid, støy, naturinngrep, tidsbruk for nyttetransport, forurensning, ulykker mm. Vektingen og prisingen av disse forholdene vil sannsynligvis bli endret framover, slik de er blitt betydelig endret de siste årene. Veien skal gå gjennom områder som bebygges mer og mer. Lokaltrafikken vil øke. Verdien av støy, forurensning og ulykker vil øke. Sannsynligheten er meget stor for at hastigheten vil bli regulert til 90 eller 80 km/t slik den er på Omkjøringsveien i Trondheim og på tilsvarende veier i Stavanger og Bergen selv om det teknisk kan forsvares 110 km/t. For ordens skyld: På store deler av strekningen nordover fra Stjørdal mener jeg 110 km/t vil være rett.

Noen sammenlikner veien med hovedveier ellers i Norge, i våre naboland og på kontinentet. Jeg har kjørt de fleste av disse stedene og på kryss og tvers i USA. Jeg har ikke erfart en hastighet på 110 km/t i tilsvarende områder (naturforhold, bebyggelse, antall avkjøringer, tuneller og trafikktype). Man kan hevde det er i grensesonen. Det er områder i Malvik som ikke er sterkt bebygd, hvor 110 km/t kan forsvares. Likevel mener jeg Nye veier vil være tjent med å akseptere Malvik kommune sin vektlegging av miljøkvalitet og jordvern – verdier som ser ut til å bli viktigere og viktigere. Risikoen for at Nye veier påfører trafikkantene kostnadene, men ikke leverer samfunnsnytten, er stor. En firefelts vei med 90 km/t vil dekke alle behov på en utmerket måte.

HØR SISTE EPISODE AV BØRSEN OG KATEDRALEN:

Skriv innlegg på Trønderdebatt.no «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken