Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) presenterte mandag morgen et nytt satsingsområde for regjeringen: Et flyingeniør-studie i Trondheim. Det finnes ingen slike utdanninger i Norge i dag.

NTNU får 5 millioner kroner fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett til å utvikle studiet, med første opptak i studieåret 2024/2025. Studiet vil få 25 studieplasser. Når det ruller og går for fullt fra og med 2029, regner regjeringa med at kostnaden vil være 13,1 millioner kroner.

– Vi må sikre oss kompetanse innenfor kritiske samfunnsområder. Luftfart er et av disse. Vi vet at både sivil og militær sektor er helt avhengige av flyingeniørkompetanse i årene som kommer, både for å utvikle teknologien videre og tilgang på nok kompetent arbeidskraft, sier Borten Moe i en pressemelding.

Ifølge regjeringen viser beregninger at man trenger minst 20 nye flyingeniører i året. De viser også til at den statlige etaten Forsvarsmateriell står overfor et generasjonsskifte og at de derfor trenger arbeidstakere med rett kompetanse som kan sikkerhetsklareres.

– Flyingeniører er kritisk om vi skal få maks effekt ut av våre nye kampfly, maritime overvåkingsfly og helikopter, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), som understreker at den nye utdanningen er viktig for Forsvaret.