Trondheim kommunes egne ombud for helse, omsorg og oppvekst slår i en ny rapport fast at flere eldre ikke har fått dekket sine grunnleggende behov på sykehjem i Trondheim. Fremskrittspartiet er klar på at dette er uakseptabelt, og mener at bemanningen i eldreomsorgen må styrkes betydelig for å sikre at alle eldre får gode og verdig tjenester.

De ansatte i helse- og omsorgstjenesten gjør en kjempeinnsats, og står på hver dag for å gi de eldre gode tjenester i kommunen. De siste årene med Arbeiderpartiet ved makten har imidlertid antall årsverk per bruker på sykehjem gått ned i Trondheim. I tillegg bevilges det mindre penger til eldreomsorg i Trondheim enn i andre sammenlignbare kommuner. Dette går utover både de ansatte og de eldre.

Ombudet for helse, omsorg og oppvekst understreker i sin rapport at bemanningen er for lav på sykehjem i kommunen i dag, noe som i enkelte tilfeller resulterer i at beboernes primærbehov ikke blir ivaretatt. Dette må tas på alvor. Fremskrittspartiet vil derfor prioritere å styrke bemanningen både på dag og natt, slik at de ansatte på sykehjemmet får nok tid og ressurser til å gi beboerne den pleien og omsorgen de har behov for.

Fremskrittspartiet er også opptatt av at de som er fagpersoner på sykehjem skal kunne konsentrere seg om å bruke tiden på pleie og omsorg, i tråd med sin fagkompetanse. Fremskrittspartiet ønsker derfor å ansette flere serviceverter og matverter, som skal kunne bidra til å gjennomføre andre oppgaver på sykehjemmet slik som matlaging og matservering. Slik ønsker vi å sikre at de ansatte i samarbeid får tid og mulighet til å ivareta behovet til den enkelte beboer på sykehjemmet.