Kvaliteten ved bo- og aktivitetstilbudene (BOA) i Trondheim blir stadig diskutert. Det er bra. Selv om brukerundersøkelsen viser at beboerne jevnt over er godt fornøyd er det rom for forbedringer. Derfor har vi de siste årene tilført betydelige ressurser for å heve kvaliteten for brukerne.

For knappe seks måneder siden vedtok et samlet bystyret i Trondheim en ny og viktig strategiplan for bo- og aktivitetstilbudet i kommunen. Strategiplanen har åtte konkrete løft og 69 tiltak, der selvbestemmelse og rettssikkerhet er løft nummer én i planen. Den ble behandlet grundig politisk med blant annet høring arrangert av komiteen hvor brukere av tjenestetilbudet og pårørende deltok og ble hørt.

Hvor er ordføreren?

Alle parter har deltatt i et stort og omfattende arbeid som har gitt oss en god og konkret strategiplan. Kursen for det videre arbeidet ble staket ut sammen med brukere og pårørende og fortjener større respekt enn å legges i ei skuff et halvt år etter vedtak i bystyret. I planen understrekes utfordringer, forbedringspotensialet, og en konkret handlingsplan for å nå målene våre.

I brukerundersøkelsen fra 2018 ga brukere og pårørende svært positive tilbakemeldinger, samtidig som det ble trukket fram for lave ressurser til fritidsaktiviteter. Det må vi følge opp.

Boligkø har i flere år vært en utfordring ved BOA. Nå jobbes det godt med dette. I fjor var det 32 mennesker i kø for heldøgns omsorgsbolig i BOA. I dag er det 12 som står i den samme køen.

Vi satser på høy kompetanse og har flere ansatte med fagutdanning innen BOA i Trondheim kommune sammenlignet med andre storbyer. Trondheim kommune ligger over gjennomsnittet for storbykommuner når det gjelder bruk av ressurser per utviklingshemmet. I løpet av de siste årene har vi økt bevillingene til BOA betydelig.

Jeg ønsker samtidig å takke våre ansatte innen tjenester for utviklingshemmede som gjør en fantastisk innsats hver eneste dag. Det vises i brukerundersøkelsen hvor BOA-tilbudet får 5,2 av 6 mulige poeng. Men, vi har uten tvil utfordringer som må følges opp. I likhet med brukerne og pårørende, trenger vi å høre de ansattes stemme for å kunne følge opp på best mulig måte.

Det gjenstår et viktig arbeid som krever tett politisk oppfølging i videre saker og budsjettarbeid. Mange har et stort engasjement for bo- og aktivitetstilbudet. Meg selv inkludert. Derfor er vi opptatt av å sette fokus på hva som fungerer og hva som ikke fungerer for hele tiden å kunne utvikle et bedre tilbud.

HØR SISTE EPISODE AV BØRSEN OG KATEDRALEN: